«Український Гомер» ХХ століття

Самійло Величко (11 лютого 1670 – після 1728)

   Самійло Величко народився близько 1670 року в селі Жуки Полтавської сотні Полтавського полку, тепер Полтавського р-ну Полтавської обл., а помер за деякими даними – після 1728 року, але офіційних даних не існує.

   Самійло Величко – історик, автор козацького літопису, що охоплює час від 1648 до 1700 років.

   Походив з козацького роду. Вчився у Києво-Могилянській академії перед 1690, бо з цього року почав служити у домі Генерального писаря Василя Кочубея, служив “в усіляких домашніх справах”, а найбільше писарем. Василь Кочубей використовував Самійла Величка для особливих доручень, включаючи його “у найпотрібніші і секретні на той час військові справи”.

   Через Самійла Величка проходила й та кореспонденція, про яку Іван Мазепа не знав. У такому статусі Величко прослужив 15 років і на початку 1705 року уведений до Генерального війська, канцелярії, де пробув старшим канцеляристом 4 роки, тобто до падіння гетьмана І. Мазепи.

   Самійло Величко брав участь у його походах, зокрема через Правобережну Україну з помічним військом на допомогу полякам (після повстання Семена Палія 1701–1702 років)

   В кінці 1708 року Самійло Величко був заарештований і ув’язнений як людина, наближена до Івана Мазепи. Очевидно, і в Генеральному війську, і в канцелярії виконував особливі (секретні) доручення, залучався до посольств гетьмана.

   Самійло Величко вийшов з ув’язнення 1715 року за сприяння сина Василя Кочубея.

   Після ув’язнення жив у Жуках і Диканьці на Полтавщині, де були маєтки Кочубеїв.

   У Жуках був написаний літопис Самійла Величка, перший том якого датується 1720 року. Тут же навчав підлітків письму, а вони допомагали Величкові в його роботі, бо, очевидно, під час праці над другим томом літопису Самійло Величко почав втрачати зір.

   Остання його робота – “Космографія” (1728 року) – перекладена на книжну українську мову.

Твори Самійла Величка :

 1. Величко С. Біографічні сильвети (виводи) про українських гетьманів : вивід про гетьмана Хмельницького, хто він був і звідки; про дітей його та значніших слуг : вивід про Виговського : вивід про Самойловича : вивід про Івана Мазепу / Самійло Величко // Корені та парості: український генеалогікон / [упоряд. тексту та ілюстр., пер., авт. вст. ст. та прим. В. Шевчук ; гол. ред. С. Головко ; ред. : О. Вербило, О. Вітруненко]. – Київ, 2008. – С. 295–305 : ілюстр.
 1. Величко С. Літопис / Самійло Величко // Дніпрова хвиля : Хрестоматія нововведених творів до шк. програм / За ред. П. П. Кононенка. – Київ, 1993. – С. 33–36.
 1. Величко С. Літопис / Самійло Величко // Перлини духовності : Навч. посіб.: твори укр. світської літ. від часів Київ. Русі по XVIII століття: в двох кн. / [упоряд. передм. і ком. В. Різуна]. – Київ, 2003. – Кн. 2. – С. 19–340.
 1. Величко С. Літопис : [кінець XVII – початок XVIII ст.] / Самійло Величко ; пер. з давньоукр. В. Шевчука // Київ. – 1987. – № 9. – С. 131–145. – Продовж. Поч. – 1986. – № 10.
 1. Величко С. Літопис. Т. 2. Повість літописна про малоросійські та частково інші події, зібрані і тут описані / Самійло Величко ; пер. з книж. укр. мови В. Шевчука ; [редкол.: О. Т. Гончар, Ю. П. Дяченко, М. Г. Жулинський та ін. ; відп. ред. О. В. Мишанич ; комент., покаж. В. О. Шевчук]. – Київ : Дніпро, 1991. – 644 с. : іл. – (Давньоруські та давні українські літописи). – Бібліогр.: с. 641.
 1. Величко С. Літопис. Т. 1. “Сказання про війну козацьку з поляками…” / Самійло Величко ; пер. з книж. укр. мови та вступ. ст. В. Шевчука ; [редкол.: О. Т. Гончар, Ю. П. Дяченко, М. Г. Жулинський та ін. ; відп. ред. О. В. Мишанич]. – Київ : Дніпро, 1991. – 376 с. : іл. – (Давньоруські та давні українські літописи). – Бібліогр.: с. 370.
 1. Величко С. Сказання про війну козацьку з поляками (уривки) / Самійло Величко ; переклад Валерія Шевчука // Давня українська література X – ХVIII ст. : твори: для ст. шк. віку / упорядк. текстів, передм., підгот. комент., прим. та навч.-мет. матер. О. М. Сліпушко. – Київ, 2005. – С. 260–290.
 1. Збірник козацьких літописів : Густинський : Самійла Величка : Грабянки / [упоряд. та перекл.: В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко]. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с. : ілюстр.

