Іван Франко “Лис Микита” (130 років з дати друкування)

Вперше надруковано у журналі “Дзвінок”, 1890, № 3-4, с. 6-21. Твір складався з 9-ти пісень. У наступному році цей журнальний варіант виходить окремою книжкою під назвою “Лис Микита”. З німецького переробив Іван Франко. Накладом редакції “Дзвінка”, у Львові, 1891″.
   Поема “Лис Микита” – єдиний з епічних творів І.Франка, який витримав п’ять прижиттєвих видань (1891, 1896, 1902, 1909, 1914), не враховуючи численних передруків частинами або уривками у шкільних читанках і різних періодичних виданнях.

Бібліографічний список літератури

“Лис Микита” окремим виданням

 1. Лис Микита / Іван Франко. – Київ, Молодь, 1951. – 131 с.
 2. Лис Микита : казка / Іван Франко ; за ред. М. Рильського ; худож. оформл. С. Караффа-Корбут. – Львів : Каменяр, 1972. – 104 с. : іл.
 3. Лис Микита : казка для мол. та серед. шк. віку / Іван Франко ; [ред. М. Рильський ; худож. С. Караффа-Корбут]. – Львів : Каменяр, 1981. – 104 с. : іл.
 4. Лис Микита : казка : для мол. шк. віку / Іван Франко ; [за ред. М. Рильського ; худож. С. Артюшенко]. – Київ : Веселка, 1984. –    128 с. : кол. іл. – (Бібл. серія).
 5. Лис Микита : казка : для мол. шк. віку / Іван Франко ; ред. М. Рильський ; худож. С. Артюшенко. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1991. – 128 с. : кол. іл.
 6. Лис Микита / Іван Франко ; [худож. Е. Козак]. – Львів : Апріорі, 2018. – 196 с.
 7. Fox Mykyta = Лис Микита / Editing and proofreading by Melnyk B. – Toronto : The Basilian Press, 2000. – 238 с. – Текст парал. укр. та англ. мовами.

“Лис Микита” в збірниках та періодичних виданнях

 1. Лис Микита / Іван Франко//Твори : в 20 т. – К., 1953. – Т. 12 : Поеми / ред. тому  О. І. Білецький, Д. Д. Копиця. – С. 5–101.
 2. Лис Микита = Лис Микита / Иван Франко ; перевод Е. Благининой // Детям : поэмы, притчи, сказки, рассказы / ред., сост. и примеч.   Е. Городецкой ; рисунки Л. Рыбченко, В. Цигаль. – Москва, 1956. –  С. 7–127. – Текст рос. м.
 3. Лис Микита / Іван Франко// Хрестоматія з української  дитячої  літератури/ упоряд. П. В. Вовк, В. С. Савенко. – Київ, 1964. – С. 136–144.
 4. Лис Микита Іван Франко // Вибрані твори : в 3 т./ вступ. ст. П. Й. Колесника ; упоряд., підгот. текстів та прим. А. А. Каспрука. – Київ, 1973. – Т. 1 : [Вибрані поезії. Вибрані поеми]. – С. 438–537
 5. Лис Микита : казка / Іван Франко ; передм. автора // Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – Київ, 1976. – Т. 4 : Поезія. – С. 57–166.
 6. Лис Микита / Іван Франко // Твори : в 2 т. / упоряд., підготовка текстів та примітки  М. Гончарука ; вступ. ст. П. Колесника. – Київ, 1986. –  Т. 1 : Поезія. – С. 354–450.
 7. Лис Микита / Іван Франко // Гримить : вірші та поеми / худож. В. А. Євдокименко. – Київ, 1986. – C. 306–400
 8. Лис Микита / Іван Франко // Казки про правду і кривду: казки /  упоряд. Юрія Ярмиша ; худож. оформл. Ігоря Вишинського. – Київ, 1986.–  С. 136–242.
