«

»

Кві 29

Ревть Алла Борисівна

Ревть Алла

Народилася 26 лютого 1977 р. у м. Самбір, Львівської області. З 1983 р. до 1992 р. навчалася у Самбірській СШ № 9, яку закінчила з відзнакою. Упродовж 1992 – 1995 рр. – у Самбірському медичному училищі.

1999 – 2004 рр. – студентка соціально-гуманітарного факультету, який закінчила з відзнакою і одержала спеціальність “Практичний психолог. Соціальний педагог”. З 2000  по 2005 рр. – секретар деканату соціально-гуманітарного факультету.

З 2005 до 2008 р. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування творчої особистості у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи України (1946 – 2006 рр.)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистила у 2008 р. У 2010 році отримала наукове звання доцента кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти.

У 2006 р. перебувала на місячному стажуванні в якості стипендіата ЮНЕСКО в Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської в м. Варшава, де було представлено досягнення науковців-практиків, психологів та педагогів з Польщі, США, Росії, України, Білорусі, Литви. У складі робочої групи брала участь у розробці наукового проекту на тему “Наукові засади організації навчання в умовах інклюзивної освіти”.

З 2004 р. по даний час працює викладачем кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти. Викладає курси : “Методика організації та проведення тренінгу”, “Арт-терапія у соціальній роботі”, “Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми”, “Соціально-педагогічне консультування”, “Соціальний супровід ”, «Соціальна робота у громаді», «Соціальний захист осіб з особливими потребами».

Виконує індивідуальну тему «Професійна підготовка фахівця соціальної сфери до роботи з дітьми з особливими потребами» у межах науково-дослідницької теми кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти «Теоретико-практична підготовка фахівців соціальної сфери на засадах компетентнісного підходу».

Входить до групи розробників освітньої програми з Соціальної педагогіки для магістерського рівня освіти.

Коло наукових зацікавлень : історія освіти і виховання, соціальна педагогіка, соціальна робота, виховна робота.

Наукові пошуки знайшли відображення у понад 100 публікаціях. З них 1 монографія, 14 посібників, 53 статті у фахових наукових виданнях, 29 статей у зарубіжних виданнях.

 Найважливіші наукові публікації

Монографії

  1. Чепіль М.М.,Возняк А.Б. Теорія і практика формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Марія Чепіль, Алла Возняк. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 288 с.
  2. Ревть А.Б. Потреба професіоналізації соціальних працівників у ВНЗ України / А.Б. Ревть // Сучасна гуманітарна парадигма: проблеми, виклики, рішення: [монографія] / В.Л. Кравченко, М.О. Зуєнко, Т.В. Луньова та інш.; під ред. В.Л. Кравченко. – Полтава : ФОП Болотін А.В., 2017.– С.152 – 157.

Посібники

Ревть А. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми: навчально-методичний посібник [для студентів ОКР «спеціаліст» спеціальності «Соціальна педагогіка»] / Алла Ревть. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 98 с.

Ревть А. Тренінг особистісного зростання: навчально-методичний посібник [для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності «Соціальна педагогіка»] / Алла Ревть. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 64 с.

Ревть А. Людина у сучасному соціумі: курс лекцій / Алла Ревть //. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,2016. – 132 с.

Ревть А. Соціально-педагогічне консультування: тези лекцій / Алла Ревть //. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 46 с.

Ревть А. Соціальний захист сім’ї: курс лекцій / Алла Ревть //. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 155 с.

Ревть А. Соціальний захист осіб з особливими потребами: тези лекцій / Алла Ревть. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 64 с.

Чепіль М., Ревть А. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми / Марія Чепіль, Алла Ревть//. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – 220 с.

Ревть А. Соціально-педагогічні допомога дітям, які опинилися у кризовій ситуації: методичні рекомендації / Алла Ревть. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.

Чепіль М.М., Ревть А.Б. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми : методичні рекомендації до семінарських занять. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 90 c.

 

Статті  у зарубіжних наукових виданнях

  1. Revt A. New information technology continuing education /А. Revt // Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development: of the 11th Anniversary int. coop. / arr. N. A. Lobanov; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov; Pushkin LSU, Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn: in 2 pts.: paral. ed. – Vol. 11. – SPb.: Pushkin LSU, 2013. – Pt. I. – p.280 – 281.
  2. Ревть А.Б. Непрерывное образование и реформы в системе образования Украины /А.Б.Ревть// Халкаро илмий—амалий конференция матервалларм. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлариминг малакасини ошириш уларнч қайта тайёряаш институты, Тошкент, 2013. – С. 70 –
  3. Ревть А.Б. Научные подходы к развитию инноваций в образовании /А.Б.Ревть// Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов VІ междунар. науч.-практ. конф., Брест, 16-17 мая 2013 г. : в 2 ч. / Брест, гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол. : Т.А.Ковальчук [и др.]. – Брест : БрГУ. 2013. – С. 23 – 24.
  4. Ревть А. Осуществление социальной поддержки детей с ограниченными способностями в Украине / А. Ревть // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 10 ноября 2017 г. : Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол.: Л.М. Максимук, Н.В. Иванюк. – Брест : БрГУ, 2018. – С. 154 – 158.
  5. Chepil , Revt A. Lviv Region University Students’ Ethnic Identity Formation. Analles UMCS. Sectio J: Pedagogiai Psychologia.2019. Vol. 32(1). P. 19–30.  https://doi.org/10.17951/j.2019.32.1.19-30.
  6. Czepil M.,Karpenko O., Revt A., Іstomina K. Formation of students’ ethnic tolerance in institutions of higher education. Advanced Education. № 12. P. 114–119. https://doi.org/10.20535/2410-8286.168675ISSN 2313-2094, e-ISSN 2413-2039

Статті  у наукових фахових виданнях

Ревть А. Сутність та специфіка організації соціальної роботи з дітьми із функціональними обмеженнями / А. Ревть // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок», №8 (139) серпень 2016. – С. 38 – 42.

Ревть А. Технологія соціально-педагогічного супроводу дитини з функціональними обмеженнями у межах компетенції загальноосвітньої школи / А. Ревть // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок», №9 (140) вересень 2016. – С. 49 – 53.

Ревть А. Освітні орієнтації дорослих людей / Алла Ревть // Людинознавчі студії: Серія: «Педагогіка» / ред. кол. М.Чепіль (головний редактор) та ін.. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 5/37 (2017). – С. 164 – 172.

Ревть А. Технології соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями / А. Ревть // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок», №9 (152) вересень 2017. – С. 38 – 42.

Ревть А. Використання ідей історичного досвіду формування особистості підлітка у позакласній виховній роботі сучасної загальноосвітньої школи України / А. Ревть // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок», №7 (162) липень 2018. – С. 95 – 99.

Ревть А., Клим М.  Підготовка соціального педагога до формування творчої особистості учня. Науковий журнал «Молодий вчений», 2019. № 5.2 (69.2). С. 95 – 99.

Czepil M., Revt, A.Interaction of ethnicto leranceandcerta in personality traits. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 2019. № 8/40. С. 68–80. https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164401

Гук О., Ревть А. Арт-терапія у соціально реабілітаційній роботі з дітьми з особливими потребами. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. №7(174). С. 93-98.

Ревть А., Гриник І. Особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. №1(168). С. 33-37.

Ревть А., Клим М.  Проведення профілактичних тренінгових занять як напрям діяльності соціального педагога. Науковий журнал «Молодий вчений», 2020. №2 (78). С. 426 – 431.