Василь Сухомлинський у працях викладачів ДДПУ ім. І. Франка. До 100-річчя з дня народження

Кожна дитина – це цілий світ, неповторний і своєрідний.

В.О. Сухомлинський

  Василь Олександрович Сухомлинський – український педагог, засновник новаторської педагогіки, письменник, публіцист, народився 28 вересня 1918 року в с. Василівка Олександрійського повіту Херсонської губернії (тепер Кіровоградська область) у селянській родині.

1.Василь Сухомлинський – дітям : твори-мініатюри, казки, оповідання : [1-4 класи] : навч. посіб. для студ. ОКР “Бакалавр” спец. 6.0102 “Поч. освіта” / [упоряд. Д. В. Луцик, А. С. Зимульдінова]. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 55 с.

2.Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : тези доповідей наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського (30 жовтня – 1 жовтня 1988 р.) / редкол.: М. В. Савчин (відп. ред.) та ін. – Дрогобич : [б. в.], 1988. – 94 с.

3.Баїк Л. Творче використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в умовах перебудови школи / Л. Баїк // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 2–4.

4.Біленко Т. Трудове виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського і підготовка майбутнього вчителя / Т. Біленко, Р. Магера, В. Сіглова // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 56– 58.

5.Війчук Г. В. О. Сухомлинський про роль математики в розумовому вихованні школярів / Ганна Війчук, Галина Григорович // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 43–44.

6.Возняк А. Система позакласної діяльності у педагогічній практиці Василя Сухомлинського / А. Возняк // Молодь і ринок. – 2008. – № 7–8(42-43). – С. 160–163.

7.Галів М. Українські педагоги (60-ті рр. XIX-60-ті рр. XXст.) про самовиховання характеру / М. Галів // Людинознавчі студії : зб. наукових праць ДДПУ. – Дрогобич, 2008. – Вип. 17 : Педагогіка. – С. 85–96. На С.87–90, 93 згадується В. О. Сухомлинський.

8.Галів М. Самовиховання як умова розвитку характеру у спадщині В. Сухомлинського / Микола Галів // Молодь і ринок. – 2008. – № 3(38). – С. 83–88.

9.Гетьман В. В. О. Сухомлинський про трудове виховання / Василь Гетьман // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 17–19.

10.Григорович Г. Категорія колективізму в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Галина Григорович, Наталя Павленко // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 67–68.

11.Гуняк М. В. О. Сухомлинський про гуманізацію навчально-виховного процесу в школі / М. Гуняк // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 82– 83.

12.Добрянський Б. В. О. Сухомлинський про шляхи попередження егоїзму у дітей / Богдан Добрянський // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 73– 75.

13.Дудник Н. Найбільше щастя на землі – творити добро. В. О. Сухомлинський “Покинуте кошеня” : урок літ. чит. 2 кл. / Надія Дудник // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 33. – С. 13–16.

14.Дудник Н. Використання педагогічного доробку В. Сухомлинського у розвитку мовленнєвої творчості дітей / Надія Дудник // Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ. – Дрогобич, 2014. – Вип. 29 : Педагогіка, Ч. 1. – С. 29–38.

15.Дутко Л. В. О. Сухомлинський про осмислене вивчення математики / Л. Дутко, М. Яворський // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 45– 46.

16.Карпенко В. Новаційні здібності вчителя як одна з умов співробітництва вчителя і учня : [за В. О. Сухомлинським] / В. Карпенко, Н. Карпенко // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 80–81.

17.Кемінь В. Педагогіка серця. В. О. Сухомлинський / В. Кемінь, О. Квас, О. Невмержицька // Історія виховання : [навч.-метод. посіб.] / В. Кемінь, О. Квас, О. Невмержицька. – Дрогобич, 2013. – Т. 2 : Від XIХ ст. до наших днів. – С. 164–173.

18.Кобрій О. Демократичність відносин між учителем і учнем у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. Кобрій // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 49–51. 19.Колток Л. Методика навчання природознавства у творчому доробку В. О. Сухомлинського / Леся Колток // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. і авт. передм. М. Пантюк]. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 65–71.

20.Колток Л. Методика навчання природознавства у творчому доробку В. О. Сухомлинського / Леся Колток // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : тези І-ї Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених (Дрогобич, 21-22 листопада 2013 року) / [гол. ред. та авт. передм. М. Пантюк]. – Дрогобич, 2013. – С. 203.

21.Корнєв В. Розуміння вчителем учнів як важлива умова педагогічної майстерності : [за В. О. Сухомлинським] / В. Корнєв, В. Роздобудько, Н. Скотна // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 71–72.