 9. Лис Микита / Іван Франко // Грицева шкільна наука : вірші, оповідання, казки / упоряд., ред. і передм. Н. Вишневської ; за ред. М. Рильського ; іл. С. Артюшенка. – Київ 1990. – С. 106–212.
 10. Лис Микита / Іван Франко // Твори : в 3 т. – Київ, 1991. – Т. 1 : Поезії ; Поеми. – С. 351–442.
 11. Лис Микита : пригода / Іван Франко // Верес О. Писанка : читанка для 4 кл. чотириріч. поч. шк. / Оксана Верес ; худож. Зиновія Юськів. – Київ, 1992. – С. 68–69.
 12. Лис Микита (уривок) / Іван Франко // Рідне слово : укр. дит. л-ра : хрестоматія : у 2 кн. / упоряд. З. Д. Варакіна, А. І. Мовчун, М. Ф. Черній. – Київ, 1999. – Кн. 1. – С. 267–268.
 13. Лис Микита (уривок з казки) / Іван Франко// Кобзарик : читанка для мол. школярів / упоряд. Ігор Січовик. – Київ, 2001. –С. 187–200.
 14. Лис Микита / Іван Франко // Вибрані твори : в 3 т. / редкол.: В. Скотний,  С. Андрусів, О. Баган [та ін.] ; упоряд, ред. та передм. М. Шалати. – Дрогобич, 2004. – Т. 1 : Поезії, поеми. – С. 487–584.
 15. Лис Микита / Іван Франко // Казки. Повне зібрання  / упоряд. та редактор, автор передм. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. –  С. 171–222.
 16. Лис Микита / Іван Франко ; передм. до 3-го і 4-го вид. І. Франка // Казки. Повне зібрання / І. Франко ; упор. та ред., авт. перед. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 163–222.
 17. Пригода кота Мурлики (зъ “Лиса Микиты”) / Іван Франко // Бабич Н. Історія української літературної мови : практ. курс : навч. посіб. для студ. вузів, що вивчають дисципліну ”Історія мови” / Н. Бабич. – Львів, 1993. – С. 254–255. – Текст рос. м.
 18. Хто такий “Лис Микита” і звідки родом? / Іван Франко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 8. –  С. 10–11.
 19. Хто такий “Лис Микита” і відки родом? Письменники про письменництво / Іван Франко // Тема. – 2000. – № 2. – С. 11–18
 20. Хто такий “Лис Микита” і відки родом? / Іван Франко // Казки : повне зібрання / І. Франко ; упор. та ред., авт. перед. і ком. Галина Сабат. – Дрогобич, 2009. – С. 164–169.
 21. Хто такий “Лис Микита” і відки родом? : (слово Автора до 2-го вид.) / Іван Франко // Лис Микита / І. Франко. – Львів, 2018. – С. 7–13. “Лис Микита” в критиці та мистецтві
 22. Березюк О. Лис Микита – Переможець, який долає шахрайство / Олег Березюк // Франко І. Лис Микита / І. Франко. – Львів, 2018. – С. 15–16.
 23. Вергун Н. “Лис Микита” І. Франка в радянській книжковій графіці / Н. Р. Вергун // Українське літературознавство. – Львів, 1975. – Вип. 23 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 33–41.
 24. Вороний М. Лис Микита / Микола Вороний ; з нім. переробив Іван Франко // Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / М. К. Вороний ; вступ. Г. Д. Вервес, упоряд., приміт. Т. І. Гундорової, худож. І. Г. Динник. – Київ, 1996. – С. 517–519.
 25. Гладиш Є. “Лис Микита” – 26 серій цікавого видовища : у столиці відбулася презентація багатосерійного анімаційного фільму за популярною казкою Івана Франка / Євген Гладиш // Українська культура. – 2007. – № 7. – 2 с. обкл.
 26. Гончарук М. Лис Микита [казка І. Франка] : [коментар] / М. Гончарук // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – Київ, 1976. – Т. 4 : Поезія. – С. 456–457.