Про життя та творчість Самійла Величка :

 1. Бажанова Т. Малюнок Чигирина з літопису Самійла Величка: спроба історико-містобудівної інтерпретації / Т. Бажанова // Пам’ятки України. – 2002. – № 2. – С. 33–39.
 1. Булгак О. Літописець буремних літ : [цього року виповнюється 335 років від дня народження Самійла Величка] / О. В. Булгак // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2005. – № 1. – С. 100–106. – Бібліогр.: с. 105–106.
 1. Васильєва Р. Літописці Грабянка Г. і С. Величко як ідеологи козацької старшини і шляхетства (I пол. 18 ст.) / Р. Х. Васильєва // Історія економічної думки України : навч. посіб. для студ. економ. вузів / Р. Х. Васильєва, Л. П. Горкіна, Н. А. Петровська. – Київ, 1993. – С. 31–34.
 1. Величко Самійло (бл. 1670 – після 1728) : [відомий укр. козац.-старшинський літописець] // Довідник з історії України : (А–Я) : посіб. для серед. загальноосв. закл. / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Київ, 2001. – С. 103. – Без підп.
 1. Величко Самійло (бл. 1670 – після 1728) : (кор. біографія та бібліогр. творів) // Українські письменники : біо-бібліогр. словник : у 5 т. / уклав Л. Є. Махновець ; відп. ред. О. І. Білецький. – Київ, 1960. – Т. 1 : Давня українська література (XI – XVIII ст.). – С. 225–227.
 1. Вірші Лазаря Барановича, введені у “Літопис” Самійла Величка / пер. В. Шевчука // Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху ренесансу та бароко ХV – XVІІІ століть : в 4-х книгах; літ-ра високого бароко / керівник проекту В. Яременко; упоряд.: В. Шевчук, В. Яременко. – Київ, 2006. – Кн. 2. – С. 341–344.
 1. Возняк М. Повістяр-мемуарист Самійло Величко / М. С. Возняк // Історія української літератури : у 2 кн. / М.С.Возняк ; післясл. М. Ф. Нечиталюк. – Львів, 1994. – Кн. 2. – С. 374–382.
 1. Данилець О. Козацький літописець Самійло Величко / О. Данилець // Урядовий кур’єр. – 2004. – 28 лют. – С. 9.
 1. Дзыра Я. Летопись Самийла Величко и творчество Тараса Шевченко : автореф. на соиск. ученой степени канд. филолог. наук; [ спец.] 642 – лит-ра народов СССР (укр.) / Я. И. Дзыра ; Одесский гос. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса : б.в., 1968. – 22 с. – Текст рос. м.
 1. Дзира Я. Самійло Величко : до 300-річчя з дня народження укр. письменника XVIII ст. / Я. Дзира // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 2. – С. 85–86.
 1. Дзира Я. Творчість Шевченка і літопис Величка / Я. Дзира // Спеціальні історичні дисципліни. – Київ, 2002. – Ч.1. – С. 214–248.
 1. Думич В. Істинний син своєї Батьківщини : [Самійло Величко] / Володимир Думич // Календар класного керівника на 2009–2010 навчальний рік : пос. для вчителя / упоряд. Ю. Кишакевич. – Дрогобич, 2009. – С. 193–196.
 1. Кишакевич Ю. Козацький літописець : до 335-річчя від дня народження Самійла Величка / Юрій Кишакевич // Календар класного керівника на 2004–2005 навчальний рік : посіб. для вчителів / упоряд. Ю.Кишакевич. – Дрогобич, 2004. – С. 127–130. – Бібліогр. в кінці ст. (2 назви).
 1. Корпанюк М. Літопис Самійла Величка / Микола Корпанюк // Історія української літератури : у 12 т. / М. Сулима, М. Корпанюк, Л. Ушкалов, Н. Поплавська ; наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ, 2014. – Т. 2 : Давня література (друга половина ХVI–ХVIІІ ст.). – С. 452–458.
 1. Крекотень В. Сказання про війни козацькі та його автор : [літопис С. Величка кінця XVII – початку XVIII ст.] / В. Крекотень // Київ. – 1986. – № 10. – С. 110–111.
 1. Кривошея В. Особистість та світогляд Самійла Величка / В. Кривошея, О. Леляк // Історія України. – 2004. – № 16. – С. 1–5.
 1. Мишанич О. Величко Самійло (Самоїл) Васильович (1670 – після 1728) : [укр. історіограф і письменник] / О. В. Мишанич // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР; Головна редакція укр. рад. енциклопедії ім. М. П. Бажана; ред. кол.: І. О. Дзеверін, Г. Д. Вервес та ін. – Київ, 1988. – Т. 1 : А– Г. – С. 284. – Бібліогр. в кінці ст. (3 назви).
 1. Небесьо Б. Скільки прози може бути в козацькому літописі? : фіктивні світи “Сказанія о войне козацкой…” Самійла Велдичка / Б. Небесьо // Слово і час. – 1993. – № 9. – С. 22–30.
 1. Ніколенко Я. “Явище дуже цінне”. Літопис С. Величка – пам’ятка українського письменства / Я. Ніколенко // Прапор. – 1972. – № 1. – С. 99–101.
 1. Полєк В. Історія української літератури ХVIII століття. Ч. 1 / В. Т. Полєк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 224 с. – Бібліогр.: с. 212–216.

