Околович Іван Миколайович

        

Околович Іван Миколайович – старший викладач. Працює над дисертаційним дослідженням «Мистецька практика Дрогобиччини у художньо-естетичному вимірі духовної спадщини Галичини». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

           Сфера наукових зацікавлень: мистецтвознавство.

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Кутняк І.М., Околович І.М., Мaртинів Л.І. Гра на музичному інструменті: навчальний посібник для студентів спеціальності «ПМСО. Хореографія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Іван Околович, Любомир Мартинів, Іван Кутняк. – Дрогобич, 2010. – 121 с.
 2. Кутняк І., Мартинів Л., Околович І. Основи теорії музики: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / Іван Кутняк, Любомир Мартинів, Іван Околович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 70 с.
 3. Кутняк І.М., Околович І.М., Мартинів Л.І. Народна музична творчість: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 7.01010201 Початкова освіта спеціалізація: «Хореографія»] / Іван Кутняк, Іван Околович, Любомир Мартинів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 90 с.
 4. Кутняк І., Околович І., Мартинів Л. Музичне мистецтво з методикою навчання : навчальний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціалізація: хореографія] / Іван Кутняк, Іван Околович, Любомир Мартинів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 118 с.
 5. Кутняк І.М., Околович І.М., Мартинів Л.І. Методика музичного виховання: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] / Іван Кутняк, Іван Околович, Любомир Мартинів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 90 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Околович І.М. Співоче товариство «Боян» у розвитку музичної культури Дрогобиччини (кін. ХІХ поч. ХХ ст.) / Іван Околович // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – №6 (41). – С. 117-120.
 2. Околович І.М. Вокально-хореографічне мистецтво Дрогобиччини другої половини ХХ століття як основа розвитку музичної культури регіону / Іван Околович // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка. – Випуск 22 «Музикознавчі студії». – Львів: Сполом, 2011. – С. 143-149.
 3. Околович І.М. Освітянство Дрогобиччини: історія та сучасний досвід розбудови культурно – мистецьких традицій регіону / Іван Околович // Мистецтвознавчі записки: Збірник наукових праць Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – вип. 19. – Київ, 2011.
 4. Околович І.М. Видатні діячі галицької інтелігенції брати Богдан та Левко Лепкі / Іван Околович // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С. 133-136.
 5. Околович І.М. Вокальна школа Дрогобиччини: минуле і сучасність / Іван Околович // Актуальні проблеми історії та практики художньої культури:[зб. наук.праць; вип. ХХVIII]. – К.: Міленіум, 2012. – С. 350-358.
 6. Околович І.М. Український фольклор як засіб музично-естетичного виховання дітей / Іван Околович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І.Коцан (гол. ред.), А.Цьось, С.Гаврилюк та ін. – 2014. – №6 (283). – С.103-107.
 7. Околович І.М., Мартинів Л.І. Пластичні властивості мовної музичної інтонації та значення інтонаційної теорії для музичного виховання / Іван Околович, Любомир Мартинів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С.106-110.
 8. Кутняк І.М., Околович І.М. Національні та культурно-історичні умови створення української музично-виховної системи  / Іван Кутняк, Іван Околович // Педагогічні науки: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та  ін. – 2016. – Том 1. – № 1 (303). – С.112-118.

 

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Околович І.М. Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України / Іван Околович // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт 2016. – Вип. 16. – С.146-152.
 2. Околович І.М. Внесок українських композиторів-класиків у формування музично-виховної  системи / Іван Околович // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8. – С. 117 – 122.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Околович І.М. Современные ансамблевые формы Дрогобыччины: коллектив «Гармоника» / Іван Околович // VII Международная конференция посвященная проблемам общественных наук: Международная научно-практическая конференция, г. Москва, 27 апреля 2013 г. – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум». – 132 с. – С.109-112.
 2. Околович І.М. Процесс познания и активизация мышления школьников через изучение музыкальной грамоты / Іван Околович // Непрерывное технологическое и эстетическое образование : тенденции, достижения, проблемы / Материалы III Международной научно-практической конференции (Барановичи, 30 сентября 2016 года) / Редакционная коллегия: З. В. Лукашеня (гл. ред.), Н. Г. Дубешко, А. Э. Руднева. – Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования «Барановичский государственный университет», 2017. – 224 с. – С. 125-129.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Околович І.М. Питання методики навчання грі на музичному інструментіна педагогічному факультеті / Іван Околович // Український етнос у полікультурному просторі: Збірник наукових і науково-методичних праць. – Дрогобич, 2005. – С. 155-158.
 2. Околович І.М. Формування музичних здібностей дітей (на прикладі дитячих колективів Львівщини) / Іван Околович // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 525-530.
 3. Околович І.М. Музика і хореографія / Іван Околович // Хореографічне мистецтво в системі художньо-естетичної освіти в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано- Франківськ, 2007. – С. 38-40.
 4. Околович І.М. Внесок української гімназії ім. І. Франка у розвиток освіти на Дрогобиччині / Іван Околович // Проблеми сучасної освіти і культури в контексті європейських вимог: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 167-170.
 5. Околович І.М. Камерно-інструментальні, симфонічні жанри і форми музичного мистецтва / Іван Околович // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2009 – С. 344-354.
 6. Околович І.М., Кутняк І.М. Розвиток виконавчих навичок гри на музичному інструменті у процесі організації самостійної роботи студентів педагогічного факультету / Іван Околович, Іван Кутняк // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 302-306.
 7. Околович І.М. Вплив естетичних емоцій на формування музичної культури особистості / Іван Оклович // Гармонія національних та загальнолюдських цінностей, їх формування в учнів початкових класів, поглиблення їх у студентів: Наукові записки. – Вип.7. Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 72-78.
 8. Околович І.М. Вплив, музично-слухових вражень на основні види діяльності на уроках музики в початкові школі / Іван Околович // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 525-530.
 9. Околович І.М. Камерно-інструментальні жанри (на прикладі творчості В.Косенка, В.Барвінського) / Іван Околович // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 71-80.
 10. Околович І.М. Напрямки української музичної культури XX століття / Іван Околович // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С.135-145.
 11. Околович І.М. Формування музично-усвідомленого сприйняття музики учнями початкової школи / Іван Околович // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 12. Околович І.М. Внесок братів Богдана і Левка Лепких у становлення музичної культури України / Іван Околович // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.)).
 13. Кутняк І.М., Околович І.М. Внесок українських композиторів у розвиток му-зичної культури / Іван Кутняк, Іван Околович // Етнос, Культура. Нація: Матеріали Між-народної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/
 14. Околович І.М. Структурно-композиційне співставлення музики і хореографії ІванОколович // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.108-110.

 

 

Оновлено: 16 Жовтень, 2018