«

»

Кві 25

Гук Орест Васильович

Гук ОНародився 3 жовтня 1974 р. у м. Дрогобич, Львівської області. З 1981 р. до 1991 р. навчався у Дрогобицькій СШ № 5, яку закінчив з відзнакою.

1991 – 1996 рр. – студент фізико-математичного факультету Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою і одержав спеціальність «Вчитель математики, фізики та інформатики».

З 1995  по 2005 рр. працював вчителем фізики та інформатики Лішнянської середньої школи Дрогобицького району та по сумісництву викладачем з інформаційних технологій Вищого навчального закладу «Інститут управління» міста Дрогобича.

З 2005 р. працює на кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2008 по 2011 рр. навчався в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток ідей освіти молоді в педагогічній спадщині Григорія Ващенка» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки успішно захистив у 2012 році (науковий керівник – професор Т. О. Логвиненко) .

З 2013 р. Гук О.В. – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, а з 2014 року – заступник декана з навчальної роботи соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету. Викладає курси: «Основи профорієнтаційної роботи», «Соціальна робота в сфері дозвілля», «Нові інформаційно-комунікаційні технології», «Методика організації волонтерських груп», «Соціальна робота в Україні». Коло наукових зацікавлень: історія освіти і виховання, соціальна робота, менеджмент волонтерських груп та виховна робота. Наукові пошуки знайшли відображення у близько сорока публікаціях. Серед них – монографія, наукові статті, методичні посібники, статті у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій.

Наукова діяльність Гука О.В. спрямована на дослідження та використання соціально-педагогічних ідей вітчизняних педагогів минулого для вдосконалення якості професійної підготовки сучасних соціальних педагогів.

 

Найважливіші наукові публікації

Монографії

 1. Гук О.В. Розвиток ідей освіти молоді в педагогічній спадщині Григорія Ващенка / Орест Гук – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 233 с.

Посібники з грифом університету

 1. Гук О. Соціальна робота у сфері дозвілля : навч. – метод. посібник / Орест Гук. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 53 с.
 2. Гук О. Основи профорієнтаційної роботи : навч. – метод. посібник / Орест Гук. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 35 с.
 3. Гук О. Основи профорієнтаційної роботи. Курс лекцій : навч. посібник / Орест Гук. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 97 с.
 4. Гук О. Нові інформаційно-комунікаційні технології: Лабораторний практикум / О. Гук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 109 с. (Університетська бібліотека).
 5. Гук О. Нові інформаційно-комунікаційні технології: Курс лекцій : навч. посібник / Орест Гук. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 175 с. (Університетська бібліотека).
 6. Гук О. Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах: Методичні рекомендації до семінарських занять / О. Гук, Т. Логвиненко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 45 с. (Університетська бібліотека).
 7. Гук О. Соціальна робота в сфері дозвілля: Тези лекцій : навч. посібник / Орест Гук. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 52 с. (Університетська бібліотека).
 8. Гук О. Соціальна робота в Україні: Методичні рекомендації до семінарських занять / О. Гук, І. Зубрицький. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 56 с. (Університетська бібліотека).
 9. Гук О. Методика організації волонтерських груп: Тези лекцій : навч. посібник / Орест Гук. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 62 с. (Університетська бібліотека).

Публікації у фахових наукових виданнях

 1. Гук О. Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка: 15 років діяльності на ниві освіти // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2011. №3(74). С. 56-60
 2. Гук О. Видатний український педагог Григорій Ващенко про роль освіти у становленні молодого покоління // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори.– Чернігів, ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. – с. 45-48.
 3. Гук О. Проблеми дидактики у педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Обрії: науково – педагогічний журнал. Випуск № 2(33). – 2011 р. С. 62-64 (фахове видання)
 4. Гук О. Соціальне виховання засобами молодіжних організацій у спадщині українського педагога Григорія Ващенка // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число 11. – Чернігів, ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – С. 59 – 61. (0,25 др. арк.)
 5. Гук О. Виховання фізичної культури учнів як спільна діяльність педагогів загальноосвітньої школи // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. 2012. №4 (CVV). – С. 115-117 (0,5 др. арк.) (фахове видання) (у співавторстві)
 6. Гук О. Формування життєвої компетентності дітей з вадами розвитку у корекційній роботі соціального педагога // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. – 2013. – №2 (131). – С. 43-45. (фахове видання) (у співавторстві)
 7. Гук О. Професійна орієнтація молоді як складова діяльності соціального педагога // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – №1(96). – С. 67-71.
 8. Гук О. Перевірка ефективності педагогічних умов формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. – 2014. – № 2 (141). – С. 60-63. (у співавторстві)
 9. Гук О. Ретроспективний аналіз поняття «освіта» // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 689. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – С. 32-38.
 10. Гук О. Громадсько – просвітницька діяльність Г. Г. Ващенка // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 5(112). – С. 20-25. (фахове видання)
 11. Гук О. Освітній процес як складова системи соціалізації особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика : Методичний журнал. – 2014. – N 2. – С. 4-10.
 12. Гук О. Особливості професійної діяльності соціальних педагогів у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 29. Частина 2. Педагогіка. – 238 с. С. 188-196. (у співавторстві)
 13. Гук О. Історико-педагогічний феномен молодіжних організацій «Січ», «Пласт» та «Сокіл» у сфері освіти та соціального виховання української молоді // Наукові записки УКУ. – Львів, 2014. – Число IV. – Серія: «Педагогіка. Психологія». – Вип. 1. – 334 c. – С. 146-157.