Положення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БІБЛІОТЕКУ

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека – структурний підрозділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, метою якого є забезпечення літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес в університеті.

1.2. Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, нормативними актами, документами та інструкціями з бібліотечної справи органів управління вищими закладами освіти України, Статутом Університету, рішеннями ректорату та цим Положенням.

1.3. Загальне методичне керівництво Бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України.

2. Завдання Бібліотеки

2.1. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб користувачів, зберігати його.

2.2. Забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників Університету та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних фондів (згідно з Правилами користування Бібліотекою).

2.3. Сприяти вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Популяризувати та розкривати через книгу, культурно-просвітницькі заходи загальнолюдські цінності, історичну, наукову та культурну спадщину, ідеї національного державотворення.

2.5. Організувати довідково-інформаційне забезпечення традиційними та новітніми засобами інформації.

2.6. Навчати користувачів користуватися книгою і бібліотекою та виховувати в них дбайливе відношення до джерел інформації.

2.7. Координувати діяльність Бібліотеки із структурними підрозділами та громадськими організаціями Університету.

2.8. Співпрацювати з бібліотеками ВНЗ, підтримувати зв’язки з діаспорою, освітніми добродійними фондами, організаціями, установами.

3. Зміст роботи

3.1. Інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

3.1.1. Організація диференційованого (індивідуального та групового) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.1.2. Безкоштовне забезпечення користувачів Бібліотеки основними бібліотечними послугами.

3.1.3. Взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу, внутрішнього та міжнародного книгообміну.

3.1.4. Вивчення інформаційних потреб на забезпечення інформаційних запитів науковців Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуально-групової та масової інформації.

3.1.5. Організація роботи громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів Університету, надання їм методичної допомоги.

3.1.6. Виконання бібліотечно-бібліографічних довідок, проведення бібліографічних оглядів.

3.1.7. Поширення бібліотечно-бібліографічних знань через проведення індивідуальних бесід, консультацій та практичної допомоги.

3.2. Формування бібліотечного фонду згідно з планами, програмами і потребами навчальної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Університету.

3.2.1. Аналіз забезпеченості та використання бібліотечних фондів з метою оптимального їх використання.

3.2.2. Здійснення у встановленому порядку книгообміну.

3.2.3. Вилучення із бібліотечних фондів документів, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дублетні примірники.

3.2.4. Організація основних та підручних фондів документів, ведення обліку, технічного опрацювання та їх використання.

3.3. Організація збереження бібліотечних фондів.

3.3.1. Раціональне розміщення фондів, їх охорона.

3.3.2. Проведення перевірки фондів відповідно до чинної документації.

3.4. Створення і ведення системи бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек на традиційних і сучасних носіях інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.4.1. Систематичне вдосконалення довідково-інформаційного апарату Бібліотеки.

3.5. Ведення культурно-просвітницької та виховної роботи на основі популяризації бібліотечних фондів.

3.5.1. Проведення читацьких конференцій, літературно-музичних вечорів, диспутів, інших просвітницьких заходів самостійно або спільно з факультетами та громадськими організаціями Університету.

3.6. Вивчення, узагальнення і впровадження в практику роботи інноваційного бібліотечного досвіду.

3.7. Систематичне підвищення фахового, загальноосвітнього та культурного рівня бібліотечних працівників.

4. Керівництво. Структура та штати.

Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Керує Бібліотекою директор, який підпорядкований ректорові і є членом Вченої ради

Університету. Обирається Вченою радою Університету строком на п’ять років.

4.2. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора Бібліотеки.

4.3. Структуру і штати Бібліотеки затверджує ректор за поданням директора Бібліотеки.

4.4. Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна.

4.5. Витрати на утримання Бібліотеки передбачаються кошторисом витрат Університету.

4.6. Університет забезпечує Бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою, обладнанням і устаткуванням.

4.7. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених її завданнями.

4.8. Правила користування Бібліотекою затверджує ректор Університету.

4.9. Плани і звіти про роботу Бібліотеки затверджує ректор Університету.

4.10. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Бібліотеки згідно з чинним законодавством.

4.11. Для узгодження діяльності Бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою Університету на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники факультетів так і провідні спеціалісти Бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором за поданням директора Бібліотеки.

4.12. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету.

4.13. Режим роботи Бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

4.14. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників Бібліотеки, раз на місяць проводиться санітар-ний день.

5. Права та обов’язки

5.1. Бібліотека має право:

5.1.2. Визначати зміст на форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про Бібліотеку.

5.1.3. Представляти Університет в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.1.4. Знайомитися з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

5.1.5. Розробляти структуру, штатний розклад Бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.1.6. Одержувати для постійного зберігання обов’язковий примірник всіх видань Університету та його підрозділів.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації, створення необхідних умов для самоосвіти.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород, відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України “Про відпустки” за відпрацьований робочий рік та додаткову відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та Університетом.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно нормативно-правовими актами про працю

в Україні та колективним договором Університету.

5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

5.4. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.5. Бібліотека зобов’язана:

5.5.1. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою.

5.5.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.5.3. Звітуватись про свою роботу перед Вченою радою Університету.

Директор бібліотеки І.М. Розлуцький