Хавула Роман Михайлович

Хавула Роман Михайлович

Хавула Роман Михайлович

кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Особливості психологічної готовності юнаків до батьківства

З 2001 по 2006 рік здобував вищу освіту у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка», отримав диплом з відзнакою.

З 2006 по 2007 рік навчався у магістратурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія» та здобув кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін, отримав диплом з відзнакою.

Впродовж 2005-2009 років був слухачем Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З 2008 по 2012 рік – аспірант заочної форми навчання кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія».  У 2014 році захистив дисертацію у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З 2006 року працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посаді викладача на кафедрі практичної психології.

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічні чинники формування психологічної товності юнаків до батьківства.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:
 1. Хавула Р.М. Психологічні чинники вибору шлюбного партнера в юнацькому віці / Роман Михайлович Хавула // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.  Біленко, Н. Скотна, О. Галян та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 29. Психологія. –  С. 140-154.
 2. Хавула Р.М. Роль особистої автономії у побудові життєвої перспективи в юнацькому віці / Роман Михайлович Хавула // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна, І. Галян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 35. Психологія. – 338 с. – С. 313-323.
 3. Хавула Р.М. Теоретико-методологічні засади проблеми розвитку духовності особистості в юнацькому віці / Роман Михайлович Хавула // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 11. – Київ-Житомир: ЖДУ ім.. Івана Франка, 2015. – 415 с. – С. 283-290.
Публікації в зарубіжних періодичних виданнях:
 1. Хавула Р.М. Развитие психологической готовности юношей к отцовству / Роман Михайлович Хавула // Научно-исследовательские публикации. Серия «Развитие и реабилитация человека» / глав. ред. С. Кручинин. – Воронеж: «ВЭЛБОРН», 2014. – 130 с. – № 1(5). – С. 57-69.
Дисертація:
 1. Хавула Р.М. Особливості психологічної готовності юнаків до батьківства: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.07 / Роман Михайлович Хавула. – Київ, 2014. – 240 с.
Автореферат:
 1. Хавула Р.М. Особливості психологічної готовності юнаків до батьківства: автореферат дис. … кандидата психол. наук: спец. 19.00.07 «педагогічна та вікова психологія» / Роман Михайлович Хавула. –  Київ, 2014. – 20 с. (1,16 др. арк). 
Навчально-методичні праці:
 1. Хавула Р. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з психологічних дисциплін: для спеціальностей ”Психологія”, ”Практична психологія” / Олеся Ригель, Роман Хавула. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2010. – 38с. (2,2 др. арк).
 2. Хавула Р. Соціальна психологія: методичні матеріали до практичних занять [для студентів напрямів “психологія”, “практична психологія”, “соціальна педагогіка”] / Роман Хавула. – Дрогобич : Редакційно–видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2012. – 240 с. – (протокол № 6 від 14. 06.2012р.) (12 др. арк).
 3. Хавула Р.М., Гриник І.Я. Соціальна психологія. Програма для підготовки фахівців I (бакалаврського рівня) / Р.М. Хавула, І.Я. Гриник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 15 с. (1 др. арк)
 4. Хавула Р.М. Патопсихологія: Методичні рекомендації до практичних занять / В.І. Стець, Р.М. Хавула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 240 с.
 5. Хавула Р.М. Соціальна псхологія: тексти лекцій. Частина 1 / І.Я.  Гриник, Р.М. Хавула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 120 с.
 6. Хавула Р.М. Соціальна псхологія: тексти лекцій. Частина 2 / І.Я.  Гриник, Р.М. Хавула. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 120 с.
 7. Хавула Р.М., Гриник І.Я. Основи клінічної психології : тексти лекцій / І.Я. Гриник, Р.М. Хавула. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 174 с. (протокол № 5 від 19. 04. 2016 р.)
 8. Хавула Р.М. Психологічна експертиза в різних галузях психології: тексти лекцій / Р.М. Хавула. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 117 с. (протокол № 6 від 24. 06. 2016 р.).
Оновлено: 31 Жовтень, 2016