 27. Гончарук М. Над текстом поеми І. Франка “Лис Микита” / М. Гончарук // Питання текстології. Іван Франко. – Київ, 1983. – С. 48–81.
 28. Городецька Є. Твори І. Франка для дітей : [на прикл. зб. казок “Коли ще звірі говорили”, “Лис Микита”, “Абу-Касимові капці”] / Є. Городецька // Література в школі. – 1956. – № 4. – С. 25–32.
 29. Гузар З. Іван Франко – прозаїк і драматург / Зенон Гузар // Франко І. Вибрані твори : у 3 т. / І. Франко. – Дрогобич, 2004. – Т. 2 : Проза. Драматургія. – С. 5–33. Згадується казка “Лис Микита”.
 30. Д. П. Як постала опера “Лис Микита” [за однойменною казкою І. Франка] / П. Д // Визвольний шлях. – 1981. – № 11 (404). – С. 1379–1381.
 31. Данилович Б. “Лис Микита” І. Франка : [вступ. ст.] / Б. Данилович // Франко І. Лис Микита / І. Франко. – Львів, 2018. – С. 3–6.
 32. Дядченко Г. Вербалізація буддійських мотивів у поезії Івана Франка / Ганна Дядченко // Культура слова. – Київ, 2016. – Вип. 85. – С. 114–124. – Бібліогр. в кінці ст. Згадується казка “Лис Микита”.
 33. Євшан М. Іван Франко : (нарис його літ. діяльності) / Микола Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан ; упоряд., передм. та примітки Н. Шумило. – Київ, 1998. – С. 135–153.   Згадується казка “Лис Микита”.
 34. Закревська Я. Мовні засоби гумору в казках-поемах І. Франка [“Лис Микита”, “Коваль Бассім” і “Абу-Касимові капці”] / Ярослава Закревська // Дослідження і матеріали з української мови. – Київ, 1959. – Т. 1. –   С. 65–78.
 35. Закревська Я. Мовні засоби відтворення національного колориту в казках І. Франка (на прикладі “Лис Микита”, “Коваль Бассім” і “Абу-Касимові капці”) / Ярослава Закревська // Дослідження творчості Івана Франка. – Київ, 1959. – Вип. 2. – С. 202–217.
 36. Ільницький М. Своє і позичене: “Лис Микита” Івана Франка і “Райнеке-Лис” Йогана Вольфганга Гете / Микола Ільницький // Дивослово. – 2014. – № 9. – С. 47–53.
 37. Казки про тварин : Панчатантра ; Й. В. Гете “Рейнеке-Лис” ; “Вовк і лисиця : франц. нар. Казка ; І. Франко “Лис Микита” ; І. Франко “Хто такий “Лис Микита” і звідки він родом? : наша міні-хрестоматія : 5 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. –   № 8. – С. 7–11.
 38. Копистинський Теофіл Дорофійович (15 квіт. 1844 – 5 лип. 1916) : [укр. живописець, ілюстратор казки “Лис Микита” І. Франка] // Словник художників України. – Київ, 1973. – С. 111. – Без підп. – Бібліогр. в кінці ст.
 39. Кримський А. Лис Микита / з нім. перероб. І.Франко // Кримський А. Ю. Твори : в 5 т. / А. Кримський. – Київ, 1972. – Т. 2. – С. 493–497.  
 40. Кузик Д. “Лис Микита” [І. Франка] в англійському вбранні / Данило Кузик // Галицька зоря. – 2001. – 22 черв. – С. 1, 8.
 41. Кухар Р. “Лис Микита” – опера за Іваном Франком / Роман Кухар ; музика Василя Овчаренка, лібретто Леоніда Полтави // Визвольний шлях. – 1981. – № 11 (404). – С. 1377–1379.
 42. Лис Микита : [опера на 5 картин за мотивами одноіменного твору Івана Франка з цитатами та двома оригінальними сценами] // Визвольний шлях. – 1966. – № 10 (223). – С. 1154-1171 ; № 11 (224). – С. 1279–1288.