22.Кравчук І. Роль клубу інтернаціональної дружби у формуванні позитивного ставлення до гуманітарних предметів : [за В. О. Сухомлинським] / Ірина Кравчук // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 47–49.

23.Логвиненко О. В. О. Сухомлинський про фізичне виховання учнів / Олександр Логвиненко // Реформування змісту освіти в початкових класах у контексті перебудови загальноосвітньої середньої школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практичної конф. / [редкол.: Д. Луцик, А. Зимульдінова, І. Голодненко та ін.]. – Дрогобич, 2001. – С. 161–163.

24.Логвиненко Т. В. О. Сухомлинський про взаємозв’язок завдань і умов ефективності ідейно-політичного виховання учнів / Тетяна Логвиненко // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 12–13.

25.Луцик Д. В. О. Сухомлинський про підготовку молоді до створення сім’ї і виконання виховних функцій / Дмитро Луцик // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 29–31.

26.Луців С. Розвиток образного мовлення учнів початкової школи засобами ТРВЗ-педагогіки : [за концепцією О. Потебні та В. О. Сухомлинського] / С. Луців, Г. Гарбіч // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : зб. матер. I-ї Міжнарод. наук.- практ. конференції / [редкол.: А. Душний, О. Жигайло, І. Зимомря]. – Баку ; Ужгород ; Дрогобич, 2016. – С. 174–175.

 27.Мазур В. В. О. Сухомлинський про фізичне виховання школярів / В. Мазур // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 33–34.

28.Максимов В. В. О. Сухомлинський про атеїстичне виховання дітей з сімей віруючих / В. Максимов // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 27–28.

29.Максимова Н. В. О. Сухомлинський про становище підлітка в колективі як один з факторів формування його особистості / Н. Максимова, Л. Пилипенко, В. Пискун // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 69– 70.

30.Мітюров Б. В. О. Сухомлинський про радість як важливий стимул навчальної діяльності учнів / Б. Мітюров // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 39–40.

 31.Павленко Н. Проблема педагогічної культури вчителя в теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського / Наталя Павленко // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 52–53.

 32.Паласевич І. Василь Сухомлинський про естетичне виховання учнів / Ірина Паласевич // Вісник соціально-гуманітарного факультету : зб. наук. праць / за ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2009. – Вип. 2. – С. 114–120.

33.Паночко М. В. О. Сухомлинський про способи засвоєння дітьми семантики слів / М. Паночко // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 60– 61.

34.Савчин М. В. О. Сухомлинський про психологію відповідальності дитини / Мирослав Савчин // В. О. Сухомлинський і сучасність : наук.-метод. зб. / [упоряд. і відп. ред. М. Антонець]. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 97–100.

35.Савчин М. Психологічні аспекти проблеми формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості в теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського / Мирослав Савчин // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 5–7.

36.Савчин М. Гармонія суспільного та особистісного смислів праці – важлива умова формування у старшокласників відповідального ставлення до неї : [за творчістю В. О. Сухомлинського] / Мирослав Савчин, Микола Шкуленда // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 65–66.

37.Сікорський П. Використання педагогічної діагностики у роботі школи по формуванню всебічно розвинутої особистості : [за В. О. Сухомлинським] / П. Сікорський // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 75–77.

38.Сов’як Р. Музично-естетичне виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Роман Сов’як // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 31–32.

39.Струбицький В. В. О. Сухомлинський про керівну роль учителя в екологічному вихованні учнів / В. Струбицький // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 21–23.

40.Сухорський С. В. О. Сухомлинський і зарубіжна педагогіка / С. Сухорський // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 7–9.

41.Сухорський С. Розвиток В. О. Сухомлинським Макаренківських положень про стиль взаємин у сім’ї / С. Сухорський // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 88–90.

42.Сятецька О. Роль музики у системі естетичного виховання В. О. Сухомлинського / О. Сятецька // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 37–38.

43.Фоломкіна Н. В. О. Сухомлинський про самовиховання / Н. Фоломкіна // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 25–26.

44.Чепіль М. Ідея добра і любові у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Марія Чепіль // Молодь і ринок. – 2012. – № 1(84). – С. 37–41.

 45.Ярошко М. В. О. Сухомлинський про професійну готовність майбутньогого вчителя до виховної роботи з підлітками / Михайло Ярошко // Проблеми всебічного розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – Дрогобич, 1988. – С. 58–59.

Підготувала провідний бібліотекар Кивацька Р.Д.