Іван Франко «Захар Беркут»

Іван Франко «Захар Беркут»

(135 років з дати написання (1882))

Картинки по запросу франко захар беркут

В історичній повісті Івана Франка змальовано боротьбу карпатських общин проти монголо-татарських нападників та соціального гноблення, оспівано мужність, патріотизм та винахідливість волелюбного народу. Твір автор написав з 1 жовтня до 15 листопада 1882 року на конкурс, оголошений львівською газетою «Зоря», та в 1883 році вперше видано у ній. На основі повісті знято однойменний фільм.

Окремі видання повісті

 1. Захар Беркут. Образ громадського життя карпатської Руси в ХІІІ віці / Іван Франко. – Львів : Укр.-руська вид. спілка, 1902. – 224 с.
 • Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці / І. Франко. – Ужгород : [б. в.], 1949. – 144 с.
 • Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в ХIII віці / І. Франко. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 157 с.
 • Захар Беркут. Картина общественной жизни Карпатской Руси в XIII веке / И. Франко ; пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1953. – 158 с. – Текст рос. м.
 • Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в   XIII віці / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1965. – 154 с.
 • Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в   XIII віці / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1968. – 226 с. : ілюстр.
 • Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в   XIII віці / І. Франко ; офорти худож. Георгія Якутовича. – Київ : Дніпро, 1974. – 171 с. : ілюстр.
 • Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в   XIII віці / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1979. – 155 с.
 • Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці / І. Франко ; худож. Іван Крислач. – Львів : Каменяр, 1986. – 128 с. : ілюстр.
 1. Захар Беркут / Іван Франко ; передм. Л. М. Ліщинської. – Київ : Школа, 2006. – 224 с. : іл. – (Б-ка шк. класики).
 1. Zakhar Berkut / Ivan Franko ; translated from the Ukrainian by Mary Skrypnyk. – Kiev : Dnipro, 1987. – 232 s.

Повість в збірках

 1. Захар Беркут // Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – Київ, 1978. – Т. 16 : Повісті та оповідання (1882–1887). – С. 7–155.
 1. Захар Беркут // Твори : в 20 т. / І. Франко. – Київ, 1951. – Т. 6 : Повісті. – С. 7–139.
 1. Захар Беркут // Вибрані твори / І. Франко. – Київ, 1973. – Т. 3 : Повісті. – С. 227–373.
 1. Захар Беркут // Вибрані твори / І. Франко ; передм. Олексія Мороза, Андрія Скоця. – Львів, 1977. – С. 21–179. – (Шк. б-ка).
 1. Захар Беркут // Сочинения : в 10 т. / И. Франко ; пер. с укр. П. Карабана. – Москва, 1957. – Т. 4 : Повести. – С. 57–226. – Текст рос. м.
 1. Захар Беркут // Избранные сочинения : в 5 т. / И. Франко ; пер. с укр. П. Карабана. – Москва, 1950. – Т. 4 : Рассказы и повести. Драмы. – С. 485–640. – Текст рос. м.

