↑ Повернутись до Архів

Випуск 29, ч. 1, 2014

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents} 244–249

Винарчик М. [Міжкультурна спрямованість білінгвальної освіти]{The іntercultural direction of bilingual education} 4–11

Дереш В. [Категорійно-поняттєвий апарат проблеми соціалізації дитини]{The categorical-conceptual apparatus of problem socialization the child} 12–20

Дзюбинська Х. [Опікунсько-виховна діяльність Каліського благодійного товариства]{Tutorial-educative activity of Kalinskyi charitable society} 21–28

Дудник Н. [Використання педагогічного доробку В. Сухомлинського у розвитку мовленнєвої творчості дітей]{The using of pedagogical rework by V. Suchomlynskij in the development of speech creation by children} 29–38

Дудник О. [Формування відповідальної поведінки молодших школярів у оповіданнях В. Сухомлинського]{The formation of responsible behavior younger pupils on the basis of the stories by V. Sukhomlynskyj} 39–46

Ільченко О. [Реалізація технології підготовки студентів до поліхудожнього виховання дітей дошкільного віку]{The implementation of preparing technology students for polyart education of preschool children with specialneeds} 47–57

Калашник Л. [Торгівля дітьми як джерело підвищення рівня сирітства у КНР з особливими потребами]{Sale of children as a source of raising the orphanage level in China} 58–69

Карпенко О. [Нормативно-правове забезпечення опікунсько-виховної діяльності інтервенційних закладів у Польщі]{Regulatory and legal ensuring of tutorial and upbringing activity of intervention establishments in Poland} 70–79

Кобрій О. [Парадигмальні напрями реформування змісту сучасної педагогічної підготовки фахівців]{Paradigmal’ni directions of reformation of maintenance of modern pedagogical preparation of specialists} 80–91

Куликовський С. [Генеза поняття “компетентність” у Європейській та Українській педагогічній науці]{Genesis of the concept competence in European and Ukrainian educational thought} 92–103

Невмержицька О. [Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняній педагогічній теорії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.]{Development axiological ideas in the domestic educational theory of the late 19th – early 20th century} 104–113

Околович О. [Професійна культура вчителя крізь призму теорії Василя Сухомлинського]{Professional teacher’s culture in the light of theories of Vasyl Sukhomlynskyi} 114–124

Олексюк Н. [Особливості соціального формування дитини у різні вікові періоди її розвитку]{Features of the social formation of the child at different ages of it’s development} 125–134

Павлишин Г. [Англомовна граматична компетенція у контексті формування фахової культури студента-медика]{English grammatical competence in the context of medical students’ professional culture formation} 135–143

Паласюк М. [Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищих технічних закладів освіти]{Developing foreign language communicative competence in students of higher technical educational institutions} 144–154

Петриків В. [Суспільно-політичне підґрунтя формування змісту вищої історичної освіти в Україні у перші повоєнні роки]{Social and political background of forming the contents of higher historical education in Ukraine in early postwar years} 155–164

Процишин Н. [Підготовка кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України поза аспірантурою (50 – 70-ті рр. ХХ ст.)]{Training of the teaching staff of higher qualification for Pedagogical Institutes of Ukraine out of graduate school in 50th – 70th} 165–172

Слюсаренко Н., Ліпшиць Л. [Формування соціокультурної особистості майбутнього судноводія на засадах компетентнісного підходу]{Formation of sociocultural personality of the future navigator through the competence – based approach} 173–181

Смолінська О. [Педагогічні наративи В.О. Сухомлинського]{Pedagogical narratives of V.A. Sukhomlynskyi} 182–192

Терлецька Л. [Вибір активних методів навчання в організації навчально-пізнавальної діяльності підлітків]{Choice of active learning methods in the organizing of educational-cognitive activity of teenagers} 193–201

Ткаченко В. [Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх соціологів на засадах особистісно орієнтованого підходу]{Conceptual model of education of future sociologists on the basis of personality-oriented approach} 202–212

Чепіль М. [Етнічний патріотизм у педагогічній спадщині К. Ушинського]{Ethnic patriotism in pedagogical heritage of K. Ushynskyi} 213–221

Шарапа С. [Аксіологічні аспекти підготовки вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)]{Axiological aspects of teacher training at higher educational establishments of Ukraine (the end of ХХ – the beginning of ХХІ century)} 222–228

Ярославцева М. [Структурні компоненти професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти]{Structural components of professional self-realization of future specialist on preschool education} 229–239

[Наші автори]{Our authors} 240–243

[Вимоги] 250–251

[Реферати]{Abstracts}

 

Оновлено: 21 Липень, 2015