↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра практичної психології

Кафедра практичної психології

Завідувач кафедри практичної психології: кандидат філософських наук, доцент Стець Валентина Іванівна

Поштова адреса: 82100 , Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46

контактний телефон: (03244) 3-83-76,

тел./факс: (03244) 3-83-76

електронна адреса: psuhologea@ukr.net

веб-сайт: http://www.dkpp.com.ua

Рік заснування кафедри практичної психології: кафедра практичної психології створена 2002 р. наказом ректора №226 від 25.08.02 у структурі соціально-гуманітарного факультету.
Попередні завідувачі кафедри: доктор філософських наук, професор Скотна Надія Володимирівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри: на кафедрі практичної психології працює 24 викладачів, з них – 1 доктор наук, професор,   18 кандидатів наук, доцентів,  5 викладачів,  16,5 ставки.
Напрям наукових досліджень: особливості психолого-педагогічого супроводу осіб постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів

Арттерапiя

Вiкова психологiя

Вiкова та педагогiчна психологiя

Вступ до спецiальностi

Гендерна психологiя

Дефектологiя

Дитяча психiатрiя

Диференцiйна психологiя

Дiяльнiсть служби телефону довiри

Експериментальна   психологiя

Етнопсихологiя

Загальна психологiя

Загальна психологiя з практикумом

Iсторiя психологiї

Конфлiктологiя

Магiстерський семiнар

Методи спецiальних психолого-пед. дослiджень

Методика викл. психологiї

Методика викладання психологiчних дисциплiн

Методологiя i органiзацiя наук. досл. в психологiї

Методологiя i фiлософiя практичної психологiї

Орг. тренiнгу   спiлкування з дiтьми рiзного вiку

Органiзацiя роботи практичного психолога освiтнього закладу

Органiзацiя тренiнгу спiлкування з дiтьми рiзного вiку

Основи дефектологiї

Основи дефектологiї та логопедiї

Основи клiнiчної психологiї

Основи проектування власної психологiчної практики

Основи психогiгiєни

Основи психодiагностики дiтей дошкiльного вiку

Основи психокорекцiї

Основи психологiчного консультування

Основи психотерапiї

Основи психотренiнгу

Особисте кризове консультування

Патопсихологiя

Педагогiчна   психологiя

Пенiтенцiарна психологiя

Полiтична психологiя

Порiвняльна психологiя

Практикум   з   групової психокорекцiї

Практикум з загальної психологiї

Практикум з психодiагн. та корекцiї в освiтi

Практична психологiя

Проблеми психологiї важковиховуваних дiтей

Профорiєнтацiя та профвiдбiр

Психодiагностика

Психологiя агресiї

Психологiя важковиховуваних дiтей

Психологiя впливу

Психологiя девiантної поведiнки пiдлiтка

Психологiя дитяча

Психологiя залежної поведiнки

Психологiя особистостi

Психологiя працi

Психологiя релiгiї

Психологiя спорту

Психологiя управлiння

Психол.допомога в кризових та екстремальних ситуацiях

Психологiчна доп. дiтям, якi зазнали насильства

Психол.допомога особам груп ризику

Психологiчна експертиза в рiзних галузях психологiї

Психологiчна   служба   в системi освiти

Псих. консультування з осн. корекцiйної роботи

Психологiчний спецпрактикум за спецiалiзацiями

Психологiчнi основи роб. з обдарованими дiтьми

Психологiчнi основи проведення дiлових iгор

Психол.основи роб. з дiтьми з особл. потребами

Психолого-педагогiчна експертиза

Психофiзiологiя

Реабiлiтацiйна психологiя

Робота з обдарованими дiтьми

Сiмейне консультування

Соцiальна психологiя

Спецкурс

Стат.методи i матем. моделювання у психол. дослiдженнях

Сучаснi напрями зарубiжної психологiї

Юридична психологiя

ПРАКТИКИ

Дiагностико-психокорекцiйна практика

Науково-дослiдницька практика на каф-х у-ту

Психологiчна    практика

Ознайомлювальна

Особистий склад кафедри
Стець Валентина Іванівна

Стець Валентина Іванівна

кандидат філософських наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
valentina_stec@ukr.net

Борисенко Зоряна Тарасівна

Борисенко Зоряна Тарасівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
adurkalets@ukr.net

Гаврищак Любов Іванівна

Гаврищак Любов Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
ljubadrogobych@gmail.com

Галян Олена Іванівна

Галян Олена Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент;

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6070-9669

ResearcherID: E-9369-2016

Контактні засоби зв’язку:
halyane@ukr.net

Дуб Віра Григорівна

Дуб Віра Григорівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
viruneja@ukr.net

Копко Ірина Євгенівна

Копко Ірина Євгенівна

кандидат біологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:

Попіль Марія Іванівна

Попіль Марія Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
popilmaria@ukr.net

Ригель Олеся Володимирівна

Ригель Олеся Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
olesyarygel@ukr.net

Каут Наталія Миколаївна

Каут Наталія Миколаївна

старший викладач;

Контактні засоби зв’язку:
kautnatalya@gmail.com

Бандура Галина Романівна

Бандура Галина Романівна

викладач;