Критичні матеріали

 1. Бондаренко Ю. Міфологічна природа повісті І. Франка “Захар Беркут” / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 2–5.
 1. Бояківський А. Язичеська ментальність твору Івана Франка “Захар Беркут” / А. Бояківський // Сучасна філологічна наука в національному відродженні : матер. звіт. наук. конф. викладачів, аспірантів, студ., присв. пам’яті Т. Комаринця. – Львів, 1994. – С. 71–72.
 • Горленко В. Ив. Франко. Захар Беркут / В. Горленко // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філолог. ф-тів ВНЗ. – К., 1998. – Кн. 2. – С. 192–194. – Текст рос. м.
 • Грабовецька О. Повість Івана Франка “Захар Беркут” у перекладі англійською мовою / Ольга Грабовецька // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.) / редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 1109–1117. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Грицюта М. С. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : [примітка] / Микола Сидорович Грицюта // Вибрані твори / І. Франко. – Київ, 1973. – Т. 3 : Повісті. – С. 666–668.
 • Жук Н. Захар Беркут / Ніна Жук // Проза Івана Франка / Н. Й. Жук. – Київ, 1977. – С. 111–123.
 • Киличенко Л. Н. Историческая повесть Ивана Франко “Захар Беркут” : автореф. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук: [спец.] 642 – л-ра народов СССР, укр. л-ра / Л. Н. Киличенко ; МП УСССР; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К. : [б. в.], 1968. – 21 с. – Текст рос. м.
 • Кляшторна Н. Пранащадки Захара Беркута. Які вони, бойки? / Наталія Кляшторна // Літопис Бойківщини / [гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА-Канада-Україна, 2002. – Ч. 2/63 (74). – С. 50–57.
 • Легкий М. “Захар Беркут” Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь / Микола Легкий // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 3–8.
 • Лепкий Б. Іван Франко. Зелені свята в Поручині й “Захар Беркут”. “З вершин і низин” у Бережанах. Відень і “Зів’яле листя”. Лист без відповіді. Франко в Жукові. Зустріч із Франко у Львові. Ювілей Лисенка і Франко. Молода муза-дівчина химерна. Поділля і Франко / Богдан Лепкий // Спогади про Івана Франка / [упоряд., вст. ст. і примітки М. Гнатюка ]. – Львів, 1997. – С. 229–255.
 • Микуш С. Праукраїнські мотиви-символи у повісті І. Франка “Захар Беркут” / Степан Микуш // Тези доповідей XVII (8-9 жовт.  2002 р.), XVIIІ (9-10 жовт. 2003 р.), XІX (10-11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наук. конф. / [відп. ред. І. О. Денисюк] ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2007. – С. 74–77.
 • Набитович І. Поетика сакрохронотопу. Мітологічно-ритуальна структура й тваринний епос як архітектонічний ключ до історичної повісті І. Франка “Захар Беркут” : передчуття модерністського sacrum / Ігор Набитович // Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : монографія / І. Набитович. – Дрогобич ; Люблін, 2008. – C. 321–333.
 • Нахлік Є. Загальноєвропейські ідейно-художні витоки і новаторство повісті Івана Франка “Захар Беркут” / Є. Нахлік // Іван Франко і світова культура : матер. Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вер. 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 1. – С. 252–255.
 • Погребенник Ф. П. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : [коментар] / Ф. П. Погребенник // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – Київ, 1978. – Т. 16 : Повісті та оповідання (1882–1887). – С. 481–484.
 • Третяк Л. М. Відображення побуту, звичаїв народу в повісті І. Франка «Захар Беркут» / Л. М. Третяк // Тези 11-ої щорічної міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження Івана Франка (15-17 вер.). – Львів, 1966. – С. 34–35.
 • Хоменко О. “Захар Беркут” Івана Франка – метатекст української духовності: погляд із XXI ст. / О. Хоменко // Нагуєвицькі читання – 2008. Іван Франко і новітнє українство : матер. Всеукр. наук. конф. / [редкол.: П. Іванишин (гол.), Я. Радевич-Винницький, С. Квіт]. – Дрогобич, 2009. – С. 135–161.