Згадується Самійло Величко.

 1. Помпео Л. “Новела про сатира” Самійла Величка: джерела і літературні моделі. / Л. Помпео // Літературознавство : IV міжнародний конгрес україністів; Одеса, 26–29 серпня 1999; доповіді та повідомлення / [упоряд. і відп. ред. О. В. Мишанич]. – Київ, 2000. – Кн. 1. – С. 113–118.
 1. Радько П. Суспільно-політичні погляди козацьких літописців у контексті національних традицій державотворення / П. Г. Радько // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 38–41.
 1. Сас П. Величко Самійло (Самоїл) Васильович та його літопис : [історик укр. козацтва] / П. М. Сас // Енциклопедія історії України / ред. рада : В. М. Литвин (гол.), В. М. Геєць, Л. В. Губерський [та ін.] ; ред. кол.: В. А. Смолій (гол.), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2005. – Т. 1 : А–В. – С. 472–473. – Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).
 1. Сафонов Ю. Духовність керівника держави в літописі Самійла Величка / Ю. Сафонов // Літературознавство : IV міжнародний конгрес україністів; Одеса, 26–29 серпня 1999; доповіді та повідомлення / [упоряд. і відп. ред. О. В. Мишанич]. – Київ, 2000. – Кн. 1. – С. 106–113.
 1. Соболь В. “Істинний Малої Росії син та його заповіт Україні” : [Самійло Васильович Величко] / В. Соболь // Пам’ять століть. – 1999. – № 4. – С. 62–66.
 1. Соболь В. “У терпінні вашім знайдеться душа ваша…”. До 325-річчя з дня народження Самійла Величка / В. Соболь // Київ. – 1995. – № 2–3. – С. 143–148.
 1. Соболь В. Епоха та її герої в літописі Самійла Величка / В. Соболь // Слово і час. – 1995. – № 4. – С. 5-12.
 1. Соболь В. “Новела про сатира” в контексті літопису Самійла Величка / В. Соболь // Слово і час. – 1994. – № 4–5. – С. 5–10.
 1. Соболь В. Козацькі літописи. Літопис Самійла Величка / В. Соболь // Дивослово. – 1996. – № 7. – С. 45–49.
 1. Соболь В. Козацькі літописи. Літопис Самійла Величка / В. О. Соболь // З глибини віків : вивч. давньої укр. л-ри в школі : посіб. для вчителя / В. О. Соболь ; Міжнарод. фонд “Відродження”. – Київ, 1995. – С. 138–150.
 1. Таємниці літопису Самійла Величка // Перлини духовності : Навч. посіб.: твори укр. світської літ. від часів Київ. Русі по XVIII століття: в двох кн. / [упор. передм. і ком. В. Різуна]. – Київ, 2003. – Кн. 2. – С. 3–18.
 1. Таїрова-Яковлева Т. Літопис Самійла Величка : до питання про нове академічне видання /Т. Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 190–198.
 1. Таїрова-Яковлева Т. Книги з бібліотеки Самійла Величка, канцеляриста Війська Запорозького / Т. Г. Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 103–111. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 1. Хижняк З. Києво-Могилянська академія і розвиток історичної науки / З. І. Хижняк // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів : зб. наук. праць / [відп. ред. і передм. В. М. Русанівський]. – Київ, 1988. – С. 42–49. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Шевчук В. Самійло Величко та його літопис / Валерій Шевчук // Дорога в тисячу років : роздуми, статті, есе / В. О. Шевчук ; [ред. А. М. Макаров]. – Київ, 1990. – С. 184–208.
 1. Шевчук В. Літопис Самійла Величка / Валерій Шевчук // Муза Роксоланська : у 2 кн. : українська література ХVІ – ХVIII століть / В.О.Шевчук ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ, 2005. – Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. – С. 469–482.
 1. Шудря М. Січ-мати : [спогади про запорізьких козаків] / М. А. Шудря. – Київ : Елібре, 2008. – 560 с.

Згадується Самійло Величко.

 1. Zhukovsky A. Velychko Samiilo = Жуковський А. Величко Самійло / A. Zhukovsky // Енциклопедія України / ed. by D. Husar Struk. – Торонто ; Лондон, 1993. – Т. 5 : St – Z. – С. 574. – Текст англ. м.

Підготували: Василиків О. М. та Кивацька Р. Д.