Галян Олена Іванівна

Галян Олена Іванівна

Галян Олена Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Співвідношення імперативності та діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя

Працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка з 1991 p., після закінчення з відзнакою Київського державного педагогічного інститу ім. О.М. Горького (спеціальність “Педагогіка та психологія (дошкільна)”).

В 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему “Співвідношення імперативності та діалогічності у стильовій характеристг діяльності вчителя”.

У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Авторка близько 70 публікацій.

Коло наукових інтересів міститься у сфері проблем виховання, педагогічної взаємо; професійних аспектів діяльності практикуючого психолога, психологічних досліджень.

Монографії
 1. Галян О.І. Мотиваційно-ціннісний аспект професійного вибору майбутніх психологів: постановка проблеми / О.Галян / Психологічні особливості формування цінностей молоді у контекст трансформаційних суспільних процесів (теоретичний огляд) : [монографія] / Ред. В.Стець, З.Спринська. – Дрогобич, 2013. – С. 15–24.
 2. Галян О. Мотиваційно-особистісна складова вибору професії майбутніми психологами / О.Галян / : кол. монографія; за ред. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2015. – С..
 3. Галян О.І. Врахування особистісного компоненту професійного становлення майбутніх психологів на етапі навчання у ВНЗ / О.І.Галян / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави : кол. монографія / за заг. ред. З. Ковальчук. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 322–336. 
Посібники
 1. Галян О. Психологія дитяча : методичні матеріали для семінарських занять / О. Галян. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 110 с.
 2. Галян О.І. Психолого-педагогічна експертиза: тексти лекцій / О.І. Галян. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2014. – 176 с.
 3. Галян О. Методологія наукового дослідження: словник основних понять / О. Галян. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2015. – 26 с.
 4. Галян О. Диференційна психологія : методичні рекомендації до семінарських занять / О.Галян. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2015. – 84 с. 
Статті:
 1. Галян О.І. Мотиваційний аспект професійного вибору майбутніх психологів (на прикладі студентів Центру перепідготовки) / О.І. Галян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – С.194–202.
 2. Halian O. Specyfika pomocy psychologicznej dla rodzicow w realizacji skutecznych strategii wychowania rodzinnego / Halian O., Halian I. // Pedagogika rodziny. Family Pedagogy. – 2013. – nr 3 (4). – ss. 203–213. (Społeczna Akademia Nauk. Łódź)
 3. Галян О.І. Психологічна культура як детермінанта формування професіоналізму майбутніх психологів / О.І. Галян //Збірник тез міжкафедрального круглий стіл ”Детермінанти професіоналізації як умова розвитку освітнього простору суспільства” /Упоряд. М.П.Козирєв. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С.49–50.
 4. Галян О.І. Організація дослідження мотиваційно-ціннісного компоненту професійного вибору майбутніх психологів / О.І. Галян // Психологічні особливості формування цінностей молоді у контекст трансформаційних суспільних процесів : Збірник матеріалів щорічної звітної наукової конференції викладачів кафедри практичної психології /Ред. Н.Скотна, В.Стець. – Дрогобич, 2013. – С.14–16.
 5. Галян О.І. Особистісні детермінанти професійного вибору майбутніх психологів / О.І. Галян // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Психологія. – С. 83–94.
 6. Галян О.І. Особливості міжособистісного пізнання у системі «психолог–клієнт» / О.І. Галян // Актуальні проблеми практичної психології: збірник тез наукових робіт Всеукраїнського науково-практичного семінару (26 березня 2014 р.). – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С.12–14.
 7. Галян О.І. Співвідношення особистісних особливостей та мотивації професійного вибору майбутніх психологів / О.І. Галян // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – С.212–219.
 8. Галян О.І. Особливості емоційного самоставлення майбутніх психологів/ О.І. Галян // Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей Всеукраїнського науково-практичного семінару (26 березня 2015 р.). – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – С.27–31.
 9. Галян О.І. Обґрунтування потреби в реалізації гуманітарної парадигми у фаховій підготовці психологів / О.І. Галян // Матеріали круглого столу ”Проблеми особистості в освітньому просторі держави”, 15 квітня 2015 р. / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – С.93–96.
 10. Галян О. Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема / О. Галян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2015. – №1–2 (42–43). – С. 58–63.
 11. Галян О.І. Погляди на суб’єктність школяра у системі гуманітарної освітньої парадигми / О. Галян // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2015. – С. 49–57.
 12. Галян О. Орієнтованість освітнього процесу на розвиток суб’єктності школяра як аспекту їх самоусвідомлення / О. Галян // Гуманізм. Людина. Свідомість : Матеріали 27-х Міжнародних людинознавчих філософських читань / Ред. колегія : В.С.Возняк (головний редактор), О.А.Ткаченко, В.В.Лімонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С. 129 – 131.
 13. Галян О. Ідея суб’єктності особистості як предмет науково-педагогічного пошуку : категорійно-поняттєве поле дослідження / О. Галян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол. : С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 233. – С. 339–347.
 14. Halian O. Philosophical, psychological and pedagogical aspects of understanding agency of the personality in the academic discourse of the twentieth century / O. Halian // European Humanities Studies : State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. – 2016. – Issue No.  – S. 63–74.
 15. Галян О.І. Використання психолого-педагогічної характеристики як засобу моніторингу суб’єктності школяра в умовах сучасної дитячої міграції / О.І. Галян // Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя : зб. наук. статей / [відп. ред. Ж.П. Вірна]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С.123–127
Оновлено: 31 Жовтень, 2016