Контактні засоби зв’язку:
bandura_g@ukr.net

Скотна Надія Володимирівна

Скотна Надія Володимирівна

доктор філософських наук, професор;

Контактні засоби зв’язку:
skotna@ukr.net

Волошин Світлана Миколаївна

Волошин Світлана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:

Галян Ігор Михайлович

Галян Ігор Михайлович

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
Halyan@ukr.net

Гриник Ірина Ярославівна

Гриник Ірина Ярославівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Карпенко Євгеній Володимирович

Карпенко Євгеній Володимирович

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
psiholog_pp@ukr.net

Посацький Олександр Васильович

Посацький Олександр Васильович

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
boroda-o63@mail.ru

Спринська Зоряна Валентинівна

Спринська Зоряна Валентинівна

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
zoriaspr@gmail.com

Хавула Роман Михайлович

Хавула Роман Михайлович

кандидат психологічних наук, доцент;

Контактні засоби зв’язку:
romankhavula@gmail.com

Гринечко Андрій Ярославович

Гринечко Андрій Ярославович

старший викладач;

Контактні засоби зв’язку:
foxmaster@ukr.net

Шатинська Олена Петрівна

Шатинська Олена Петрівна

викладач;

Контактні засоби зв’язку:
shatynskaa@gmail.com

У серпні 2002 р. на соціально-гуманітарному факультеті розпочала діяльність кафедра практичної психології згідно з наказом ректора (№ 226 від 25.08.02). До  складу кафедри увійшли 9 викладачів, з них 8 – кандидатів психологічних наук, що переведені з кафедри психології. Завідувачем кафедри з першого дня її заснування була Скотна Н.В. Сьогодні кафедра нараховує у своєму складі 1 доктор наук, 18 кандидатів наук і 6 викладачів. Кафедра стала випусковою для фахівців напряму підготовки “Практична психологія”.

Наукова діяльність кафедри сконцентрована на таких проблемах: удосконалення навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, закономірностей становлення професійної та особистісної ідентичності, дослідженні соціально-перцептивних основ професійної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.

При кафедрі діє лабораторія інтегративних соціально-психологічних досліджень, ункціональних межах якої була створена студентська дослідницька формація імені Антона Княжинського. Викладачі і студенти здійснюють науково-дослідницький моніторинг актуальної соціально-психологічної проблематики регіону (політичні симпатії електорату виборів, етнопсихологічні студії, психологія бойківського субетносу тощо). Лабораторія «мала грант Українського допомогового комітету м. Чикаго, США.

На кафедрі започатковано діяльність навчально-методичного центру “Психея”, який у формі постійно діючого семінару надає консультаційну, психодіагностичну, методичну та іншу кваліфіковану фахову допомогу практикуючим психологам, соціальним педагогам, вчителям, вихователям різнотипних освітніх закладів регіону.

Члени кафедри забезпечують діяльність Психологічної служби університету.

Основні наукові напрями:

  1. Проблема самовизначення особистості в цивілізованому вимірі.
  2. Проблема формування потенційно елітарної особистості в системі вищої освіти України в сучасному цивілізованому контексті; ціннісний зміст елітарності та механізми досягнення відповідної ідентичності.
  3. Персональна ідентичність: причини виникнення та шляхи подолання кризи ідентичності.
  4. Релігійність як спосіб досягнення екзистенційної ідентичності.
  5. Особливості формування професійної ідентичності.

Науково-педагогічними працівниками активно ведеться пошук нових форм практичної підготовки майбутніх фахівців. З цією метою підписано угоди з:

  1. Самбірською та Трускавецькою психолого-медико-педагогічною консультацією;
  2. Дрогобицькою виправною колонією № 40 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області;
  3. Бориславською спецшколою-інтернатом для дітей з ДЦП та рядом шкіл регіону.

Так, під час спільних нарад з практичними психологами шкіл та інших навчально-виховних закладів регіону обговорюються актуальні питання організації та функціонування психологічної служби, форми і методи психокорекцїйної та психопрофілактичної. Надається консультативна допомога вчителям, методистам, викладачам навчальних закладів І – II рівнів акредитації.

Спільно з управлінням освіти Самбірської міської ради проведено науково-теоретичний семінар “Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів в навчально-виховного процесу”. Загалом підготовка фахівців у галузі психології була розпочата у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 1989 році (як другої спеціальності). У 1998 році при педагогічному факультеті був здійснений набір студентів на основну спеціальність “Психологія. Спеціалізація: практична психологія”. У зв’язку з введенням до Переліку спеціальностей (1997 р.) напряму “Практична психологія” ДДПУ перейшов на підготовку фахівців за двома спеціальностями: психологія та практична психологія. З 1999 року і до тепер підготовка фахівців у галузі практичної психології здійснюється на соціально-гуманітарному факультеті ДДПУ (наказ Міністра освіти України №429 від 4.12.1998 р. та наказ ректора університету №133 від 13.05.1999 року про створення соціально-гуманітарного факультету).

У 2012 році кафедра практичної психології переїхала в головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету що розміщується в місті Дрогобич.

Оновлено: 28 Лютий, 2018