Бази даних

Розміщення журналу у базах даних наукових публікацій

Редакція проводить безперервну роботу з включення збірника наукових праць «Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка» у міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Розміщення «Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Серія «Педагогіка»» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Google Scholar – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Google Scholar

Index Copernicus

logoindexcopernicus4

Russian Science Citation Index

Russian Science Citation IndexPolish Scholarly Bibliography (PBN) Polish Scholarly Bibliography (PBN)ResearchBib – Academic resource index ResearchBib – Academic resource index

CiteFactor – Academic Scientific Journals Indexing

CiteFactorScientific Indexing Services

Sis-LogoJournal Impact Factor
1logo

 Advanced Science Index.

asi

 

Оновлено: 10 Листопад, 2016