Попіль Марія Іванівна

Попіль Марія Іванівна

Попіль Марія Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх  медсестер

Після отримання медичної освіти свій трудовий шлях розпочала у Львівській лікарні облліксанупру. Згодом багато років працювала у реанімаційно-анестезіологічному відділенні Самбірської центральної районної лікарні.

З лютого 2006 року працює на кафедрі практичної психології та здійснює наукові дослідження пов’язані зі становленням професійної ідентичності медичних працівників та розвитком професійних деструкцій. Наукові пошуки узагальнює у кандидатській дисертації «Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер», яку під керівництвом доцента Галяна І.М., успішно захищає у вересні 2009 року.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри практичної психології.

Наукові пошуки тісно пов’язані з актуальними проблемами психології, зокрема, з особливостями організації та надання практичної психологічної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей.

Посібники
 1. Психологічні проблеми спілкування. Курс лекцій / автор-укладач М.І. Попіль. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. –270с. (посібник);
 2. Попіль М.. І. Основи клінічної психології. Методичні матеріали до практичних занять / М.І. Попіль . ‑  Дрогобич:  Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 236 с.  (посібник)
 3. Попіль М.І. Сучасні напрями практичної психології. Тексти лекцій / М.І. Попіль; Л.В. Охріменко. ‑ Дрогобич:  Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – 195 с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. (посібник).
 4. Стець В.І., Попіль М.І. Основи психотерапії. Тексти лекцій / Валентина Стець, Марія Попіль – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 294с. ( посібник з грифом МОН)
 5. Психологія. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 8.03010201 «Психологія» / Укл. Н.В. Скотна, В.І. Стець, М.І. Попіль – Дрогобич:  ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. –  180с. (посібник)
 6. Практична психологія. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 8.03010301 «Практична психологія» / Укл. Н.В. Скотна, В.І. Стець, М.І. Попіль – Дрогобич:  Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. –  220 с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  2013 р. (посібник).
 7. Попіль М.І. Сучасні теорії глибинної психології. Тексти лекцій / М.І. Попіль // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 147 с. (посібник)
 8.  Попіль М.І. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях.  / Марія Попіль – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016.
Основні публікації
 1. Суть та роль ідентичності у становленні особистості / Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: [зб. наук. праць]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип.25. Психологія. С. 96 – 108. (фахове видання)
 2. Попіль М.І. Особливості трансформації ціннісних орієнтацій в процесі професіоналізації медичних сестер / Марія Попіль // Актуальні проблеми психології: [зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України]. Вип.27. Екологічна психологія.    Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011.   С. 288 – 296. (фахове видання)
 3. Попіль М.І. Вивчення впливу смислових орієнтацій на становлення професійної ідентичності медичних працівників / Марія Попіль // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; [Заг. ред. Є.І.Коваленко]. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011.   С. 222 – 226. (фахове видання)
 4. Попіль М. І. Професійно-особистісні якості вчителів початкової школи як підґрунтя для формування професійної ідентичності / Марія Попіль // Збірник наукових праць № 60. Серія : педагогічні та психологічні науки; [гол. ред. Потапчук Є. М.]. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2011. – С. 187–190. (фахове видання)
 5. Попіль М.І. Психолого-педагогічні шляхи оптимізації процесу професійної ідентифікації майбутніх медсестер / Марія Попіль // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2012. – №1. – С. 189 – 196. (фахове видання)
 6. Попіль М.І. Роль системи ціннісно – смислових орієнтацій в діяльності професій типу «людина – людина» / М.І. Попіль «Психологічні особливості формування цінностей молоді у контексті трансформаційних суспільних процесів» (теоретичний аналіз проблеми) [монографія] / Ред. колегія В.Стець, З.Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013р. – 158с. – С. – 40-50. (розділ монографії)
 7. Попіль М.І. Дослідження особливостей становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер / М.І. Попіль // Zbior raportow naukowych «Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (27.02.2014 ‑ 28.02.2014 roku.; Olsztyn). – Warszawa: Wydawca: Sp. z.o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 88 str – S 15-19; РИНЦ;
 8. Попіль М.І. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ ФОРМУВАННЯ І ДИНАМІКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ / М.І. Попіль // Zbiór raportów naukowych. „KNOWLEDGE SOCIETY  „. (30.10.2014 – 31.10.2014 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 76 str. – S. 45-51. (РИНЦ).
 9. Попіль М.І. Посттравматичний стресовий розлад як психологічний наслідок участі у боєвих діях / М.І. Попіль // Zbiór raportów naukowych. „Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji poświęcony 100. rocznicy ewakuacji Uniwersytetu Warszawskiego w Rostów nad Donem. Nauka wczoraj, dziś, jutro.„ (30.05.2015 – 31.05.2015 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 76 str. S 28 – 34. (7 С. – 0,45 др. арк.); РИНЦ.
 10. Попіль М.І. Психологічні зміни в учасників бойових дій та особливості процесу їх адаптації до проживання в мирних умовах / М.І. Попіль // Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – [Ред.кол. Надія Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор розділу) та ін.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 37. Психологія. С. 117 – 125. (фахове видання)
 11. Попіль М.І. Розвиток ідентичності як базова умова формування єдиного ціннісно-смислового простору суб’єкта та професійного самовизначення майбутніх медсестер / М.І. Попіль //  «Цінності сучасної молоді молоді: психологічний аспект» [монографія] / Надія Скотна , зоряна Спринська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 315 с. –  С.  269-299. (розділ монографії)
Оновлено: 31 Жовтень, 2016