Європейська та євроатлантична інтеграція в освіті та науці.

1. Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : зб. наук. праць / МОН України, Закарпатський держ. ун-т та ін. ; [редкол.: Ф. Г. Ващук, І. В. Артьомов, З. С. Варналій та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 172 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 10).2. Зовнішня політика України
та шлях країни до Європи. 2007. січень-червень / [кер. проекту О. Потєхін] ; Центр Миру, Конверсії та Зовн. Політики України. – К. : [б.в.], 2007. – 170 с.

3. Історія впровадження Болонського процесу у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Львівська область. – Київ, 2012. – С. 233–239. – Без підп.

4. Міжнародне співробітництво Україна – ЄС / [авт.-упор. В.Болгов ; відп. за вип. І.Болгов]. – Київ : Укр. Акад. геральдики, тов. знаку та логотипу, 2007. – 80 с. : ілюстр.

5. Молодь у сучасних євроінтеграційних процесах : колективна монографія / Ю. Л. Дмитришин, О. Я. Зелена, Н.Ю.Кантор та ін. ; М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка ; упоряд. Я. М. Комарницького ; за заг. ред. С.А.Щудло. – Дрогобич : ЛТД Трек, 2017. – 282 с.

6. По той бік розуміння : Україна та Європа після Помаранчевої революції : за матер. міжнар. наук. семінару “Перед визнанням : Україна та Європа після Помаранчевої революції”, Київ – НаУКМА – 30 вересня 2005 року : зб. наук. статей / [за заг. ред., передм. : Г. Флікке, С. Кисельова ; вступ. ст. Г. Флікке]. – К. : Атіка, 2006. – 228 с.

7. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / С. О. Болдіжар, В.С.Гербут, Т. О. Карабін та ін. ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгородський нац. ун-т” та ін. – Ужгород : Вид. УжНУ Говерла, 2015. – 320 с.

8. Стисла історія Європейської інтеграції / Представництво Європейської Комісії в Україні // Історичний календар 2000 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1999. – Вип. 6. – С. 357–360.

9. Україна в 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / [за ред., вступ. ст. Ю. Г. Рубана ; редкол.: Ю. Г. Рубан (гол.), Н. В. Грицяк, В. Є. Воротін та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2008. – 744 с. : ілюстр.

10. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія / В.П.Андрущенко, М. І. Бойченко, Л. С. Горбунова, В. С. Лутай ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : Пед. думка, 2011. – 320 с.

11. Бояр А. Бюджетно-фінансові наслідки  інтеграції  України в ЄС / А. Бояр // Економіка  України. – 2015. –  №11. – С.71–86.

12. Бутко М. Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу / М.П.Бутко // Економіка України. – 2017. – № 10. – С. 49–64.

13. Горбунова О. Євроінтеграція – це насамперед проведення системних реформ / О. Горбунова // Голос України. – 2013.– 27 берез. – С. 2.

14. Грабовський С. Європейська інтеграція: “друга сторона медалі”? / С. Грабовський, І. Лосєв // Шлях перемоги. – 2019. – 6 берез. – С. 2.

15. Кантор Н. Теоретичні і практичні проблеми адаптації права України до права ЄС у сфері прав людини в умовах євроінтеграції / Н. Кантор // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. М. П. Пантюк ; редкол.: І. Л. Бермес, В. Т. Борщевич, М. Веґнер , І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: В.І.Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря] – Дрогобич, 2015. – Вип. 11. – С. 326–332. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Кордон М. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посібн. для студ. ВНЗ / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 172 с. – Бібліогр. с. 168-169.

17. Котикова О. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, А.О.Краснюк, В. С. Кавецька // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 28–33. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Кулик О. Становлення новітньої вітчизняної освіти: євроінтеграційний контекст / О. Кулик // Вища  школа. – 2016. –  № 2. – С. 48–56. – Бібліогр. в кінці ст.

19. Култаєва М. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору? / М. Д. Култаєва // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 23–29.

20. Лісецька О. Процес інституціалізації квір-спільноти в Україні як євроінтеграційний фактор впливу на молодь / О.Лісецька // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [зб. наук. праць]. – Дрогобич, 2017. – Вип. 8. – С. 70–76. – Бібліогр. в кінці ст.

21. Мокляк В. Гадяцький договір як перша спроба євроінтеграції / В. Мокляк // Слово Просвіти. – 2018. – 27 верес.–3 жовт. – С. 10.

22. Оршанський Л. Орієнтація студентської молоді на європейські цінності = Orshanskyi L., Kotyk I. European values as landmarks for Ukrainian students / Л. Оршанський, І. Котик // Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2018. – Вип. 6/38 : Педагогіка. – С. 255–266. – Текст англ. м. – Бібліогр.: с. 264–265.

23. Перегончук Т. Україна і Європейський Союз : урок-рольова гра : 9 клас / Т. Перегончук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2016. – № 9. – С. 6–7.

24. Перегончук Т. Україна та Європейська інтеграція : матеріали до уроку : 9 клас / Т. Перегончук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – a. № 19. – С. 15–17.

25. Савченко А. Особливості вивчення іноземної мови серед сучасної молоді в умовах Євроінтеграції / А. Савченко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [зб. наук. праць]. – Дрогобич, 2017. – Вип. 8. – С. 101–104. – Бібліогр. в кінці ст.

26. Смирнова К. Європейська інтеграція України: перспектива зони торгівлі з країнами європейської асоціації вільної торгівлі / К. Смирнова // Право України. – 2011. – № 9. – С. 201–208.

27. Стеченко О. Формування особистості педагога вищої медичної школи в умовах євроінтеграції / О. Стеченко, О.Линовицька // Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2018. – Вип. 6/38 : Педагогіка. – С. 291–306. – Бібліогр.: с. 302–304.

28. Шестакова К. Євроінтеграція України очима експертів / К. Шестакова // Український журнал – 2012. – № 4. – С. 10–11.

Підготовила завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Рішаві Н. М.