“Світоч національних ідей”.До 280-річчя від дня народження Олени Пчілки.

За своє життя вона встигла так багато, що це викликає щирий подив і захват. У ролі письменниці Олена Пчілка спробувала себе чи не в усіх можливих літературних жанрах – від дитячої приповідки до роману.

Саме вона збагатила українську мову тепер для нас звичними, а тоді призабутими словами, які вона вирвала з небуття, дбайливо перенісши їх із народної мови в літературу. Її праці з етнографії були настільки точно виваженими та ґрунтовними, що про них читали цикли лекцій професори з Європи. Її успіхи на педагогічній ниві дали можливість народитися новому поколінню справжніх українських інтелігентів. Її роль у національно-просвітницькій боротьбі настільки ж величезна, як і недооцінена – ідеї Олени Пчілки були шкідливими й ворожими як для царського режиму, так і для більшовиків. А потім про неї просто забули, залишивши непересічну громадську діячку, полум’яного трибуна й борця в густій тіні її славетної доньки. Кожне наступне покоління приводило своїх героїв, вони потребували місця на іконостасі. Інколи Олену Пчілку ще згадують як дитячу письменницю. І – все. Справжня біографія так досі ніким і не написана. На її місці – біла пляма, уже обрамлена, вбрана рушниками, возведена в традиційний, хоч і дуже благенький, канон. Страшно подумати, як би оцінила сама Олена Пчілка таке ставлення до себе нащадків… https://ukrainianpeople.us

Твори :

1.Пчілка Олена Викинуті українці : до жидівсько-української справи /

О.Пчілка ; [ред.-упоряд., передм., прим. В. Архипов]. – К. : МАУП, 2006. – 352 с. : фото. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 5).

2.Пчілка Олена Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання, казки, фольклорні записи : для дошк. та мол. шк. віку / О. Пчілка ; упоряд. та передм. О. Таланчук ; худож. І. І. Литвин. – К. : Веселка, 1991. – 336 с. : іл.

3.Пчілка Олена Михайло Петрович Старицький : Пам’яті товариша /

О.Пчілка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2004. – № 8. – С. 70–74.

4.Пчілка Олена Михайло Петрович Старицький / О. Пчілка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2004. – № 10. – С. 74–77.

5.Пчілка Олена Михайло Старицький : Пам’яті товариша / О. Пчілка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2004. – № 7. – С. 65–69.

6.Пчілка Олена Паня Олені Франковій : вірш-експромт / О. Пчілка // Українське літературознавство. – Львів : Світ, 1992. – Вип. 56 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 121.

7.Пчілка Олена Твори / О. Пчілка ; упоряд., підгот. текст. та прим. А. Ф. Чернишова ; вст. ст. Є. С. Шабліовського, О. Ф. Ставицького. – К. : Дніпро, 1971. – 463 с. : портр.

Статті :

8.Байло Л. Олена Пчілка: горда жіноча душа : сценарій позакласного заходу / Л. Байло // Українська мова і література в школах України. – 2018.

– № 6. – С. 52–57.

9.Білан Т. “Жіноча” рецепція національної культури : [феміністична ідея в творчості Олени Пчілки, Лесі Українки, Ольги Кобилянської] / Т. Білан // Український жіночий рух : здобутки і проблеми : [зб. наук. праць за матер. першої Всеукр. науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року] / [ред. кол.: Б. В. Завадка, М. І. Грицик, Л. В. Гамаль та ін.]; МОН України ; ДДПУ ім. І. Франка [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2002. – Вип. 1. – С. 234– 237. – Бібліогр. в кінці ст.

10.Вертій О. Сторінка із життя Олени Пчілки / О. Вертій // Рідний край. – 2010. – № 2. – С. 207–210.

11.Донцов Дм. Олена Пчілка / Д. Донцов // Бібліотека Т. ЧИ. Просвіти : літ. – наук. вістник (піврічник). – Вінніпег : [б. в.], 1931. – С. 439–452.

12.Дрофань Л. Берегиня : про Олену Пчілку / Л. А. Дрофань. – К. : Молодь, 2004. – 208 с. – С. 206.

13.Іскорко-Гнатенко В. Пчілка Олена (спр. Косач Олена Петрівна) (29.06.1849 – 04.10.1930) – українська поетеса, прозаїк, драматург, перекладач, критик / В. Іскорко-Гнатенко // Українська література у портретах і довідках : давня література – література ХІХ ст. / [ ред. кол. : С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, Р. В. Мовчан, В. Ф. Погребенник та інш. ]. – К. : Либідь, 2000. – С. 259–261. – Бібліогр. в кінці ст.

14.Іскорко-Гнатенко В. Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) / В. Іскорко-Гнатенко // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 103–109. – Бібліогр. в кінці ст.

15.Казки українських письменників / [ упоряд. Т. Качалова, О. Шевченко; передм. А. Костецького ]. – Київ : Школа, 2000. – 192 с. – (“Хрестоматія школяра”).

16.Кашуба Є. Мінливе щастя двох подружок. За казками Г. К. Андерсена “Ялинка” та О. Пчілки “Сосонка” : урок компаративного аналізу / Є. Кашуба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. –

С. 31–33.

