Дуб Віра Григорівна

Дуб Віра Григорівна

Дуб Віра Григорівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Психологічні особливості становлення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності

У 1996 р. вступила до Бориславського медичного училища, яке з відзнакою закінчила у 1999 р. Цього ж року стала студенткою соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івані Франка. У 2004 р. закінчила навчання та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Психологія. Соціальна педагогіка”.

Роботу в університеті розпочала 2004 р. з посади секретаря-діловода кафедри практичної психології. З 2006 р. – викладач кафедри практичної психології. У 2010 р. вступила до аспірантури ДДПУ ім. І. Франка за спеціальністю 19.00.07- Педагогічна та вікова психологія. У 2015 році успішно захистила дисертацію на тему: “Психологічні особливості становлення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності”.

Автор 20 наукових публікацій.

Перелік публікацій

Дуб В. Г. Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення / В. Г. Дуб, І. М. Галян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (2). – С. 415–423

Дуб В. Г. Аналіз тренінгової програми розвитку ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів / В. Г. Дуб // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11(99). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 92–98. – (Серія «Психологічні науки»).

Дуб В. Г. Соціокультурні характеристики ціннісної сфери майбутніх педагогів / В. Г. Дуб // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / Редакційна колегія Надія Скотна, Олена Галян та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – Випуск 31. Психологія. – С. 29–39.

Галян І. М., Дуб В. Г. Психологічні особливості самоактуалізації майбутніх педагогів у процесі навчально-професійної діяльності / І. М. Галян, В. Г. Дуб // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – С. 88–97.

Дуб В. Г. Характеристика ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів / В.Г. Дуб // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychologi, ІІ (15), Issue: 30, BUDAPEST, 2014. – С. 103–106. (INNO SPACE Scientific journal Impact factor: 2.642)

Дуб В.Г. Психологічні особливості ціннісно-смислового становлення майбутніх педагогів / В.Г. Дуб // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / Редакційна колегія Надія Скотна, Олена Галян та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – Випуск 37. Психологія. – С. 80–92.

Дуб Віра, Спринська Зоряна. Історія психології :методичні матеріали до семінарських занять [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Психологія”] / Віра Дуб, Зоряна Спринська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016.– 158 с.

Дуб В. Г. Адаптація студентів-переселенців до вищого навчального закладу / В. Г. Дуб // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун-т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон, 2016. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 36-40.

Дуб В. Г. Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців / В. Г Дуб // Молодь і ринок: наук.-пед. журн. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. –  № 5 (136). – С.68-72.

Оновлено: 31 Жовтень, 2016