Бібліографічний огляд посібників з дошкільної педагогіки.

Педагогіка — багатогалузева наука, яка охоплює всі аспекти навчання і виховання особистості. Однією з її галузей є вікова педагогіка — наука, що вивчає закономірності навчання і виховання людей різних вікових груп.

пласт вікової педагогічної проблематики стосується навчання і виховання дітей дошкільного віку. Саме на цьому проблемному полі функціонує одна із складових вікової педагогіки — дошкільна педагогіка. Дошкільна педагогіка — наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи.

Ткаліч Тетяна Іванівна Економіка дошкільного навчального закладу [Текст] : навч.-

метод. посіб. для студ. ВНЗ спец. 012 “Дошк. освіта” / Т. І. Ткаліч, Д. В. Степанова ; Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Слово, 2016. – 304 с

Пропонований посібник призначений для студентів – майбутніх фахівців з дошкільної освіти. Теоретичний матеріал та завдання для перевірки знань враховують зміни, що відбулися в нормативно- правовій базі, яка регламентує діяльність дошкільного навчального закладу.

Посібник може бути використаний для організації ауди- торних, індивідуальних та самостійних занять, контрольних заходів при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів з дошкільної освіти.

Богуш Алла Михайлівна.

Дошкільна лінгводидактика [Текст] : теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навч. закладах : підруч. [для студ. ВНЗ] / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – 2-е вид., допов. – Київ : Слово, 2015. – 704 с. – Гриф МОН України (лист № 1/11-1535 від. 13.04.2004 р.).

Висвітлено науково-теоретичні положення лінгводидакти- ки, що ґрунтуються на здобутках вітчизняної та зарубіжної методики розвитку мовлення дошкільників. У друге видання, доповнене, включена модульна програма курсу «Дошкільна лінгводидактика». Зміст підручника відповідає вимогам кредитно-модульної системи. Практичний матеріал побудовано на інноваційних педагогічних та лінгводидактичних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи студентів, що передбачає перехід на модульну систему навчання.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Калмикова Л. О.

Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри [Текст] : навч.- метод. посіб. / Л. О. Калмикова. – Київ : Слово, 2017. – 448 с

Упосібнику розглядається процес оволодіння дітьми рідною мовою, мовною компетенцією та мовленнєвими навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів наступності та перспективності; узагальнюються й систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудіювання й говоріння дітей; аналізуються їхні висловлення з психологічної, психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонуються інноваційні лінгвометодичні підходи до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Навчально-методичний посібник адресовано викладачам ВНЗ, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам ВНЗ, вихователям ДНЗ, вчителям початкової школи, практичним психологам, вчителям української мови. Книжка також буде корисною для психологів- дослідників, лінгвістів-дослідників, логопедів, а також для батьків і всіх тих, кого цікавлять проблеми дитячого мовлення.

Улюкаєва Ірина Гереєвна.

Історія дошкільної педагогіки [Текст] : підручник [для студ. напр. підгот. 6.010101 “Дошкільна педагогіка”] / Улюкаєва Ірина Гереєвна. – Київ : Слово, 2016. – 424 с. : фото.

Упідручнику поданий систематизований, хронологічно по- слідовний виклад розвитку теорії та практики виховання дітей дошкільного віку впродовж усієї історії світової цивілізації. Це перший підручник з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» у вітчизняній практиці дошкільної педагогічної освіти. Він містить авторське трактування історичних подій, фактів, педагогічних теорій.

Адресований студентам напряму підготовки 6.010101 «До- шкільна освіта». Може стати у пригоді педагогам-практикам системи дошкільної освіти, науковцям.

Лисенко Неллі Василівна

Педагогіка українського дошкілля [Текст] : у 3 ч. : навч. посіб. [для студ. ВНЗ, які навч. за спец. “Дошкільна освіта”]. Ч. 3

/Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста, Н. Б. Лазарович. – Київ : Слово,

2016. – 376 с

Унавчальному посібнику представлено виклад найважливіших пи- тань педагогіки українського дошкілля, актуалізовано сучасні підходи до її реалізації у змісті професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Розроблено і запропоновано нові технології опанування змістом кожного розділу з метою забезпечення ефективного формування фахових комиетентностей, дотичних до порушених проблем навчання й виховання дітей. Відповідно до навчальної програми усіх рівнів підготовки майбутніх вихователів, інноваційний підхід до викладу змісту посібника зреалізовано у запропонованій технології повідомлення матеріалів кожної теми за єдиним алгоритмом її опанування. У посібнику вміщено обгрунтований дефінітивно-смисловий аналіз кожної теми, її моделювання у схемах і таблицях для інтенсивного вивчення запропонованого змісту, завдання для самоперевірки і самоконтролю у розроблених кросвордах, ребусах, творчих завданнях і проблемно-логічних вправах. Відповідно до сучасної парадигми підготовки фахівців у системі вищої педагогічної освіти України, на завершення кожної теми вміщено тестові завдання варіативного і різ- норівневого оцінювання стану підготовки кожного студента в умовах організованого навчання у ВНЗ та шляхом самостійної роботи.

Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Богуш Алла Михайлівна

Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. факульт. дошк. освіти] / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2015. – 408 с. – Гриф МОН України (лист № 1.4/18-Г-3080 від 31.12.2008 р.)

Висвітлено теоретичні положення розвитку мовлення дітей раннього віку в контексті дискурсивної лінгвістики. Розкрито особливості становлення і розвитку мовлення на різних етапах раннього дитинства. Представлено методику розвитку мовлення дітей раннього віку.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Дошкільне виховання”.

Богуш Алла Михайлівна.

Перші кроки грамоти: передшкільний вік [Текст] : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2014. – 424 с. – Гриф МОН України (лист №1/11-18049 від 20.11.2012 р.).

Упосібнику представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. Розкрито сутність

понять «мовленнєва готовність», «передшкільна освіта», схарактеризовано варіативні методи і методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, раннього читання як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів з практичним ілюстративним матеріалом, а також подано методику підготовки руки дитини до письма.

Навчальний посібник адресовано студентам, магістрантам, вихователям, учителям початкової школи, батькам дітей раннього і дошкільного віку.

Сазонова Анастасія Вікторівна

Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. [для студ. ВНЗ спец. “Дошкільна освіта”] / А. В. Сазонова ; [авт. та уклад. А. В. Сазонова]. – 2-е вид. – К. : Слово, 2014. – 248 с. : ілюстр., табл. – Гриф МОН України (лист №1/II-8960 від 27.09.2010 р.).

Унавчальному посібнику висвітлюються особливості організації природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку, подається характеристика комплексних та інтегрованих занять, цікавий матеріал для розвитку логічного мислення дітей: палички Кюізенера, блоки Дьєнеша, ігри Воскобича, геометричні головоломки тощо.

Адресується студентам вищих навчальних педагогічних закладів (спеціальності „Дошкільне виховання”, „Дошкільна освіта”), вихователям дошкільних навчальних закладів.

Підготувала бібліографічний огляд: провідний бібліотекар Огродник Б. М.