 43. Мода скрізь загальна у звірів… : римейк казки “Лис Микита” Івана Франка // Нас кликав час : [сценарії вистав, календ. свят, темат. вечорів, театралізованих сцен]. – Дрогобич, 2005. – С. 81–107.
 44. Новосад Н. “Мандрує світом хитрий лис” : урок-подорож з елементами компаративного аналізу уривків з “Панчатантри”, “Фарбований лис”, “Роману про Ренара”, поеми Й. В. Гете “Ренейке лис”, казок І. Франка “Фарбований лис” і “Лис Микита” / Наталія Новосад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 6. –  С. 26–28 ; 2011. – № 6. – С. 26–28.
 45. Полтава Л. Лис Микита : сцена на 5 картин : віршоване лібретто за мотивами однойменного твору Івана Франка, з цитатами та двома оригінальними сценами ; закінчення, 2) / Леонід Полтава // Визвольний шлях. – 1966. – № 11. – С. 1289–1308.
 46. Прилипко Ф. Стилістичні функції комунікем у текстах мультиплікаційних фільмів за казками І. Я. Франка : (на прикл. казок “Фарбований Лис” та “Лис Микита”) / Федір Прилипко // Культура слова. – Київ, 2016. – Вип. 85. – С. 183–188. – Бібліогр. в кінці ст.
 47. Процик І. Художні твори Івана Франка як лінгводидактичний матеріал на заняттях із чужоземцями (на прикл. поеми-казки “Лис Микита”) / Ірина Процик // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 325–338. – Бібліогр. в кінці ст.
 48. Рудницький Я. Відділи бібліотеки / Ярослав Рудницький // Бібліотека товариства “Просвіта” в Форт Вілліямі, Онтаріо / Ярослав Рудницький. – Вінніпеґ : Накладом Тов-ва “Просвіта”, 1957. – С. 17–24. В розділі “Франкіана” на С. 20 згадується окреме 3-тє видання казки “Лис Микита”, видане накладом Руського Товариства Педагогічного 1902 року у Львові.
 49. Сімович В. “Лис Микита” в новім одягу / Василь Сімович // Урок української. – 2006. – № 7. – С. 25–27.
 50. Скіра Г. Оцінка як перекладознавча категорія (на матер. англомовних перекладів поеми-казки І. Франка “Лис Микита” / Галина Скіра // Тези доповідей XVII (8-9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9-10 жовт. 2003 р.), XІX (10-11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наукових конференцій / [відп. ред. І. О. Денисюк]. – Львів, 2007. – С. 99–103. – Бібліогр. в кінці ст.
 51. Скіра Г. Роль терміна в оповіді казки. Термін Франкових казок як перекладознавча проблема / Галина Скіра // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 338–345. – Бібілогр. в кінці ст.
 52. Скорський М. Творчість І. Франка в курсі дитячої літератури педагогічного училища : [на прикл. зб. казок “Коли ще звірі говорили”, “Лис Микита”, оповідань: “У кузні”, “Олівець”, “Отець-гуморист”] / Микола Скорський // Література в школі. – 1956. – № 4. – С. 37–43. Згадується казка “Лис Микита”.
 53. Сов’як П. Іван Франко та пасіка / Петро Сов’як // Галицька зоря. – 2006. – 9–12 серп. – С. 6. Згадується казка “Лис Микита”.
 54. Содомора А. “Книги – морська глибина…”: кілька думок про “Лиса Микиту” / Андрій Содомора // Студії одного вірша / А. Содомора. – Львів, 2006. – С. 323–346.
 55. Содомора А. Вага риси в рисунках Едварда Козака : [про укр. художника-ілюстратора казки І. Франка “Лис Микита”] / Андрій Содомора //     Франко І. Лис Микита / І. Франко. – Львів, 2018. – С. 25–36.
