↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

Завідувач кафедри – Чепіль Марія Миронівна, доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений діяч науки і техніки України

Поштова адреса – вул. І.Франка, 24 , контактний телефон (03244) 2-12-82

Електронна адреса: pedagogkaf@gmail.com

Рік заснування кафедри – 1940.

Попередні назви кафедри – кафедри педагогіки, кафедра педагогіки і психології, кафедри педагогіки.

Попередні завідувачі кафедри: І.М. Рудченко, В.В. Літянський, П.А. Ляшенко, М.О. Сазонов, Б.Н. Мітюров, Н.М. Павленко, І.В. Комановський, В.М. Роздобудько, М.В. Савчин, О.М. Кобрій, О.І. Вишневський.

Професорсько-викладацький склад:

25 викладачів, з них 11 докторів наук, професорів, 1 доктор наук, доцент, 9 кандидатів наук, доцентів, 3 кандидатів наук, старших викладачів, 1 – викладач.

Напрям наукових досліджень:

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (державний реєстраційний номер 0117U005400)

ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА” (державний реєстраційний номер 0113U001233)

Наукова школа

Науково-дослідна лабораторія педагогічної творчості

 

Чепіль Марія Миронівна – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти. Головний редактор збірника наукових праць ДДПУ імені Івана Франка “Людинознавчі студії. Серія “Педагогіка”. Захистила кандидатську дисертацію “Клубна аматорська діяльність як фактор формування у підлітків потреби у читанні” у 1993 р. у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. 2001 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (1848 – 1939 рр.)” у Харківському національному педагогічному університеті ім.Г.С.Сковороди. Під її керівництвом захищено 1 докторську та 20 кандидатських дисертацій. Автор 318 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: проблеми історії української освіти і виховання другої половини ХІХ – ХХ ст., загальної і порівняльної педагогіки, теорії і методики виховної роботи, розвитку вищої освіти в контексті європейського освітнього простору.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2215-3994
ResearcherID: M-4262-2015

Ашиток Надія Іванівна Ашиток Надія Іванівна – доктор філософських наук, професор. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Мовна картина світу у філософсько-освітньому дискурсі” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.
Автор 218 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: методологія освіти, соціальна педагогіка, інклюзивна освіта, спеціальна освіта.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7447-5840
ResearcherID: D-6076-2018

Кемінь Володимир Петрович Кемінь Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор. У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Українське шкільництво у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918 – 1996 рр.)” у Київському державному лінгвістичному університеті. Автор 160 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: українське шкільництво, актуальні питання західноєвропейського літературного процесу; дослідження ролі художньої інтерпретації у контексті взаємозбагачення національних культур неспоріднених народів; порівняльна педагогіка.
Квас Олена Валеріївна Квас Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор. Захистила кандидатську дисертацію “Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання” у 2003 році в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2012 року – докторську дисертацію “Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та практиці (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.)” у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 106 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: проблеми дитиноцентризму в педагогічних науках, оптимізації процесу навчання, виховання, педагогічної взаємодії.
Кобрій Ольга Миколаївна Кобрій Ольга Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник головного редактора збірника наукових праць ДДПУ імені Івана Франка “Людинознавчі студії. Серія “Педагогіка”. 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Теоретико-методологічні засади формування змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України (др. пол. XX – поч. XXI ст.)” у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 101 наукової та навчально-методичної праці.           Сфера наукових зацікавлень: історія вітчизняної педагогіки першої половини ХХ ст., проблема удосконалення змісту навчання і виховання в різних типах навчальних закладів, управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3098-5878
ResearcherID: D-5180-2018

Лук’янченко Микола Іванович Лук’янченко Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор. У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему “Теоретико-методичні засади розвитку педагогіки здоров’я в Україні” у Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля в Луганську. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: теорія і методика фізичного виховання, питання педагогіки здоров’я, а також здорового способу життя.
Невмержицька Олена Василівна Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент.. 2006 року захистила кандидатську дисертацію “Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків” у Херсонському державному університеті. 2013 року – докторську дисертацію на тему: “Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі XIX – XX століття” у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 138 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: інститути і чинники виховання, аксіологічні засади сучасної освіти, роль і значення телевізійних програм у вихованні молодого покоління, корекційна педагогіка.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9911-9735
ResearcherID: D-4176-2018

Оршанський Леонід Володимирович Оршанський Леонід Володимирович – доктор педагогічних наук, професор. 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання” у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: історія національної культури, українське декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн, філософія освіти, теоретичні та методологічні проблеми педагогічної науки.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9197-2953
ResearcherID:

Пантюк Микола Павлович Пантюк Микола Павлович – доктор педагогічних наук, професор. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у вітчизняній педагогіці ХХ століття” у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Автор більше 120 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: особливості підготовки майбутнього вчителя, зокрема до виховної роботи.
Скотна Надія Володимирівна Скотна Надія Володимирівна – доктор філософських наук, професор. У 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання” в Інституті психології АПН України. Автор 176 наукових та науково-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: особистість і цивілізація: проблеми ідентичності; вплив глобалізації на ціннісні виміри буття особистості; проблеми освіти ХХІ ст.
Гевко Оксана Іванівна Гевко Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Автор 56 наукових та навчально-методичних праць.Сфера наукових зацікавлень: інтерактивні методи навчання, національно-патріотичне виховання студентської та учнівської молоді, організації виховної роботи у школі та позашкільних закладах, порівняльна дошкільна педагогіка.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9051-6021
ResearcherID:  E-2628-2018

