«

»

Кві 29

Ревть Алла Борисівна

Ревть АллаНародилася 26 лютого 1977 р. у м. Самбір, Львівської області. З 1983 р. до 1992 р. навчалася у Самбірській СШ № 9, яку закінчила з відзнакою. Упродовж 1992 – 1995 рр. – у Самбірському медичному училищі.

1999 – 2004 рр. – студентка соціально-гуманітарного факультету, який закінчила з відзнакою і одержала спеціальність “Практичний психолог. Соціальний педагог”. З 2000  по 2005 рр. – секретар деканату соціально-гуманітарного факультету.

З 2005 до 2008 рр. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування творчої особистості у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи України (1946 – 2006 рр.)” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистила у 2008 р.

У 2006 р. перебувала на місячному стажуванні в якості стипендіата ЮНЕСКО в Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської в м. Варшава, де було представлено досягнення науковців-практиків, психологів та педагогів з Польщі, США, Росії, України, Білорусі, Литви. У складі робочої групи брала участь у розробці наукового проекту на тему “Наукові засади організації навчання в умовах інклюзивної освіти”.

З 2004 р. по даний час працює викладачем кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти. Викладає курси : “Педагогіка”, “Тренінг особистісного зростання”, “Людина у сучасному соціумі”, “Організація соціально-педагогічної роботи з різними соціальними групами”, “Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми”.

Виконує індивідуальну тему “Формування професійної компетенції соціальних педагогів до роботи з дітьми з обмеженими можливостями та сім´ями, що їх виховують, в світлі сучасних вимог” у межах науково-дослідницької теми кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти “Удосконалення якості професійної підготовки соціальних педагогів у світлі сучасних вимог ”.

Коло наукових зацікавлень : історія освіти і виховання, соціальна педагогіка, виховна робота.

Наукові пошуки знайшли відображення у понад 90 публікаціях. З них 1 монографія, 8 посібників, 42 статті у фахових наукових виданнях, 26 статтей у зарубіжних виданнях.

 

Найважливіші наукові публікації

Монографії

 1. Чепіль М.М., Возняк А.Б. Теорія і практика формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Марія Чепіль, Алла Возняк. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 288 с.

Посібники

 1. Возняк А.Б. Педагогічна антропологія: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Інфодрук», 2011. – 192 с. Рекомендовано МОН України (лист МОН України №1/11-8864 від 22.09.2010 р.)
 2. Чепіль М., Возняк А. Порівняльна педагогіка : навч. – метод. посібник / Марія Чепіль, Алла Возняк. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 139 с.
 3. Возняк А.Б. Педагогічна антропологія. Курс лекцій : навч. посібник / Алла Возняк. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 210 с.
 4. Ревть А. Організація соціально-педагогічної роботи з різними соціальними групами: навчально-методичний посібник [для студентів ОКР «спеціаліст» спеціальності «Соціальна педагогіка»] / Алла Ревть. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 102 с.

 

