↑ Повернутись до Архів

Випуск 31

ВИПУСК 31, 2015

 

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contens} 318–325

Ашиток Н. [Професії соціальний педагог і соціальний працівник: спільне і відмінне]{Profession of social pedagogue and social worker: common and different} 4–13

Березан В. [Практична підготовка майбутнього соціального педагога з використанням інформаційних і комунікаційних технологій]{Practicalpreparation of the social pedagogues with using information and communication technologies} 14–24

Білавич І. [Внесок українських лікарів у розвиток вітчизняної науки та медичної опіки дітей і дорослих (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)]{Contribution of Ukrainian doctors to development of native science and medical guardianship of children and adults (late 19th – early 20th century)} 25–33

Біліченко В. [Розвиток музичної освіти в Україні у період козацької доби (Гетьманщини)]{Development of musical education in Ukraine during the hetmanship} 34–47

Бойченко М. [Організація програм телементорства для обдарованих і талановитих у розвинених англомовних країнах]{Organization of telementoring programs for gifted and talented in the developed English-speaking countries} 48–57

Бондаренко В. [Формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій]{Formation of technology future teachers’ professional image} 58–68

Величко Н. [Еколого-естетичне виховання у початкових школах Великої Британії]{Ecologic and aesthetic education of British primary schools} 69–78

Вільхова О. [Розвиток дитячої народної хореографії в Радянській Україні у структурі діяльності обласних будинків народної творчості (друга половина XX ст.)]{Development of child’s folk choreography in Soviet Ukraine in the structure of activity of regional houses of folk creation (second half of the XX century)} 79–88

Волікова М. [Проблема періодизації та освоєння науково-публіцистичної спадщини А. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти]{The problem of periodization and the development of scientific and journalistic heritage of A.S. Makarenko in the context of innovative development of education} 89–97

Гавриш О. [Професійні та особистісні якості шкільного соціального педагога]{Professional and personal properties of school social educator} 98–106

Городиська В. [Інновації в освітній діяльності вищої школи]{Innovations in the educational activity of higher school} 107–118

Даниско О. [Методолого-теоретичні засади формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури і спорту]{Methodological-theoretical principles of schoolchildren healthy way of life formation by physical culture and sport methods} 119–126

Дацків І. [Підготовка фахівців у галузі музичного мистецтва на Закарпатті (1919 – 1939 рр.)]{The training of specialists in the field of musical art in Transcarpathia (1919 – 1939)} 127–133

Демченко О. [Експлікація феномену соціальної обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень]{Explication of the phenomenon of social gifts in the context of psychological and educational research} 134–145

Дуля А. [Підготовка майбутнього фахівця морської галузі у контексті компетентнісного підходу]{Future marine industry specialist preparation according to the competency approach} 146–155

Кобрій В. [Педагогічні умови практичної підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України]{Pedagogical conditions of practical training in higher pedagogical educational institutions of Ukraine} 156–165

Короткова Ю. [Мета та зміст професійної підготовки філологів у галузі рідної мови в університеті Кіпру наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття]{Purpose and content of professional training of philologists in the field of native language in the University of Cyprus in the late 20th and early 21stcentury} 166–176

Кравченко-Дзондза О. [Модель формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки]{The model of communicative competence of primary school teachers in the training} 177–186

Лоза Т. [Динаміка рівня готовності до самостійного життя. вихованців ДБСТ при здійсненні їх соціально-педагогічної підтримки]{Trends in readiness for independent living children in family-type homes in the exercise of their social and educational support} 187–197

Малашевська І. [Теорія та практика сучасної системи музичної освіти дітей молодшого шкільного віку]{Theory and practice of modern system of the musical education of children younger age} 198–208

Навроцька М. [Спілкування як невід’ємна складова іміджу педагога]{Communication as an integral component of the image of the teacher} 209–218

Невмержицька О. [Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування]{Educational ideal: the evolution and modern interpretation} 219–230

Панасенко Е. [Генеза експериментів у галузі виховання у науково-педагогічних дослідженнях українських авторів: ретроспективний аналіз]{Genesis of experiments in the sphere of upbringing in the scientific and pedagogical researches of Ukrainian authors: retrospective analysis} 231–241

Пантюк Т. [Пріоритетні детермінанти процесу підготовки дитини до шкільного навчання]{Priority determinants of the child’s preparation for school} 242–250

Преснер Р. [Специфіка навчання іноземних мов дорослих]{Specific of learning foreign Languages by Adults} 251–259

Савчук Б., Чопик Ю. [Вплив реформаторської педагогіки на розвиток теорії і практики навчання і виховання в Україні у першій третині ХХ ст.: історіографія проблеми]{The impact of reformed pedagogy in development of theory and practice of teaching and education in Ukraine in the first third of the twentieth century: historiography of the problem} 260–270

Салань Н. [Сучасний стан підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи у закладах освіти]{The current state of training future teachers of physical and mathematical sciences circle to work in educational institutions} 271–280

Сараєва О. [Дитячий колектив: психолого-педагогічний вимір проблеми]{Children’s collective as psychology and pedagogical dimension of the problem} 281–292

Сулаєва Н. [Вітчизняна мистецька освіта ХІІІ – середини ХVІ століть: неформальні й формальні ознаки]{Native arts education XIII – mid XVI centuries: non-formal and formal} 293–302

Шарапа Г. [Організація гуманної взаємодії з вихованцями як важливе завдання педагога]{Organization humane interaction with pupils as an important task of the teacher} 303–311

[Наші автори]{Our authors} 312–317

[Вимоги]{Requirements} 326–327

[Реферати]{Abstracts}

Оновлено: 14 Грудень, 2015