Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Мета інклюзивної освіти – розбудова інклюзивного суспільства, що дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розвиток.

Рекомендаційний список літератури

Книги:

1.Бондар В. Історія олігофренопедагогіки : підручник / В. І. Бондар, В. В.Золотоверх. – К. : Знання, 2007. – 376 с.

2.Дегтяренко Т. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; МОН України; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми : Університет. кн., 2008. – 304 с. : табл.

3.Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти : матеріали симпозіуму :[збірник] / [упоряд. : А. О. Вовк, К. О. Островська ; відп. за вип. С. Л. Грабовська] ; Ін-т соціогуманіст. проблем людини західного наук. центру НАН України та МОН України, ЛНУ ім.І. Франка, каф. психології філософ. ф-ту [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2005. – 93 c.

4.Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва ; ред. рада М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Шаповал, Г. Харук ; авт. кол.: І. уценко, Д. Романовська, Л. Кирилецька та ін. – Київ : ВГ Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Б-ка Шкільного світу).

5.Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / [ред. кол. : Н. Софій (голова), Л. Артемова, Н. Бібік та ін. ; за ред. І. Єрмакова]. – К. : Контекст, 2000. – 336 с. + додатки.

6.Калмикова Л. Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. О. Калмикова. – Київ : Слово, 2016. – 384 с.

7.Колупаєва А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посібник / А. А. Колупаєва ; МОН України ; НАПН ; Ін-т спец. педагогіки. – К. Науковий Світ, 2010. – 196 с. –

(Інклюзивна освіта).

8.Колупаєва А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Київ : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. : іл. – (Інклюзивна освіта).

9.Логопедія : підруч. [для студ. ВНЗ] / за ред. М. К. Шеремет ; [авт. кол. : М. К. Шеремет, В. В. Тарасун, С. Ю. Конопляста та ін.] ; МОН України. – 2-ге вид., перер. та доп. – К. : Слово, 2010. – 672 с.

10.Малярчук А. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів [дисграфія] : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – К. : Літера, 2008. – 336 с. : ілюстр.

11.Нормативний бюлетень : довідник / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ;уклад. І. В. Луценко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 48 с.

12.Основи інклюзивної освіти : програма курсу / [уклад. А. А. Колупаєва] ; МОНМС України, НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – К. : А.С.К., 2012. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

13.Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково- методичний збірник. Вип. 12 / [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. П. Вісковатова та ін. ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєва] ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ, 2017. – 184 с.

14.Пантюк Т. Основи корекційної педагогіки : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Т. І. Пантюк, О. В. Невмержицька, М. П. Пантюк ; ДДПУ ім. І. Франка. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2009. – 324 с. : іл. + додатки.

15.Програми з корекційно- розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушенями мовлення: “Корекція мовлення”, “Корекція розвитку” / за ред. Е. Данілавічютє, А. Колупаєвої, Л. Трофименко, Ю. Рібцун ; МОН України, НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 152 с.

16.Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : [посібник] / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник ; за ред. І. В. Сухіної. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с.

17.Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 248 с.

Статті:

18.Андрейчин С. Система впровадження арт-методів у роботу практичного психолога / С. Р. Андрейчин // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 13–19.

19.Безклинська О. Музикотерапія під час роботи з дітьми з особливими потребами / О. Безклинська, Т. Миронова // Позашкілля. – 2014. – № 12. – С. 61–64.

20.Витак Г. Чинник арт-терапії в соціальній адаптації осіб з особливими фізичними потребами / Г. Витак // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. : А. І. Душний, В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. Зимомря та ін.]. – Дрогобич, 2012. – Вип. 1. – С. 35–42.

21.Галицька Н. Інклюзивна освіта. Інтегроване навчання в початковій школі / Н. І. Галицька // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 8. – С. 27–29.

22.Голінська Т. Арт-терапевтичні впливи на особистість дитини / Т. М. Голінська // Освіта та розвиток обдаровоної особистості. – 2016. – № 6. – С. 16–19.

23.Голінська Т. Формування особистості дітей початкової школи засобами арт-терапевтичного впливу / Т. Голінська // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 31–33. – Бібліогр. в кінці ст.

24.Данілавічютє Е. Концептуальна модель використання МКФ-ДП в інклюзивному навчальному процесі / Е. Данілавічютє // Особлива. – 2018. – № 4. – С.53–64. – Бібліогр. в кінці ст.

25.Данілавічютє Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі / Е. Данілавічютє // Особлива дитина. – 2018. – № 3. – С. 7–19. – Бібліогр. в кінці ст.