Статті  у зарубіжних наукових виданнях

 1. Возняк А. Проблема формирования творческой личности учащихся во внеклассной воспитательной работе современной школы / А.Возняк // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование для устойчивого развития: тр. междунар. сотрудничества / сост. Лобанов Н.А.; под науч. ред. Н.А.Лобанова и В.Н.Скворцова; ЛГУ им. А.С.Пушкина, НИИ соц.-эконом. и пед. пробл. непрерыв. образования. Т. 9. – СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2011. – С. 249 – 251.
 2. Wozniak A. An interactive approach to the development of motivation for healthy lifestyles among the young generation / A.Wozniak // Lifelong Education: Continuous Education for Sustainable Development: proc. Of IAEA coop. / arr. N.A. Lobanov; sci. ed N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov; Leningr. St. Univ. n. a. A.S. Pushkin, Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong ed. – Vol. 9: parrall.ed. – SPb.: LSU n.a. A.S. Pushkin, 2011. – С. 249 – 251.
 3. Возняк А.Б. Изобразительное искусство как реабилитационный метод работы с детьми с особыми потрібностями // Образователни технологии 2011 / ред. кол. М Топалова и др. / Известия на Съюза на учените – Сливен. Том 19. – Сливен, 2011. – С. 238 – 241.
 4. Возняк А.Б. Подготовка социального педагога к формированию творческой личности ученика // ILMIY-USLUBIY JURNAL, 2012. – № 2. – с. 107 – 111.
 5. Ревть А.Б. Изобразительное искусство как метод реабилитационной работы с детьми с особами потребностями // сб. материалов республиканской научно-практической конф. (Ташкент, 19 – 20 мая 2011 г.) в 2 т. / Ташк. гос. ун-т, каф. Педагогіки и психологии.; под общ. ред. Ш.Халилова; редкол.: У.Носиров [и др.]. – Ташкент : ТГУ, 2011. – Т. І. – С. 27 – 29.
 6. Ревть А.Б. Развитие образования взрослых на пути реформирования сферы образования в Украине /А.Б.Ревть // Известия на съюза на учените – Сливен, 2012. – Том 21. – С. 72 –
 7. Ревть А.Б. Диалог в развитии вышего образования /А.Б.Ревть// Образование в пространстве школы и вуза: опыт, проблемы, перспективы: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 30-31 октября 2012г., г.Стерлитамак. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013 – С. 74 –
 8. Ревть А.Б. Новые информационные технологии непрерывного образования /А.Б.Ревть// Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 11-й юбилейной междунар. конф. / сост. Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непрерыв. образования: в 2 ч. – Вып. 11. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. – Ч. – С. 319 – 320
 9. Revt A. New information technology continuing education /А. Revt // Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development: of the 11th Anniversary int. coop. / arr. N. A. Lobanov; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov; Pushkin LSU, Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn: in 2 pts.: paral. ed. – Vol. 11. – SPb.: Pushkin LSU, 2013. – Pt. I. – p.280 – 281.
 10. Ревть А.Б. Непрерывное образование и реформы в системе образования Украины /А.Б.Ревть// Халкаро илмий—амалий конференция матервалларм. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлариминг малакасини ошириш уларнч қайта тайёряаш институты, Тошкент, – С. 70 – 71.
 11. Ревть А.Б. Научные подходы к развитию инноваций в образовании /А.Б.Ревть// Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов VІ междунар. науч.-практ. конф., Брест, 16-17 мая 2013 г. : в 2 ч. / Брест, гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол. : Т.А.Ковальчук [и др.]. – Брест : БрГУ. 2013. – С. 23 –
 12. Ревть А.Б. Новые информационные технологии непрерывного образования /А.Б.Ревть// Известия на съюза на учените – Сливен, 2013. – Том 24. – С. 84 –
 13. Ревть А.Б. Особенности личностно-ориентированного воспитания студентов в социокультурной среде вуза / Образование в пространстве школы и вуза: опыт, проблемы, перспективы: Сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. 27 ноября 2013 г., г. Стерлитамак. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – С. 73 – 77.

Статті  у наукових фахових виданнях

 1. Возняк А. Проблема формування комп’ютерної грамотності учнів загальноосвітньої школи // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». №1. – Хмельницький, 2011. – С. 207 – 210.
 2. Возняк А. Тенденції розвитку вищої освіти // Зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2011. – Вип. №32. – С. 234 – 238.
 3. Возняк А. Використання інформаційних технологій як фактор підвищення ефективності навчального процесу // Зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2011. – Вип. №33. – С. 244 – 248.
 4. Возняк А. Підготовка соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми // М. Чепіль, А.Возняк // Науково-педагоічний журнал»Обрії» №2(33), 2011. – С. 49 – 51.
 5. Возняк А. Перспективи виховної роботи з творчою молоддю у загальноосвітній школі України // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – Випуск 26 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – С. 14 – 20.
 6. Возняк А.Б. Науково-дослідницька діяльність студентів як важливий напрям роботи з обдарованою молоддю // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 7. – Ч. І. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С. 77 – 82.
 7. Возняк А. Використання інформаційних технологій як фактор підвищення ефективності навчального процесу  // Зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2011. – Вип. №33. – С. 244 – 248.
 8. Возняк А. Розвиток освіти дорослих на шляху до демократизації української нації // Зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2012. – Вип. №36. – С. 257 – 261.
 9. Возняк А.Б. Досвід соціально-реабілітаційної роботи Дрогобицького товариства дітей-інвалідів «Надія» // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки / Гол.ред. Локарєва Г.В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011.– №3(16). – С. 11 – 15.
 10. Возняк А.Б. Розвиток освіти дорослих на шляху до демократизації української нації./А.Б.Возняк// Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск № 37. – К. ВІКНУ, 2012. – С. 257 – 260.
 11. Ревть А.Б. Творче використання історичного досвіду формування творчої особистості школяра сучасної загальноосвітньої школи України /А.Б.Ревть// Наукові записки. – Випуск 121. Серія : Педагогічні науки. Частина І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, – С. 65 – 70.
 12. Ревть А.Б. Формування творчої особистості як психолого-педагогічна проблема /А.Б.Ревть// Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск № 41. – К. ВІКНУ, 2013. – С. 128 – 132.
 13. Ревть А.Б. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості /А.Б.Ревть// Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск № 42. – К. ВІКНУ, 2013. – С. 121 – 125/
 14. Ревть А., Голембійовська Л. Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією / Алла Ревть, Лієне Голембійовська // Людинознавчі студії: Серія: Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2014. – Випуск 17. – С. 132 – 142.