17.Легкий М. Художня проза Олени Пчілки / М. Легкий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць / [ гол. редколегії : М. Литвин, упоряд. : О. Седляр, Н. Кобрин] ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : ІУ, 2012. – Вип. 21 : Scripta Manent. Ювілейний зб. на пошану Б. Якимовича. – С. 483–

491.

18.Мікула О. Інтерпретація фольклорних елементів у поемах Олени Пчілки / О. Мікула // Рідний край / Полтавський держ. педаг. ун-т. – 2011.

– № 2(25). – С. 150–154.

19.Мікула О. Олена Пчілка про відображення давніх міфів в українських колядках / О. Мікула // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [відп. ред. І. В. Сабадош ; ред. кол. :

В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін.] ; МОН України ; ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Говерла, 2010. – №Вип. 14. – С. 148–152.

20.Мірошниченко Л. Історія архіву Косачів / Л. Мірошниченко // Над рукописами Лесі Українки : Нариси з психології творчості та текстології: [Монографія] / Л.П.Мірошниченко ; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Шевченка. – К. : б. в., 2001. – С. 10–23.

21.Мірошниченко Л. Гімн України у дитячій п’єсі Олени Пчілки / Л. Мірошниченко // Слово і час. – 2014. – № 12. – С. 79-85. – Бібліогр. в кінці ст.

22.Мороз Л. Ідейні акценти драматургії Олени Пчілки / Л. Мороз // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 10. – С. 13–14.

23.Олена Пчілка // Історія української літератури XIX століття (70-90-ті роки) : підруч. для студ. філолог. спец. ВНЗ : у 2-х кн. / Гнідан, Дем’янівська, Кіраль, Семенюк ; за ред. О. Д. Гнідан. – Київ : Вища шк., 2003. – Кн. 1. – С. 239–285.

24.Осока С. Олена Пчілка, про яку ми нічого не знаємо / С. Осока // За вільну Україну плюс. – 2017. – 12 січ. – С. 2 : фото.

25.Петрик О. Дітям про Олену Пчілку : урок позакласного читання у 4-му класі / О. Петрик, О. Гриценко // Учитель початкової школи. – 2019. – №4.

– С. 36–38.

26.Процик С. Українське жіноцтво в літературі кінця XIX – поч. XX ст. / С. Процик // Український жіночий рух : здобутки і проблеми : [зб. наук. праць за матер. першої Всеукр. науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року] / [ред. кол.: Б. В. Завадка, М. І. Грицик, Л. В. Гамаль та ін.]; МОН України ; ДДПУ ім. І. Франка [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2002. – Вип. 1. – С. 248–255. – Бібліогр. в кінці ст.

27.Проць М. Олена Пчілка – берегиня роду, велика українська діячка / М. Проць // Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі : Матер. Міжнар. наук.-практ конференції / Ред.кол.: Д.В.Луцик, А.С.Зімульдінова та ін ; ДДПУ ім. І. Франка. Каф. методики гуманіт. дисциплін. – Дрогобич : б. в., 2002. – С. 138–142. – Бібліогр. в кінці ст.

28.Степаненко Н. “Тарас Шевченко є наш дорогий скарб, є коштовний самоцвіт український” : про працю Олени Пчілки / Н. Степаненко // Часопис “Рідний край”: духовні обшири українства : [монографія] /

Н.С.Степаненко ; [відп. за вип. Н. Тарасова]. – Полтава : [ПП Шевченко Р.В.], 2011. – С. 74–84.

29.Степаненко Н. “Марія Магдалена, матір гетьмана Мазепи” : штрихи до історичної розвідки Олени Пчілки / Н. Степаненко // Часопис “Рідний край”: духовні обшири українства : [монографія] / Н.С.Степаненко ; [відп. за вип. Н. Тарасова]. – Полтава : [ПП Шевченко Р.В.], 2011. – С. 140–151.

30.Третяченко Т. “Зостаюся з повагою Олена Пчілка” : з листування письменниці / Т. Третяченко // Наука і культура. Україна : щорічник / АН Української РСР; [ред. кол.: О. Білаш, М. Малюк, О. Сергієнко(гол. ред.)]. – К. : Знання, 1990. – Вип. 24. – С. 250–259 : фото.

31.Третяченко Т. Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки / Т. Третяченко // Рідний край / Полтавський держ. пед. ун-т. – 2012. – № 2 (27). – С. 261–264.

32.Українська берегиня : до 165-річчя від дня народження Олени Пчілки // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2014. – № 3. – С. 49–59.

33.Хорунжий Ю. Горда жіноча душа : Олена Пчілка / Ю. Хорунжий // Шляхетні українки : есеї-парсуни / Ю.Хорунжий. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – С. 5–22.

34.Шумей І. Варіантність у мові дитячої поезії Олени Пчілки і розвиток мовлення молодших школярів / І. Шумей // Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі : Матер. Міжнар. наук.- практ конференції / Ред.кол.: Д.В.Луцик, А. С. Зімульдінова та ін. – Дрогобич : б. в., 2002. – С. 143–145. – Бібліогр. в кінці ст.

Підготувала зав. інформаційно-бібліографічного відділу Рішаві Н. М.