26.Деркач О. Метафора як засіб формування уявлень про життєві цінності : використання арт-педагогічних технік у виховній роботі / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2019. – №3. – С. 20–23.

27.Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами : соціально- педагогічна діяльність як спосіб супроводження процесу соціалізації / Л. Дивнич // Соціальний педагог. – 2018. – №12. – С. 7–10.

28.Дубейко Л. Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі / Л. О. Дубейко // Інформатика в школі. – 2014. – № 10. – Вкладка: с. 2–3.

29.Жилка О. Основні правила етичного спілкування з людьми з особливими потребами : година спілкування з елементами тренінгу для учнів 5-го класу / О. І. Жилка // Шкільному психологу. – 2019. – № 1. – С. 22–25.

30.Заміщак М. Психологічні проблеми сім’ї, що виховує дитину з особливими потребами / М. Заміщак // Вісник соціально-гуманітарного факультету : зб. наук. праць / [за ред. Л. І. Смеречак, А. В. Федорович]. – Дрогобич, 2016. – Вип. 4. – С. 83–88. – Бібліогр. в кінці ст.

31.Заплотинська Н. Передумови формування життєвої компетентності дітей зособливими потребами / Н. Заплотинська // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / [ред. кол. : Н. Софій (голова), Л. Артемова, Н. Бібік та ін. ; за ред. І. Єрмакова]. – К., 2000. – С. 178–180.

32.Іщук В. Кольоротерапія. Технологія застосування кольору у реабілітації та оздоровленні дітей з особливими потребами / В. Іщук, Л. Линник, О. Торбенко // Дефектолог. – 2018. – №2. – С. 20–22.

33.Калашник В. Співпереживання – основа взаємодії при аутизмі : формування раннього афективного досвіду дітей / В. Калашник // Дефектолог. – 2019. – №4. – С. 4–9. – Бібліогр. в кінці ст. (6-8 років) / Л. Калина // Психолог. – 2018. – №17–18. – С. 78–95 : ілюстр. – Бібліогр. в кінці ст.

34.Капустюк О. Простір арт-терапії : не все так просто, як здається / О. Капустюк // Практичний психолог: дитячий садок, школа. – 2018. – № 4. – С.4-9.

35.Кашуба Є. Арт-терапія в навчанні дітей з особливими потребами : [методичний портал] / Є. Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 3. – С. 30–32.

36.Керик О. Використання ігрових та арттерапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами / О. Є. Керик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 49–51.

37.Кирилова О. Поняття “арт-педагогіка” у контексті науково- термінологічного апарату професійної педагогіки / О. Кирилова // Молодь і ринок. – 2018. – № 11. – С. 160–163.

38.Клім-Клімашевська А. Освіта дітей з особливими потребами в умовах інклюзії: досвід Польщі / А. Клім-Клімашевська // Рідна школа. – 2015. – № 3. – С. 72–74.

39.Козлова А. Рецепти арт-терапії : специфіка терапевтичного впливу / А. Козлова // Психолог. – 2019. – № 2. – С. 4–11. – Бібліогр. в кінці ст.

40.Комбарова А. Індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини аутиста / А. О. Комбарова // Інформатика в школі. – 2018. – № 9. – С. 10–21. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

41.Коршенко Н. Корекція психофізичного розвитку дитини : перспективне панування прогамного матеріалу відповдно до лексичних тем (вересеь- травень) / Н. Коршенко // Дефектолог. – 2018. – № 8. – С. 4–43. – Бібліогр. в кінці ст.

42.Маланчій В. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / В. Маланчій // Початкова школа. – 2014. – № 4. – С. 62–63.

43.Манилова Л. Психологічні аспекти роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти / Л. М. Манилова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [ред. кол.: С. Д. Максименко, М.- Л.А. Чепа, Ю. Т. Рождественський та ін.] ; за ред. С. Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, НАПН України. – К., 2013. – Т. 15№ Ч. 2. – С. 147–155.

44.Масловська Ю. Особливості формування мотивації до навчання в дітей з особливими потребами / Ю. С. Масловська // Дитина з особливими потребами. – 2016. – № 7. – С. 13–14.

45.Нємцева С. Арт-терапія – розвага та розвиток / С. Нємцева // Практичний психолог: дитячий садок, школа. – 2018. – № 2. – С. 31–35.

48.Отич О. Мистецькі субдисципліни педагогіки в розвитку особистості майбутнього вчителя / О. Отич // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 2. – С. 15–20.

