Меню

Відділ кадрів

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, каб. 11,
тел. (03-244) 2-20-54
e-mail: vk.ddpu@gmail.com

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету і підпорядковується ректору. У своїй роботі відділ кадрів керується діючим законодавством України, зокрема постановами уряду, нормативними документами Міністерства освіти і науки України‚ Статутом університету‚ Колективним договором‚ Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про відділ кадрів університету.

Кантор Наталія ЮріївнаНачальник відділу кадрів – Кантор Наталія Юріївна

Основні напрями роботи відділу
 • забезпечення роботи механізму прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників університету згідно з діючим законодавством України, статутом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та “Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації”;
 • формування особових справ студентів усіх форм навчання за спеціальностями, групами, а також поновлення, відрахування та переведення студентів згідно з наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України;
 • контроль за дотриманням затвердженого штатного розпису університету всіх структурних підрозділів;
 • підготовка проектів наказів про прийняття, переведення та звільнення працівників університету;
 • ведення особових справ та облікових карток працівників університету;
 • ведення штатних формулярів професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу;
 • ведення трудових книжок, їх облік та зберігання;
 • надання щорічних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати, всіх видів додаткових відпусток, відпусток по догляду за дітьми до досягнення ними трьохрічного віку;
 • контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками університету;
 • ведення документації щодо розподілу молодих спеціалістів, їхнього працевлаштування;
 • підготовка особових справ та іншої документації для передачі в архів університету;
 • своєчасна підготовка документів на оформлення пенсій за віком, а також науково-педагогічних пенсій, пенсій по інвалідності;
 • підготовка відповідних матеріалів для атестаційних і конкурсних комісій;
 • вивчення особливостей переміщення і причин плинності кадрів, участь у розробці заходів щодо усунення таких явищ.