↑ Повернутись до Архів

Випуск 29, ч. 2, 2014

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents} 230–235

Березан В. [Підготовка соціального педагога до використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами]{Preparation of social pedagogue to the use of ICT in the work with children with specialneeds} 4–13

Білавич Г. [Самоосвітня праця в “Хліборобському вишколі молоді”]{The self-education work in “Chliborobskyі vyshkil molodi”} 14–21

Бужина І. [Розвиток педагогічного творчого потенціалу студентів у процесі розв’язання ними комунікативних завдань]{Development of pedagogical creativity potential of students in the process of solving them communicative tasks} 22–30

Ванівська О. [Шляхи підвищення рівня вивчення іноземних мов у технічному вищому навчальному закладі]{Ways to increase the level of learning foreign languages in technical higher educational establishments} 31–40

Василюк А. [Педагогічна практика в системі професійно-педагогічної підготовки вчителів у Польщі]{The pedagogical practice in system of professional pedagogical preparation of teachers in Poland} 41–49

Гевко О. [Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках у загальноосвітній школі]{Аctivation of educational-cognitive activity of pupils on lessons at comprehensive school} 50–57

Гордієнко Н. [Деякі аспекти професійної підготовки соціального педагога до роботи з сім’ями]{Some aspects of the professional training of social pedagogues for work with families} 58–65

Гриник І. [Розвиток системи професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у Німеччині]{Development of professional training system of social pedagogues and social workers inGermany} 66–74

Дзюбинська Х. [Благодійність у сфері опіки над дітьми у Польщі та Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)]{The charity in child custody in Poland and Ukraine (end of XX – beginning of XXI century)} 75–82

Калічак Ю. [Створення нових типів дошкільних навчальних закладів як результат співпраці Софії Русової й Аркадія Животка]{Establishing of New Types of Preschool Educational Institutions as the Result of the Collaboration of Sophiya Rusova and Arcadiy Zhyvotko} 83–93

Карпенко О. [Дефініція “опіка над дитиною” у педагогічній думці Польщі]{Definition “guardianship above child” in pedagogical opinion of Poland} 94–103

Клим М. [Сімейне виховання у німецьких дослідницьких студіях крізь призму ретроспективного дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ століття]{Family education in the German researchers through the prism of retrospective discourse during the end of XIX – beginning of XX century} 103–111

Кобрій О. [Тенденції удосконалення змісту вищої педагогічної освіти України]{Trends towards the improvement of the content of higher teacher education of Ukraine} 112–121

Логвиненко Т. [Історичні аспекти становлення професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Скандинавських країнах]{Нistorical aspects of formation professional training specialists in social sphere in Scandinavian countries} 122–130

Пахомова Н. [Рефлексивно-оцінна діяльність у контексті інтегративної професійної підготовки майбутніх логопедів]{Reflexive and evaluation activity in the context of the integration professional training of the future speech therapists} 131–140

Прокопів Л. [Модернізація малочисельної школи на селі: проблеми і перспективи]{Modernization of small school for the village: problems and perspectives} 141–148

Процишин Н. [Підготовка викладацьких кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України (1990 – 1996 рр.)]{Training of the teaching staff of higher qualification for Pedagogical Institutes of Ukraine (1990 – 1996)} 149–160

Ревть А., Голембійовська Л. [Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією]{Organization of speech therapy in terms of a family that raising a child with renally} 161–168

Розлуцька Г. [Краєзнавчий компонент у змісті шкільних підручників для народних шкіл Закарпаття (1919 – 1939 рр.)]{Regional studies component in the content of school textbooks for public schools Transcarpathia (1919 – 1939 years)} 169–178

Ротар В. [Критерії та показники правової компетентності фахівця пожежної безпеки]{Criteria and indicators competence of fire safety specialist} 179–187

Смеречак Л., Гук О. [Особливості професійної діяльності соціальних педагогів у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку]{Peculiarities of professional activity of social workers in centers for social and psychological rehabilitation of children with mental and physical defects} 188–196

Стинська В. [Соціальна політика підтримки материнства й дитинства в УРСР у 60 – 80-ті рр. ХХ ст.]{Social policy of motherhood and childhood support in the USSR in the 60 – 80s of the XX century} 197–204

Чепіль М. [Підручники як засіб патріотичного виховання молодших школярів (1919 – 1939 рр.)]{Textbooks as means of patriotic education of primary school children (1919 – 1939)} 205–214

Чопик Ю. [Теорія вільного виховання як складник реформаторської педагогіки кінця XIX – першої третини ХХ ст.: рецепція сучасної вітчизняної педагогічної науки]{Theory of broad education like a part of improvement pedagogy of the end of XIX – the first third XX century: the reception of modern native pedagogical science} 215–225

[Наші автори]{Our authors} 226–229

[Вимоги] 236–237

[Реферати]{Abstracts}

Оновлено: 21 Липень, 2015