Городиська Віолета Василівна Городиська Віолета Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Естетичне виховання учнівської молоді в системі освіти на західноукраїнських землях (др. пол. XIX – поч. XX ст.)” у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 53 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: історія загальної та дошкільної педагогіки, теорія та практика підготовки педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах України, етнопедагогіка, педагогіка вищої школи, нові технології навчання.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-4317
ResearcherID: D-6022-2018

Дудник Надія Зеновіївна Дудник Надія Зеновіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи і міжнародної співпраці. 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Просвітницька діяльність та педагогічна спадщина Антона Лотоцького (1881 – 1949 рр.)” у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 78 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: педагогічна майстерність майбутнього педагога, інноваційні методи навчання, педагогічна етика, сучасні технології дошкільного виховання.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7879-8206
ResearcherID: D-4377-2018

Івах Світлана Михайлівна Івах Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2007 року захистила кандидатську дисертацію “Проблеми українського шкільництва у жіночому русі Галичини (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)” у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Автор 78 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: гуманізація педагогічного процесу, жіночий рух на західноукраїнських землях, освітня діяльність жінок у сфері позашкільної освіти, соціалізація дітей-сиріт.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7812-9988
ResearcherID: D-4430-2018

Калічак Юрій Львович Калічак Юрій Львович – кандидат педагогічних наук, доцент. 2001 року захистив кандидатську дисертацію “Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність Аркадія Животка” у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Автор 68 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: історія дошкільної педагогіки, проблема удосконалення змісту навчання і виховання в сучасних умовах, професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів, дошкільне виховання, фізична культура та спорт.

ORCID: http://orcid.org/
ResearcherID: D-7936-2018

Логвиненко Тетяна Олександрівна Логвиненко Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Діяльність педагогічних колективів з ідейно-морального виховання учнів середньої школи і ПТУ” у Київському університеті. Автор 156 наукових і науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку освіти в країнах ЄС, соціально-педагогічні аспекти виховної роботи з дітьми та молоддю в зарубіжних країнах, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами, розвиток систем професійної підготовки, фахової соціальної сфери (соціальних працівників і соціальних педагогів), питання інклюзивної освіти, сучасних проблем соціальної та колекційної педагогіки.
Паласевич Ірина Львівна Паласевич Ірина Львівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Естетичне виховання підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ ст.)” у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 54 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: естетичне виховання, позакласна виховна робота, реалізація індивідуального підходу до дітей дошкільного віку, теорія та методика розвитку рідного мовлення дітей.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0596-6835
ResearcherID: D 6124-2018

Пантюк Тетяна Ігорівна Пантюк Тетяна Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор. 2001 року захистила кандидатську дисертацію “Теорія і практика фізичного виховання дітей дошкільного віку в Україні (1918 – 1939 рр.)” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Соціально-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 рр.)” у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Автор 119 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: підготовка дитини до школи, історія педагогіки, дошкільна педагогіка, організація виховної роботи у школі та позашкільних закладах, питання соціалізації особистості у молодіжних субкультурах, дидактика, порівняльна педагогіка, корекційна педагогіка та інклюзивна освіта тощо.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0672-9663
ResearcherID: D-4404-2018

Стахів Лілія Григорівна Стахів Лілія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2007 року захистила дисертацію “Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919 – 1939 рр.)” у Житомирському державному університеті іимені Івана Франка. Автор 61 наукової праці.
Сфера наукових зацікавлень: духовно-моральне вдосконалення змісту дитячої літератури, духовний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; інноваційні технології дошкільного виховання.
Федорович Анна Василівна Федорович Анна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри. 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.)” у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка. Автор 97 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: історія педагогіки, зміст підготовки фахівців дошкільної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України, організація навчально-виховної роботи у загальноосвітніх і дошкільних навчальних установах тощо.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6289-5039
ResearcherID: D-4448-2018

Шаран Олександра Василівна Шаран Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2009 року захистила дисертацію “Методика викладання комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Автор 68 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: педагогічні умови ефективності методично-математичної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3198-8026
ResearcherID: D-5952-2018

Ярушак Марія Ігорівна Ярушак Марія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. 2014 році захистила дисертацію “Виховання дівчинки в українській родині засобами етнопедагогіки кінець XIX – поч. XX ст.” у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 32 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: виховання дітей засобами етнопедагогіки, історія педагогіки, виховання дітей раннього віку.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1639-0579
ResearcherID: D-5502-2018

Береза Світлана Богданівна Береза Світлана Богданівна – викладач. Автор 3 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень
: виховна робота в школі.
Вовк Лілія Миколаївна Вовк Лілія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач. 2017 року захистила кандидатську дисертацію “Педагогічні умови формування гендерної культури учнів початкових класів в процесі навчально-виховної діяльності”. Автор 35 наукових публікацій.

Сфера наукових досліджень: відмінності і подібності в соціальній поведінці статей,  формування гендерної культури в учнів початкової школи.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3098-8078
ResearcherID: D-4099-2018

Перхун Леся Василівна Перхун Леся Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. У 2017 році захистила дисертацію «Формування особистості дитини у системі інклюзивної освіти Франції» у Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка. Автор 35 навчально-методичних та наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльні студії, дошкільне виховання, корекційна педагогіка, інклюзивна освіта.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9531-1175
ResearcherID: B-5304-2019

Навчально-методичний доробок кожного викладача за останні 5 років

Примітка: підручники та посібники знаходяться в локальній мережі бібліотеки.

Оновлено: 11 Лютий, 2019