«

»

Кві 25

Гордієнко Ніна Василівна

Гордієнко НГордієнко Ніна Василівна народилася 11 лютого 1957 року у
м. Потсдам (Німеччина). З 1974 по 1978 рік навчалася на філологічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Трудову діяльність розпочала з серпня 1978 року на посаді вчителя російської мови та літератури Кам’янобрідської середньої загальноосвітньої школи Яворівського району Львівської області. З 1985 року – викладач Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Викладацька діяльність Гордієнко Н.В. розпочиналася з роботи викладача кафедри слов’янських мов на філологічному факультеті. З 2002 року – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти соціально-гуманітарного факультету.

         Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук достроково захистила у 1992 році в АПН СРСР (м. Москва), де навчалася в аспірантурі з 1990 по 1992 рр.

Сфера наукових зацікавлень Гордієнко Н.В. стосується технологій комунікації у соціально-педагогічній сфері, організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями сімей та професійної підготовки до неї у вищій школі. З 2003 р. досліджує проблему соціального становлення дітей з дистантних сімей сучасних трудових мігрантів та профілактики деформації у їхній соціалізації.

Результати цього дослідження представлені у статтях та виступах на Міжнародних науково-практичних конференціях в Україні, Польщі, Німеччині. Загалом наукові пошуки Ніни Василівни знайшли відображення у понад 100 публікаціях, серед яких 29 навчально-методичних посібників.

         На соціально-гуманітарному факультеті Гордієнко Н.В. викладає дисципліни: «Технології соціально-педагогічної діяльності», «Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дорослого населення», «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін».

 

Найважливіші праці

Посібники

 1. Гордієнко Н.В. Словник із соціальної педагогіки. / Н.В. Гордієнко, Т.О.Логвиненко – Дрогобич: Посвіт, 2011.- 312 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-4089 від 25.05.2011 р.)
 2. Гордієнко Н.В. Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дорослого населення: курс лекцій. Навчально-методичний посібник. / Н.В. Гордієнко, Т.О. Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 318 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.)
 3. Гордієнко Н.В. Методика розвитку зв’язного мовлення: курс лекцій і практикум. – Дрогобич: КОЛО, 2002. – 167с. (11, 5 др.ар.)
 4. Гордієнко Н.В. Основи красномовства. Методичні рекомендації до вивчення курсу. [навч.-метод. посібн.] / Н.В.Гордієнко, Т.О.Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2003. – 95с. (5,1 др.ар./3,0 авт.уч.)
 5. Гордієнко Н.В. Етика соціально-педагогічної діяльності. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.010105 “Cоціальна педагогіка” / Н.В.Гордієнко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2003. – 75с. (4 др.ар.)
 6. Гордієнко Н.В. Технології соціально-педагогічної діяльності: методичні рекомендації до практичних занять. / Н.В.Гордієнко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 116с. (6,95 др.ар.)
 7. Гордієнко Н.В. Технології соціально-педагогічної діяльності: курс лекцій / Н.В.Гордієнко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011.- 632 с. (39,05 др.ар.)
 8. Гордієнко Н.В. Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатах: навчальний посібник. / Н.В.Гордієнко, О.Б.Бобак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 282 с. (17.75 др.ар.)
 9. Гордієнко Н.В. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі: методичні рекомендації до практичних занять / Н.В.Гордієнко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 134 с. (8,37 др.ар.)
 10. Гордієнко Н.В. Студентська олімпіада з соціальної педагогіки: збірник матеріалів та методичні рекомендації до проведення. [навч.-метод. посібн.] / Н.В.Гордієнко, Л.І.Смеречак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 102 с. (6,37 др.ар./0,37 авт.уч.)
 11. Гордієнко Н.В. Методичні рекомендації до організації та проведення державних іспитів на спеціальності «Соціальна педагогіка». [навч.-метод. посібник] / Н.В.Гордієнко, Л.І.Смеречак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 77 с. (3,5 др.ар./2,5 авт.уч.)
 12. Гордієнко Н.В. Словник-довідник до курсу «Основи красномовства» / Н.В.Гордієнко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 260 с. (16,25 др.ар.)
 13. Гордієнко Н.В. Організація роботи з різними соціальними групами. Модуль 1 /Н.В.Гордієнко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 188 с. (11,75 др.ар.)
 14. Гордієнко Н.В. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі: Курс лекцій / Н.В.Гордієнко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 216 с. (13, 5 др.ар.)

Статті у наукових  фахових виданнях

 1. Гордієнко Н.В. Комунікативна компетенція як провідна складова професійної підготовки соціальних педагогів в умовах педагогічного університету // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Випуск 203. Частина ІІІ. – Черкаси, 2011 – С. 23 – 28.
 2. Гордієнко Н.В. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів в умовах університетської освіти // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки №3. Ніжинський НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – C.101-105
 3. Гордієнко Н.В. Деякі умови формування комунікативної компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів// Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Україна – Болгарія, 19-28 вересня 2012 року. – Черкаси: ПП Чабаненко, 2012. – С.42-46
 4. Гордієнко Н.В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки соціальних педагогів у сучасних умовах університетської освіти // Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів : збірник наукових праць/ за ред.. Марії Чепіль та Ришарда Бери. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С.26-35
 5. Гордієнко Н.В. До проблеми формування професійної компетенції майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імні Миколи Гоголя) \ за заг. ред. проф.. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2014. – №1. – 273 с. – С.35-40
 6. Гордієнко Н.В. Деякі аспекти професійної підготовки соціального педагога до роботи з сім’ями // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск двадцять дев’ятий. Частина 2. Педагогіка. – 238 с. – С.58-66.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Гордиенко Н.В. Неформальное образование родителей: андрагогический и личностно-ориентированный подходы // Zbior raportow naukowych. «Wsplczesne tendencje w  nauce i edykacji»  (27.02.2014 – 28.02.2014). – Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o. «Diamond trading tour», 2014. – 76 str. – S. 41-47
 2. Hordienko Nina. Competent approach to social teacher training in present circumstance of university edukation // – Lublin :Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. – P. 51-59
 3. Гордієнко Н.В. Підготовка соціальних педагогів до роботи з сім’ями трудових мігрантів як актуальний напрям професійної підготовки у педагогічному університеті // Zbior raportow naukowych. Perspektywy rozwoju nauki/ (28.11.2012 – 30.11.2012). – Gdansk: Wydawca: Sp.zo.o. «Diamond trading tour», 2012. – S. 64-68
 4. Гордиенко Н.В. Интерактивные методы обучения в системе профессиональной підготовки будущих социальных педагогов // Zbior raportow naukowych. Postepy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiazan (28.12.2012 – 30.12.2012). – Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o. «Diamond trading tour», 2012. – S. 78-83