Вивчення повісті у школі

 • Вернюк О. І. Франко. «Захар Беркут» : урок укр. л-ри / О. Вернюк // Все для вчителя. – 2012. – № 17–18. – С. 134–135.
 • Вінничук Г. Зіставлення як шлях глибокого осягнення художнього твору : фрагменти уроку компаративного вивч. повістей М. Гоголя «Тарас Бульба» та І. Франка «Захар Беркут» / Галина Вінничук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 4. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст. 
 • Віннічук Г. Компаративний аналіз історичних повістей М. Гоголя “Тарас Бульба” та І. Франка “Захар Беркут” : укр. л-ра – зарубіжна л-ра : 7 клас / Галина Віннічук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 48–50. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Воробйова М. Підсумковий урок за історичною повістю І. Франка «Захар Беркут» : 7 клас / М. Воробйова // Українська мова та література. – 2001. – Грудень (№ 47). – С. 10–11.
 • Гаврилюк О. Уславлення сміливості, патріотизму, вірності, волелюбності в повісті Івана Франка “Захар Беркут” : 7 клас / Оксана Гаврилюк // Дивослово. – 2009. – № 1. – С. 23–24.
 • Гаврутенко Г. Іван Франко “Захар Беркут”. Героїчна боротьба русичів-українців – дорога в майбутнє сучасників : урок укр. л-ри : 7 клас / Галина Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 46–47.
 • Гмир І. Вивчення повісті І. Франка “Захар Беркут” / І. Гмир // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 11. – С. 36–41.
 • Гузар З. Вивчення повісті Івана Франка «Захар Беркут» : 6 клас / Зенон Гузар // Тези доповідей VIII звітної наукової конференції інституту (20-22 вер. 1966 р.). Серія Філологічна та музикознавча. – Дрогобич, 1966. – С. 36–40.
 • Гук Р. Іван Франко “Захар Беркут” / Р. Гук // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 33–37.
 • Дем’яненко О. Вартусть важливого вибору : система уроків за повістю «Захар Беркут» / О. Дем’яненко // Українська мова та література. – 2005. – Листопад (№ 43–44). – С. 31–34.
 • Дудіна Т. Іван Франко. Повість «Захар Беркут» : аналіз повісті / Т. Дудіна, А. Панченков // Українська мова та література. – 2007. – Серпень (Ч. 29–32). – С. 14–32.
 • Жук А. Образи воїнів-захисників у творах М. Гоголя «Тарас Бульба» та І. Франка «Захар Беркут» / Алла Жук // Зарубіжна література. – 2010. – № 41–42. – С. 30–33.
 • Івашків В. Повість Івана Франка “Захар Беркут” : 6 клас / В. Івашків, М. Ткачук // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 11. – С. 38–45.
 • Іменівська Г. Образ Захара Беркута : (фрагмент уроку за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : 7 клас / Г. Іменівська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 3. – С. 50–51.
 • Історичне минуле українського народу в зображенні Івана Франка (за повістю “Захар Беркут”) : творчі роботи з укр. л-ри : 7 клас // Усі творчі роботи : 6–11 кл. / [гол. ред. Д. В. Марков]. – Київ, 2006. – С. 515.
 • Канарська О. М. З Україною в серці : [узагальнення повісті М. Гоголя “Тарас Бульба” та І. Франка “Захар Беркут”] / О. М. Канарська // Все для вчителя. – 2013. – № 5. – С. 65–67 
 • Кіліченко Л. “Се будуть дні… відродження народного”. (Повість Івана Франка “Захар Беркут” і її вивч. в 7-му кл.) / Л. Кіліченко // Франкова криниця : вивчення творчості І. Я. Франка в школі : посіб. для вчителя / за ред. Л. М. Кіліченко. – Київ, 1991. – С. 139–165.
 • Коваленко М. Історична повість “Захар Беркут” І. Франка : конспект уроку / Марина Коваленко // Українська мова та література. – 2012. – № 13. – С. 6–9.
 • Козланюк П. С. Захар Беркут : [примітка] / П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця // Франко І. Твори : в 20 т. / І. Франко. – Київ, 1951. – Т. 6 : Повісті. – С. 489–490.
 • Колесник Л. В. Іван Франко “Захар Беркут. Сюжет, змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників” / Л. В. Колесник // Все для вчителя. – 2009. – Грудень (№ 23–24). – С. 44–45.
 • Колеснікова М. М. Іван Франко. Повість “Захар Беркут” : урок укр. л-ри : 7 клас / М. М. Колеснікова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 3. – С. 13–21.
 • Костюкевич В. Образ рідної землі у творах Миколи Гоголя “Тарас Бульба” та Івана Франка “Захар Беркут” : урок укр. л-ри : 7 клас / Валентина Костюкевич, О. Канарська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 30–33.
 • Луцак С. Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті “Захар Беркут” Івана Франка / С. Луцак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 21–25.
 • Лушпай Н. Л. Іван Франко “Захар Беркут” : урок укр. л-ри : 7 клас / Н. Л. Лушпай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13–14. – С. 13–20.
 • Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І. Франка “Захар Беркут” : урок укр. л-ри : 7 клас / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 23–27.
 • Монолог Захара Беркута (за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : очима героя : твори з укр. літератури : 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упор.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 619.
 • Монолог Мирослави (за повістю І. Франка “Захар Беркут”): очима героя : твори з укр. літератури : 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упор.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 620–621.
 • Набитович І. Концепція громадянського суспільства в повісті І. Франка “Захар Беркут” / Ігор Набитович // Іван Франко в школі : зб. наук.-метод. праць / [редкол.: Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний,  З. Гузар та ін.]. – Дрогобич, 2010. – Вип. 2. – С. 189–201. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Народність образу Захара Беркута (за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : творчі роботи з укр. л-ри : 7 клас // Усі творчі роботи : 6–11 кл. / [гол. ред. Д. В. Марков]. – Київ, 2006. – С. 515–516.
 • Образ Захара Беркута (за однойменною повістю Івана Франка) : твори з укр. л-ри : 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упор.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 91–92.
 • Перейма Л. Перемагати згодою : конспект уроку з елементами іст.-літ. дослідження І. Франка «Захар Беркут» : 7 клас / Людмила Перейма // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2006. – № 6. – С. 6–10.
 • Прісовський Є. Розкриття образів з повісті І. Франка “Захар Беркут” : 6 клас / Є. Прісовський // Українська мова і література в школі. – 1967. – № 12. – С. 33–39.
 • Проблема вірності громадському обов’язку (за повістю І. Я.Франка “Захар Беркут”) : твори з укр. л-ри : 7 клас // 1400. Нові учнівські твори з української мови і літератури. 5–9 класи / О. Ю. Байбак, І. В. Веретенникова [та ін.]. – Донецьк, 2004. – С. 370–373.
 • Проблема честі та зради (за повістю Івана Франка “Захар Беркут”) : твори з укр. літератури : 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упор.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 93–94.
 • Розвозчик П. Поринаючи в історію пращурів. Погляд з майбутнього на історичну повість І. Франка “Захар Беркут” / П. Розвозчик // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 5. – С. 50–52.
 • Роздуми Захара Беркута (за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : очима героя : твори з укр. л-ри : 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упор.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 621.
 • Сеник В. Зображення визвольної боротьби проти загарбників у сербській народній баладі “Смерть матері Юговичів” та історичній повісті Івана Франка “Захар Беркут” / В. Сеник // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 21–23.
 • Сеник В. Розвиток історичного жанру у світовій літературі : роман В. Скотта “Айвенго”, повість І. Франка “Захар Беркут” та А.Чайковського “За сестрою” / В. Сеник, М. Сірко // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 25–27.
 • Ситченко А. Варіант аналізу повісті Івана Франка “Захар Беркут” : 7 клас / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 6. – С. 31–33.
 • Скоць А. Повість Івана Франка “Захар Беркут” / А. Скоць // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 11. – С. 15–21.
 • Сокіл В. Фольклорні джерела повісті І. Я. Франка “Захар Беркут” / В. Сокіл // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 9. – С. 74–76.
 • Соловйова Н. Аналіз вольових дій та якостей героїв повісті Івана Франка “Захар Беркут” : 7 клас / Н. Соловйова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 32–33.
 • Соя Б. Аналіз повісті Івана Франка “Захар Беркут” / Борис Соя // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 38–42.
 • Хміль Л. Т. Вивчення уривків з повісті І. Франка “Захар Беркут” : 6 клас / Л. Т. Хміль // Література в школі. – 1958. – № 2. – С. 49–54.
 • Шваєвська О. Повість Івана Франка “Захар Беркут” і сучасна Україна : урок укр. л-ри : 7 клас / Оксана Шваєвська // Дивослово. – 2013. – № 7–8. – С. 32–38.
 • Шелест Л. І. Іван Франко “Захар Беркут” : комбінований урок : 7 клас / Л. І. Шелест // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 25–26. – С. 16–19.
 • Шеховцова О. У чому сила народу? : урок за повістю Івана Франка “Захар Беркут” : 7 клас / Ольга Шеховцова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 3. – С. 21–24.