49.Павлюк Н.Сім’я як чинник статеворольової соціалізації розумово відсталих підлітків / Н. В. Павлюк // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 81–87.

50.Пермінова А. Формування позитивного образу особистості майбутнього інженера-педагога засобами арт-педагогіки / А. Пермінова // Молодь і ринок. – 2017. – № 6. – С. 40–43.

51.Перхун Л. Впровадження інклюзивної освіти в українському освітньому просторі / Л. Перхун // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конфер. Укр. аспоціації дослідників освіти 15 червня 2018 р. / Укр. асоціація дослідників освіти, НАПН України ; [редкол.: С. А. Щудло, О. Заболотна, О. Ковальчук]. – Київ, 2018. – С. 116–120. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

52.Поліщук О. Адаптація дітей з особливими потребами / О. Поліщук // Відкритий урок. – 2014. – № 9. – С. 42–48.

53.Попова О. Діти з особливими освітніми потребами : розвиток інклюзивної освіти в Україні / О. Попова, С. Киричок // Психолог. – 2018. –№ 13-14. – С. 90–96. – Бібліогр. в кінці ст.

54.Решетнік В. Українська автентика в арт-терапії / В. Решетнік // Практичний психолог. – 2019. – № 2. – С. 21–26.

55.Сичевська В. Арт-терапія : з розумово відсталими дітьми в закладі дошкільної освіти компенсаторного типу / В. Сичевська // Дефектолог. – 2018. –№ 11. – С. 44–49. – Бібліогр. в кінці ст.

56.Соціально-психологічна допомога дітям вимушених переселенців засобами арт-терапії / Н. Скотна, М. Пантюк, Т. Пантюк, І. Садова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / МОН України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: І. Л. Бермес, О. О. Бистрова, В. Т. Борщевич та ін. ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря ; гол. ред. М. П. Пантюк]. – Дрогобич, 2017. – Вип. 17. – С. 301–328. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

57.Скрипник Я. Використання ізотерапії як арт-терапевтичного  засобу в роботі з дітьми зі зниженим зором / Я. Ю. Скрипник // Зарубіжна література в школі. – 2014. – № 19–20. – вкладка с. 7-8.

58.Сордія О. Використання елементів арт-педагогіки на уроках української мови і літератури / О. Сордія, С. Пастух // Рідна школа. – 2016. – № 8-9. – С. 57–60. – Бібліогр. в кінці ст.

59.Стадник Л. Дитина з особливим психічним розвитком : процес соціалізації в інклюзивній групі / Л. Стадник // Соціальний педагог. – 2018. – № 5. – С. 23–32.

60.Стасенко В. Інноваційні терапевтичні технології роботи з особливими дітьми / В. Г. Стасенко // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 3. – С.9–14.

61.Сусла А. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку / А. М. Сусла, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. – 2016. – № 6. – С. 6–8.

62.Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням зособливими потребами в умовах інклюзивного навчання / О. Таранченко // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 51–54.

63.Тишковець О. Психоемоційні розлади в дітей із СДУГ : причини, діагностика, терапія / О. Тишковець // Дефектолог. – 2019. – № 4. – С. 10–16. – Бібліогр. в кінці ст.

64.Тіунова О. Корекція порушень емоційної прихильності засобами арт- терапії / О. В. Тіунова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 10. – С. 19–31. – Бібліогр. в кінці ст.

65.Туріщева Л. Особливості навчання учнів з особливими потребами / Л. В. Туріщева // Фізичне виховання в школах України. – 2011. – № 11. – Вкладка 16–6.

66.Фляк М. Використання засобів мистецтва в соціально-педагогічній діяльності: теоретичний аспект / М. Фляк // Вісник соціально-гуманітарного факультету : зб. наук. праць / [за ред. Л. І. Смеречак, А. В. Федорович]. – Дрогобич, 2016. – Вип. 4. – С. 196–203. – Бібліогр. в кінці ст.

67.Холодницька Х. Інклюзивне навчання в дошкільних закладах : особливості впровадження / Х. Холодницька // Соціальний педагог. – 2018. – № 3. – С. 18–29.

68.Чуб Н. Ми працюємо з усіма! ДЦП, СДВГ, ЗПР та інші труднощі / Н. В. Чуб // Математика в школах України. – 2014. – № 33. – Вкладка: с. 6-8.

Підготувала список: зав. інформаційно-бібліографічноговідділу Рішаві Н. М.