 56. Содомора А. Лис Микита – гайдамака! / Андрій Содомора // Франко І. Лис Микита / І. Франко. – Львів, 2018. – С. 17–25.
 57. Старченко Т. Іван Франко на сторінках журналу “Дзвінок” (1890–1914) / Тамара Старченко // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 1029–1034. – Бібліогр. в кінці ст. Згадується казка “Лис Микита”.
 58. Струк Г.  Відзискання “Лиса Микити” / Г. Струк // Сучасність. – 1999. – № 4. – С. 96–103.
 59. Тимків Н. “Фарбований лис” і “Лис Микита” : авторська позиція Івана Франка. / Н. Тимків // Українська мова та література. – 2009. – № 39. –      С. 12–15.
 60. Тихолоз Н. Крутійська одіссея “рудого кардинала” : [“Лис Микита” Івана Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст] / Наталя Тихолоз // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 58–63.
 61. Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту : літературознавче дослідження / Наталія Тихолоз. – Київ : Веселка, 2006. – 47 с. – (Урок літератури).     Згадується казка “Лис Микита”.
 62. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів. (Казка як вид художньої словесності, стаття перша) / Наталя Тихолоз // Українська мова й література в середніх школах,гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 22–31. Згадується казка “Лис Микита”.
 63. Тихолоз Н. “Той ліс – зразок ще первісного світа…” (Ліс у життєтворчості Івана Франка) / Наталя Тихолоз // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 660–676. – Бібліогр. в кінці ст.
 64. Франко Т. Гумор чи сатира?. Полеміка з А. Каспруком з приводу “Лиса Микити” І. Франка / Тарас Франко // Вітчизна. – 1965. – № 4. – С. 209.
 65. Цензура заборонила : [про заборону друкування казки І. Франка “Лис Микита”] // Літературно-науковий вістник. – 1903. – Т. 21 ; кн. 1. – С. 65–66 [2-й розд.]. – Без підп. – Прижиттєве видання І. Франка.
 66. Храплива Л. Іван Франко і діти / Леся Храплива // Записки Наукового Товариства імені Шевченка / ред. В. Стецюк. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто, 1968. – Т. 33 : Іван Франко : зб. доп. для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. – С. 135–148. Згадується казка “Лис Микита”.
 67. Шалата О. Художнє й історико-порівняльне підгрунтя образу Лиса Микити з однойменної казки-сатири Івана Франка / Олег Шалата // Франкознавчі студії : зб. наук. праць. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. –   С. 191–197. – Бібліогр. в кінці ст.
 68. Шевчук А. Едвард Козак та “Лис Микита” Івана Франка / А. Шевчук // Образотворче мистецтво. – 2003. – № 3. – С. 42.
 69. Шевчук А. У рефренній плинності нашого часу : [“Лис Микита”  І. Франка] / А. Шевчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 6. – С. 162–165.
 70. Янголь Л. “Ну й Рейнеке! Ну й хитрий лисище!” : вивчення нім. поеми ХV ст. “Рейнеке (Лис)”, переробка її І. Франком. І. Франко “Лис Микита” : 5 клас / Л. Янголь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – № 7. – С. 3–5.
 71. Янголь Л. “Ну й Рейнеке! Ну й хитрий лисище!” : вивчення нім. поеми ХV ст. “Рейнеке (Лис)”, переробка її І. Франком. І. Франко “Лис Микита” : 5 клас / Л. Янголь // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – № 9. – С. 54–57.
 72. Янівський Б. Моя Франкіана : [про написання музики до казок І.Франка “Лис Микита”, “Абу-Касимові капці” та драми “Украдене щастя”] / Богдан Янівський // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. –    С. 112–115.
 73. Яців Р. Едвард Козак – непрозрілим: сьогодні і назавжди : [про художника-ілюстратора казки “Лис Микита” І. Франка] / Роман Яців // Франко І. Лис Микита / І. Франко. – Львів, 2018. – С. 37–41.

                Підготувала О. Грубяк