Правила користування

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
БІБЛІОТЕКОЮ
ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27 січня 1995 р., Примірного положення Про бібліотеку вищого закладу освіти України від “06” 08/04 № 641, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України № 321 від 31.08.1998 р. та Типових правил користування бібліотеками в Україні № 275 від 05.05.1999 р.
1.2. Бібліотека є структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси у ВНЗ і діє на підставі Положення про бібліотеку.
1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і перебувають під охороною держави.
1.4. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Порядок користування Бібліотекою. Умови запису

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів, педагоги та учні ліцею. Користувачі інших ВНЗ обслуговуються, при можливості, лише в читальних залах.
2.2. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.
2.3. Для запису в бібліотеку студентові денної форми навчання необхідно подати студентський квиток. Студенти заочної форми навчання подають залікову книжку та паспорт. Співробітники – паспорт та довідку з відділу кадрів, дійсну в поточному році.
2.4. На підставі поданих документів заповнюється формуляр читача і видається читацький квиток.
2.5. Усі користувачі бібліотеки обслуговуються лише при наявності читацького квитка.
2.6. На початку навчального року (до 1 вересня) користувачі зобов’язані перереєструвати читацькі квитки. Користувачі з не перереєстрованими читацькими квитками не обслуговуються.
2.7. Передавати читацький квиток іншим особам категорично заборонено. За передання читацького квитка іншим особам читачі позбавляються права користування бібліотекою на один місяць, при повторному порушенні – до завершення першої сесії, що наступає після цього порушення. Для студентів заочної форми навчання термін позбавлення права користування бібліотекою визначається від зафіксованого порушення до завершення першої сесії, що наступає після цього порушення.
2.8. Читачі, які закінчують університет, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою, підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури і здати читацький квиток у центральну бібліотеку (вул. Л.Українки, 2; абонемент № 1).
2.9. Подання читацького квитка при підписанні обхідного листка у бібліотеці є обов’язковим.
2.10. Читач, який утратив читацький квиток або самовільно вніс у нього зміни, пише заяву на ім’я ректора університету, яка разом з резолюцією директора бібліотеки поступає проректорові з науково-педагогічної роботи для отримання дисциплінарного стягнення наказом ректора університету.
2.11. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у читальних залах та інших пунктах видачі літератури, користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у різноманітних культурно-просвітницьких заходах, які проводить бібліотека.
2.12. Навчальна література видається абонементом на семестр або на навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
2.13. Наукова література видається професорсько-викладацькому складові та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам – до 5 примірників, іншим категоріям читачів – до 3 примірників на той же термін.
2.14. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. Окремі томи багатотомних видань, поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються за правилами видачі читальних залів.
2.15. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли міжбібліотечним абонементом (МБА), видаються лише в читальних залах.
2.16. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.
2.17. Всю літературу за навчальний рік потрібно здати до 15 липня щороку (наказ № 540 від 14.12.2009 р.). Неповернення книг в бібліотеку вважається грубим порушенням Правил внутрішнього розпорядку університету. Згідно з п.14 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН України № 245 від 15.07.1996 р., за порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти студент може бути відрахований з вищого закладу освіти.
2.18. Аспіранти зобов’язані повернути зафіксовані в читацькому формулярі видання за місяць до закінчення навчання в аспірантурі (до 1 жовтня).
2.19. Учні та педагоги ліцею, які не повернули видання, зафіксовані в читацькому формулярі, до 15 липня, втрачають право користуватися фондами бібліотеки у наступному навчальному році.
2.20. Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повернути їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення читального залу літературу без дозволу бібліотекаря; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з каталогів та картотек, не порушувати розстановку фонду з відкритим доступом.
2.21. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
2.22. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останній.
2.23. У разі втрати або пошкодження бібліотечної книги читач зобов’язаний упродовж 10 днів відшкодувати вартість утрати (пошкодження) примірником того ж видання або визнаним бібліотекою рівноцінним виданням з урахуванням реальної ринкової вартості книги.
2.24. Втрачена періодична література відшкодовується через передплату цього ж видання на певний період, який визначається бібліотечною радою.
2.25. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті заміни і підтверджується підписом читача.
2.26. Вартість зношених документів та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості цих фондів.
2.27. Читачі, які вперше допустили інші порушення Правил користування бібліотекою ДДПУ, перший раз позбавляються права користування бібліотекою на один місяць, удруге – на шість місяців.
2.28. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки, не користуватися мобільними телефонами.
2.29. Здавати верхній одяг, сумки, портфелі, непрозорі папки та пакети в гардероб. Вхід у відділи бібліотеки тільки з прозорими папками.

3. Права користувачів

3.1. Користувачі мають право:
– користуватися фондами бібліотеки;
– отримувати довідково-інформаційне обслуговування;
– користуватися міжбібліотечним абонементом;
– доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки;
– подавати пропозиції у письмовій формі щодо поліпшення складу і організації фондів, довідково-інформаційного апарату бібліотеки, умов обслуговування читачів;
– брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4. Зобов’язання бібліотеки

Бібліотека:
4.1. Формує свої фонди згідно з профілем навчально-методичної, науково-дослідної та навчально-виховної діяльності університету.
4.2. Обліковує, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
4.3. Проводить бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує задоволення їх запитів.
4.4. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат.
4.5. Укладає і видає науково-допоміжні і рекомендаційні бібліографії, покажчики, виконує бібліотечні довідки, проводить бібліографічні огляди тощо.
4.6. Проводить диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
4.7. Забезпечує належний рівень обслуговування користувачів, створює умови, необхідні для роботи з різними джерелами інформації.
4.8. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інфор-ма-ційних запитів викладачів, науковців, аспірантів та студентів Університету, проводить дослідження читацьких потреб та інтересів з метою оптимального їх задоволення.
4.9. Надає користувачам інформацію та доступ до власних інформаційних ресурсів.
4.10. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів, використовуючи МБА, внутрішній та міжнародний книгообмін.
4.11. Поширює серед користувачів знання з інформаційної культури.
4.12. Забезпечує інформування користувачів про види бібліотечних послуг.

Ухвалила методична рада
бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка
1 лютого 2010 року

Директор бібліотеки ДДПУ
імені Івана Франка
І.М. Розлуцький