«

»

Кві 25

Логвиненко Тетяна Олександрівна

Логвиненко ТНародилася 27 травня 1955 р. у м. Дрогобич, Львівської області. Закінчила середню загальноосвітню школу № 4 (м. Дрогобич). У 1972 – 1976 рр. навчалася на факультеті іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова”. Після закінчення навчання працювала вчителем англійської мови ЗОШ № 14, заступником директора ЗОШ № 3 м. Дрогобич, завідувачем методичного кабінету міського відділу народної освіти Виконкому Дрогобицької міської ради.

З 1 вересня 1988 року працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Кандидат педагогічних наук з 20 травня 1991 року. Дисертацію захистила 1991 р. у спеціалізованій вченій раді К.068.18.15 Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вчене звання доцента кафедри методики викладання гуманітарних дисциплін присвоєно 4 липня 1994 року.

З вересня 2000 року і до тепер – завідувач новоствореної в університеті кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти (до 2010 року – кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи). У 2011 р. було присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти.

З 2000 до 2015 рр. – член вченої ради університету.

2016 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю
13.00.01 – Загальна педагогіка, історія педагогіки.  Тема дисертації «Підготовка соціальних працівників в університетах Скандинавських країн: Данія, Норвегія, Швеція» (науковий консультант  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Григорівна Ничкало).

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти УРСР.

Викладає навчальні дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах», «Порівняльна педагогіка систем вищої освіти», «Інклюзивна освіта», «Методика соціально-виховної роботи», «Основи корекційної педагогіки», «Соціальна реабілітація».

Проходила наукове стажування у Школі соціальної роботи Лундського університету (м. Лунд, Швеція, 2003 р.), Інституті педагогіки Університету імені Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Польща, 2008 р.). Читала лекції в зарубіжних університетах: Лундському університеті (Швеція, 2003 р.), університеті прикладних наук м. Ерфурт (Німеччина, 2008 р.) університетському коледжі VIVES м. Кортрейк (Бельгія, 2013 р.).

Науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів, з яких 7 успішно захищені впродовж останніх років: Кемінь Г.М. (2004 р.), Миськів І.С. (2009 р.), Смеречак Л.І. (2010 р.), Ярошко М.М. (2011 р.), Гук О.В. (2012 р.), Гриник І.М. (2014 р.), Бобак О.Б. (2015 р.).

Керівник 12-ти міжнародних проектів, стипендіальних програм і грантів, які отримали викладачі, аспіранти кафедри та студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» у 2004 – 2014 рр.

Академік Академії акмеологічних наук (з 2009 р.)

Автор понад 160 наукових і науково-методичних праць, з них – 4 монографії, 4 посібника з грифом МОН України, 32 навчально-методичних посібника з грифом університету, 45 публікацій у фахових виданнях, 12 – у зарубіжних.

Сфера наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку освіти в країнах ЄС, соціально-педагогічні аспекти виховної роботи з дітьми та молоддю в зарубіжних країнах, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами.

Найважливіші праці:

Монографії:

 1. Смеречак Л.І., Логвиненко Т. О. Формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі педагогічного університету: монографія / Л.І.Смеречак, Т.О.Логвиненко. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 212 с.
 2. ЛогвиненкоТ. О., Ярошко М. М. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними підлітками: монографія / М. М. Ярошко, Т. О. Логвиненко Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 240 с.
 3. ЛогвиненкоТ. Професійна підготовка соціальних працівників у скандинавських країнах: Данії, Норвегії, Швеції: монографія. / Т.Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 310 с. (18,5 др.арк.)

Навчально-методичні посібники:

 1. Логвиненко Т.О. Соціальна педагогіка: практикум / Т.О. Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 320 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Соціальна педагогіка” вищих навчальних закладів (лист № 1/11-12265 від 29.12.2010 р.) (18,6 др.арк.)
 2. Логвиненко Т. О., Гордієнко Н. В.Словник із соціальної педагогіки / Т.О.Логвиненко, Н.В.Гордієнко // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 312 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-4089 від 25.05.2011 р.)
 3. Смеречак Л.,Логвиненко Т. Короткий словник–довідник із корекційної педагогіки / Л. Смеречак, Т. Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 148 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-4100 від 25.05.2011 р.)
 4. Гордієнко Н., Логвиненко Т. Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дорослого населення: курс лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5209 від 17.04.2012 р.)
 5. Логвиненко Т. О., Смеречак Л. І. Актуальні питання соціальної педагогіки: Методичні рекомендації до семінарських занять / Т. О. Логвиненко, Л. І. Смеречак. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 68 с.

