«

»

Кві 29

Смеречак Леся Іванівна

Смеречак Л

Освіта:

 • Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка (1998), здобула кваліфікацію «учитель початкових класів та образотворчого мистецтва».
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (2016), здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Корекційна освіта», здобула кваліфікацію «олігофренопедагог», вчитель дітей з вадами розумового розвитку, логопед».

На кафедрі соціальної педагогіки та корекційної світи працює з 2002 року. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі педагогічного університету» (науковий керівник – професор Т. О. Логвиненко).

Бере участь у розробці ліцензійних та акредитаційних матеріалів з підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

Робота зі студентами:

Керує проблемною групою із соціальної педагогіки, результатами діяльності якої є : методичні посібники, збірки студентських наукових робіт за результатами студентських науково-практичних конференцій.

Систематично бере участь у проведенні олімпіад із соціальної педагогіки та соціальної роботи на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи; готує студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад із соціальної педагогіки та соціальної роботи. Серед основних досягнень – призові місця, грамоти студентів за кращі соціальні проекти, теоретичну підготовку, творчий підхід у розв’язанні соціально-педагогічних задач, творчий підхід і креативність до використання соціально-педагогічних методик.

Керує студентськими науковими роботами.Серед переможців – володарі ГРАН-ПРІ за результати оцінювання журі Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (Житомир, 2015; 2016 рр.); почесне ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціальної роботи (Ужгород, 2019 р.).

Разом зі студентами (на волонтерських засадах) бере участь в організації соціально-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в Обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Пантелеймона, Дрогобицькому добровільному товаристві захисту дітей-інвалідів «Надія», Дрогобицькому ЦСССДМ тощо.

Викладає дисципліни: «Основи корекційної педагогіки», «Соціальний супровід клієнта», «Соціальна реабілітація», «Актуальні проблеми соціальної роботи».

Участь у міжнародних наукових проектах:

 • Міжнародний бельгійсько-український проект «Соціальна інклюзія – виклики сьогодення» (2017-2019 рр.) за участі ДДПУ імені Івана Франка (кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти) і Університету прикладних наук ВІВЕС, Бельгія (факультету соціальної роботи) із підготовки соціальних працівників.

Коло наукових інтересів : проблеми соціальної педагогіки та корекційної освіти в процесі суспільних трансформацій; методологія і практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку в умовах інноваційних змін в освіті; європейський досвід соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі інклюзивного навчання.

Автор понад 140 науково-методичних праць. Серед них – 3 монографії, понад 20 методичних посібників (1 з грифом МОН України).

Найважливіші праці

Монографії

Смеречак Л. Профессиональные ожидания студентов с функциональными ограничениями (за результатами исследования студентов Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко) / Л. Смеречак // STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY SZKICEIRO ZPRAWYZESZYT / Redakcja naukowa Tamara Zacharuk. – Siedlcach : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. – 2015. – 15 (8) – С. 187 – 206.

Посібники

 1. Логвиненко Т.О. Поняттєво-термінологічний словник із корекційної педагогіки / Тетяна Логвиненко, Леся Смеречак. –Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 164 с.
 2. Смеречак Л. Основи корекційної педагогіки / Леся Смеречак. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 164 с.
 3. Зубрицький І. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями : методичні рекомендації до самостійної роботи для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти (заочної форми навчання) Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / Ігор Зубрицький, Леся Смеречак. –Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 52 с.
 4. Зубрицький І. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями: тексти лекцій [для фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти (заочної форми навчання) галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / Ігор Зубрицький, Леся Смеречак. –Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. –112 с.
 5. Смеречак Л.І. Соціальний супровід клієнта : методичні рекомендації до семінарських занять / Леся Іванівна Смеречак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 120 с.
 6. Логвиненко Т. Соціальна педагогіка : методичні рекомендації до семінарських занять / Тетяна Олександрівна Логвиненко, Леся Іванівна Смеречак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 120 с.
 7. Соціальний супровід клієнта : тексти лекцій [для підготовки фахівців магістр] / укладач Леся Іванівна Смеречак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 294 с.
 8. Актуальні проблеми соціальної роботи : курс лекцій / автори-укладачі Т.О. Логвиненко, Ю.Й. Поліщук, Л.І. Смеречак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 72 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Архипова С. Забезпечення якості вищої освіти в умовах міжнародної інтеграції / Світлана Архипова, Леся Смеречак  // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – № 3. – С. 7 – 13.
 2. Архипова С. Професійна компетентність соціальних працівників у системі роботи з різними категоріями соціально незахищених категорій дорослого населення / Світлана Архипова, Леся Смеречак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 1 (306). – С. 232 – 238.
 3. Архипова С. Особливості соціального виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Світлана Архипова, Леся Смеречак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (І том) : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – С. 8 – 15.
 4. Зубрицький І.Проблема формування дисциплінованої поведінки школярів у поглядах П. Будза / Зубрицький Ігор, Смеречак Леся//Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – № 1. – С. 107 – 115 (105- 112).
 5. Бобак О. Особливості соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з обмеженими функціональними можливостями / Оксана Бобак, Леся Смеречак // Імідж сучасного педагога. – 2017. – № 8 (177). – С.48 – 51.
 6. Смеречак Л. Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству / Смеречак Леся //Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 10 (153). – С. 103 – 107.
 7. Смеречак Л.Висвітлення проблеми антинаркотичного та антиалкогольного виховання неповнолітніх на сторінках журналу «Українська школа» (1925-1944 рр.) / Леся Смеречак, Ігор Зубрицький // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогічні науки. – 2017. – № 8 (313). – листопад. – Частина IІ. – С. 260 – 272.
 8. Архипова С. Самореалізація людей похилого віку: проблеми та пошуки / Світлана Архипова, Леся Смеречак // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогічні науки. – 2017. – № 8 (313). – листопад. – Частина I. – С. 244 – 252.
 9. Смеречак Л.І. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи / Л.І.Смеречак // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 11 (166). – С. 125 – 128.
 10. Смеречак Л.І. Арт-терапія в роботі фахівців соціальної сфери / Леся Смеречак //Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2020. – № 1. – С. 105 – 112.