Мова повісті «Захар Беркут»

 • Баран Л. Авторські зміни в синтаксичній структурі тексту (на матер. повісті Івана Франка “Захар Беркут”) / Лілія Баран // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 376–386. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Мала Т. Дієслівна синонімія на позначення психологічного стану людини (на матер. повісті Івана Франка “Захар Беркут”) / Тетяна Мала ; наук. керівник Оксана Кушлик // Збірник студентських наукових праць : [мова творів І. Франка. Матер. звітної конф. студ філ. ф-ту за 2005 рік] : підсекція “Укр. мовозн-во” : 1 частина / ДДПУ ім. І. Франка ; ред.: В. М. Винницький, О. П. Кушлик та ін. – Дрогобич, 2006. – С. 33–39. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Ощипко І. Лінгвістичне зіставлення двох авторських видань повісті “Захар Беркут” [Івана Франка] / Ірина Ощипко // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 вер. 1996 р.) / [редкол.: Л. Бондар, М. Гнатюк, І. Денисюк та ін. ; ред. : М. Ільницький, Б. Якимович]. – Львів, 1998. – С. 667–672. – Пристор. бібліогр.
 • Паньків У. До питання про походження фразеологізмів твору Івана Франка “Захар Беркут” та труднощі їх перекладу / Уляна Паньків // Вісник факультету романо-германської філології : зб. / за ред. В. П. Кемінь. – Дрогобич, 2007. – Вип. 2. – С. 234–242.
 • Сокіл Н. Мікротопоніми села Тухлі у творі Івана Франка “Захар Беркут” / Наталія Сокіл // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вер.-1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 424–430. – Бібіліогр. в кінці ст.
 • Уздиган І. Порівняння – невід’ємний лінгвостилістичний атрибут повісті Івана Франка “Захар Беркут” / Іванна Уздиган // Франкознавчі студії : зб. наук. праць. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 774–784.

Підготувала О. Грубяк