Статті у фахових та зарубіжних виданнях:

 1. Логвиненко Т. О. Демократизм у освіті дорослих: шведський досвід / Т. О. Логвиненко // Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту окремих категорій населення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси, 2011. – С. 82–83.
 2. Логвиненко Т.О. Магістратура як форма професійної підготовки фахівців у системі вищої освіти / Т. О. Логвиненко // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: Сборник материалов V междунар. науч.-практ. конф. (Брест, 19 – 20 мая 2011 г.). – В 2 ч. / Брест. гос. ун-т имени  А.С.Пушкина; редкол. : М.Э.Чесноковский [и др.]. – Брест: БрГУ, 2011. – Ч.1. – С. 153–158.
 3. Логвиненко Т.О. Демократичні підходи в організації освіти дорослих у Швеції / Т. О. Логвиненко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – № 203. – Частина ІІ. – Черкаси, 2011. – С. 33–36.
 4. Логвиненко Т.О. Магістратура в системі професійної підготовки соціальних працівників у скандинавських країнах (на прикладах Норвегії та Швеції) / Т. О. Логвиненко // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні науки. – Випуск № 94. – 2011. – С. 144–152.
 5. Логвиненко Т.О. Особливості організації соціальної роботи в Італії: структурно-змістовий аспект / Т. О. Логвиненко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 88–94.
 6. Логвиненко Т.О. Особливості підготовки соціальних працівників до роботи у сільській місцевості: досвід Австралії та України / Т. О. Логвиненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород. – 2011. – № 20. – С. 73–75.
 7. Логвиненко Т.О. Соціальна політика Норвегії як домінанта професійної підготовки соціальних працівників / Т. О. Логвиненко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 12 (95). – С.49–52.
 8. Логвиненко Т.О. Професійна підготовка соціальних працівників як предмет дослідження / Т. О. Логвиненко // Zbior raportow naukowych: “Perspektywy rozwoju nauki”. – Czesc 4. – Gdansk, 2012. – C. 53–56.
 9. Логвиненко Т.О. Професійні компетенції в концептуальному контексті Міжнародної асоціації соціальних педагогів / Т. О. Логвиненко // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарного педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Серія: Педагогіка. – Випуск 2. – 2013. – С. 117-120.
 10. Логвиненко Т.О. Групова робота в професійній підготовці соціальних праівників: норвезький досвід / Т. О. Логвиненко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2013. – № 10 (263). – С.87 – 91.
 11. Логвиненко Т.О. Технології навчання соціальних працівників у системі вищої освіти Норвегії / Т. О. Логвиненко // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні науки. – Випуск № 109. – 2013. – С.
 12. Логвиненко Т.О. Соціальна робота як чинник професійної підготовки фахівців соціальної сфери / Т. О. Логвиненко // Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів: збірник наукових праць. – Дрогобич, 2013. – С. 59–67.
 13. Логвиненко Т.О. Організація роботи сімейних центрів у скандинавських країнах / Т. О. Логвиненко // Zbior raportow naukowych: “Тeoria i practyka-znaczenie badan naukowych”. – Czesc 3/2. – Lublin, 2013. – C. 28–32.
 14. Логвиненко Т.О. Ересундський університет як інноваційна форма інтеграції у вищій освіті скандинавських країн / Т. О. Логвиненко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – № 4. – С.186–190.
 15. Логвиненко Т.О. Professional Training of Social Workers in the Context of European Integration Processes: the Ukrainian Experience / Т. О. Логвиненко, Н.В.Скотна // Charity, Philanthropy and Social Work. – Jaroslav, 2014. № 2. – C. 71–76.
 16. Логвиненко Т.О. Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському вимірі / Т. О. Логвиненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 30. – 2014. – С. 86-89.
 17. Логвиненко Т.О. До проблеми становлення сучасної системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Німеччині / Т. О. Логвиненко, І. М. Гриник // Zbior raportow naukowych: “Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, ”. – Czesc decyzja, practyka. – Czesc 3. – Lublin, 2014. – C. 69–73.
 18. Логвиненко Т.О. Історичні аспекти становлення професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Скандинавських країнах / Т. О. Логвиненко // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2014. Випуск двадцять дев’ятий. Частина 2. Педагогіка. – С. 122–130.
 19. Логвиненко Т.О. Професіоналізація соціальної роботи в Скандинавських країнах як соціальна потреба / Т. О. Логвиненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород. – 2014. – № 34. – С. 111–114.
 20. Логвиненко Т.О. Наукова парадигма соціальної педагогіки та соціальної роботи в Норвегії / Т. О. Логвиненко // Науковий Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 739. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 103–110.
 21. Логвиненко Т.О. Роль міжнародних та національних організацій у контексті соціально-педагогічної роботи та професійної підготовки до неї у скандинавських країнах/ Т. О. Логвиненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород. – 2015. – № 36. – С. 119–121.

Збірники матеріалів наукових конференцій:

 1. Логвиненко Т.О. Акмеологічний підхід до професійної підготовки соціального педагога: необхідність, реалії / Т. О. Логвиненко // Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конфер. / Заг. ред. В.О.Огнев’юка. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 106–109.
 2. Логвиненко Т.О. Підготовка соціальних педагогів до подолання агресії підлітків в освітньому середовищі / Т. О. Логвиненко // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: розвиток волонтерського руху в Україні та за рубежем: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2012. – С.42-44.
 3. Логвиненко Т.О. Соціальна педагогіка та соціальна робота як предмет досліджень норвезьких науковців / Т. О. Логвиненко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота як правозахисна професія». – Чернівці, 29 квітня 2015 року. – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – С. 92-94.
 4. Логвиненко Т.О. Соціальна педагогіка та соціальна робота як предмет сучасних наукових досліджень у скандинавських країнах / Т.О.Логвиненко. // Соціальна педагогіка і соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. В.А.Поліщук, С.М.Калаур, Г.І.Слозанської. – Тернопіль: Вектор, 2015. – С.68 – 74.