Галян Ігор Михайлович

Галян Ігор Михайлович

Галян Ігор Михайлович

кандидат психологічних наук, доцент;

Тема дисертації: Саморегуляція оцінних ставлень вчителя у педагогічній взаємодії

У 1981 році вступив до Бродівського педагогічного училища, яке успішно закінчив у 1985 році і отримав кваліфікацію вчителя креслення і праці.У цьому ж році вступив до Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького на педагогічний факультет, відділення “Педагогіка і методика виховної роботи”. У 1987 році, після демобілізації, продовжив навчання в інституті, після закінчення якого отримав кваліфікацію “Методист виховної роботи; викладач етики та психології сімейного життя”. Паралельно отримав спеціалізацію з фізичної культури.

Міністерством освіти України у 1991 році був скерований на посаду викладача кафедри психології Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка. З 1994 року до 1996 року навчався в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка. У 1996 році захистив дисертацію “Саморегуляція оцінних ставлень учителя у педагогічній взаємодії” на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 2001 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Має понад 80 наукових праць.

Основні наукові інтереси стосуються проблем самосвідомості людини, психології особистості, саморегуляції педагогічної діяльності, психодіагностики та експериментальної психології.

Монографії та розділи монографій
 1. Галян І.М. Засвоєння майбутніми педагогами системи саморегуляції психічних станів у професійній діяльності / І.М. Галян. / Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога : монографія / За ред. проф. М.В.Савчина. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С.118–133.
 2. Галян І.М. Методи, умови та шляхи становлення професійної саморегуляції у майбутніх педагогів / І.М. Галян. / Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога : монографія / За ред. проф. М.В. Савчина. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С.209–213.
 3. Галян І.М. Категорія «система» у ціннісному вимірі особистості : теоретико-методологічний дискурс / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави : кол. монографія / за заг. Ред. З.Ковальчук. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С.258-276. 
Посібники з грифом МОН України
 1. Психодіагностика: навч. посібн. 2-ге видання, стереотипне / І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2011. – 424 с.
 2. Експериментальна психологія. Навч. посібн. /О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400 с.
Навчальні посібники рекомендовані до друку вченою радою ДДПУ
 1. Галян І.М. Магістерський семінар: методичні рекомендації для семінарських занять. / І.М. Галян  – Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ, 2012. – 96 с.
 2. Галян І.М. Основи психодіагностики: методичні матеріали до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / Галян Ігор Михайлович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2012. – 96 с.
 3. Галян Ігор. Експериментальна психологія: методичні матеріали до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія та 6.030103 Практична психологія / Галян Ігор Михайлович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 150 с.
 4. Галян Ігор. Інженерна психологія : методичні матеріали до практичних занять [для студентів галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 8.010103 «Технологічна освіта»] / Галян Ігор Михайлович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 66с.
 5. Галян Ігор. Експериментальна психологія: Словник основних понять [для студентів спеціальності 6.030102 Психологія та 6.030103 Практична психологія] / Ігор Галян. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 30 с.
 6. Галян Ігор. Магістерський семінар : методичні рекомендації [до вивчення навчальної дисципліни студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 03010201 Психологія та 8.03010301 «Практична психологія»] / укладач : Галян І.М. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького Державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 58 с.
Статті  у фахових виданнях України
 1. Галян І.М. Соціокультурні виміри ціннісно-смислових настанов особистості / І.М. Галян // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової. – Т.2. – Вип. 10 (91). – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – С. 79–84.
 2. Галян І.М. Психологічний аналіз особливостей процесу саморегуляції майбутніх педагогів / І.М. Галян // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової. – Т.2. – Вип. 11 (99). – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – С. 63-66.
 3. Галян І.М. Цілеспрямований розвиток здатності до саморегуляції як різновид психологічного супроводу професійного становлення майбутнього педагога / І.М. Галян // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Психологія. – С. 39-50.
 4. Галян І.М. Суб’єктна активність у структурі саморегуляційного процесу / І.М. Галян / ІІІ Всеукраїнський конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – С. 22-25 (680с.).
 5. Галян І.М. Психологічний аналіз сутності саморегуляції як особистісної здатності / І.М. Галян / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20. – Ч. 1. – C.154-161.
 6. Галян І.М. Типи смислоутворення майбутніх педагогів / І.М.Галян // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 37-41.
 7. Галян І.М. Психологія вибору особистості у контексті невизначеності / І.М. Галян // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія ”Психологія” / Ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять сьомий. – С. 137–149.
 8. Галян І.М.Теоретичний аналіз досліджень саморегуляції як чинника професійного становлення особистості / І.М. Галян, М.В. Гринців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Херсон: Вид-во Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 3/2015. – C.22-27.
 9. Галян І.М.Рівень рефлексив­ної активності майбутніх педагогів як показник повноти їх смислового самоаналізу / І.М. Галян // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С.78–89.
 10. Галян І.М. Структура та детермінанти життєвої задоволеності майбутніх педагогів / І.М. Галян // Науковий вісник Миколаївського національного університету Імені О.В. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред.. Н.О. Євдокимової. – №1 (16), травень 2016ю – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 27–33. (258 с). 
Статті у фахових зарубіжних виданнях
 1. Оlena HalIan, Іgоr HalIan. Specyfika pomocy psychologicznej dla rodzicow w realizacji skutecznych strategii wychowania rodzinego. // Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy. Rwartalnik 3 (4) 2013. – S.203-213.
 2. Галян І.М. Соціокультурна адаптації у контексті ціннісного становлення особистості // Zbiór raportów naukowych. „Aktualne problemy w współczesnej nauki. (28.06.2013 – 30.06.2013 – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 60-65. (88 str.)
 3. Галян И.М. Психологический анализ концептуальной модели ценностной саморегуляции будущих педагогов // Вестник Пермского университета. Серия «Философия. Психология. Социология». – Пермь: Издательский центр Пермского государственного национального исследовательского университета, 2014.– Выпуск 4 (20). – С.38-45.
 4. Halian I.M. Systemic generating characteristics of values education of future teachers // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. II(16), Issue – Budapest, 2014 – S.102-105.
 5. Halian I. Personality resources of future specialists’ self-regulation in their professional adaptation / Ihor Halian, Andrii Halian // European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. – 2016. – Issue 1.– S. 103–114.
Оновлено: 31 Жовтень, 2016