Кутняк Іван Михайлович

        

Кутняк Іван Михайлович – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України. У 2005 році захистив дисертацію «Феномен свідомості в інтеракціях «життєвого світу» людини». Автор понад 115 наукових та навчально-методичних праць.

           Сфера наукових зацікавлень: соціальна філософія.

 

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Кутняк І.М. Логос національної ідеї у системі екзистенцій них самовизначень / Іван Кутняк // Українська філософсько-літературна традиція: екзистенціальні проблеми / В. Скотний, Л. Гамаль, Т. Білан та ін. – Дрогобич: Вимір, 2008. – С. 201-221.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Білан Т.О., Кутняк І.М. Шкільний курс художньої культури і методика його викладання [для студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво»]: навчальний посібник / Тетяна Білан, Іван Кутняк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 270 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Багрій О.Ф., Кутняк І.М. Теорія і методика народно-сценічного танцю / Ольга Багрій, Іван Кутняк // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 32 с.
 2. Скрипник Л.В., Кутняк І.М. Вправи біля станка і на середині залу з класичного танцю / Любов Скрипник, Іван Кутняк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 50 с.
 3. Кутняк І.М., Околович І.М., Мaртинів Л.І. Гра на музичному інструменті: навчальний посібник для студентів спеціальності «ПМСО. Хореографія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Іван Околович, Любомир Мартинів, Іван Кутняк. – Дрогобич, 2010. – 121 с.
 4. Кутняк І., Мартинів Л., Околович І. Основи теорії музики: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / Іван Кутняк, Любомир Мартинів, Іван Околович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 70 с.
 5. Кутняк І.М., Околович І.М., Мартинів Л.І. Народна музична творчість: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 7.01010201 Початкова освіта спеціалізація: «Хореографія»] / Іван Кутняк, Іван Околович, Любомир Мартинів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 90 с.
 6. Кутняк І., Околович І., Мартинів Л. Музичне мистецтво з методикою навчання : навчальний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціалізація: хореографія] / Іван Кутняк, Іван Околович, Любомир Мартинів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 118 с.
 7. 7. Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. 1 [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 160 с.
 8. Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Т.І. Пантюк, М.П. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Й. Скалич, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.
 1. Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. ІІ [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с. Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Л.Й. Скалич, М.П. Пантюк, Т.І. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.
 2. Кутняк І.М., Околович І.М., Мартинів Л.І. Методика музичного виховання: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] / Іван Кутняк, Іван Околович, Любомир Мартинів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 90 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Кутняк І.М. Субстанційність свідомості в модусах життєвого світу індивіда / Іван Кутняк // Філософські обрії: Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г Короленка – Випуск 11. Київ-Полтава, 2004. – С. 54-64.
 2. Кутняк І.М. Ціннісно-смислові інтенції свідомості в універсумі особистісного буття / Іван Кутняк // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. Випуск 39. – Київ: Український Центр духовної культури, 2004. – С. 80-85.
 3. Кутняк І.М. Національна свідомість в контексті антропологічно-екзистенційного виміру / Іван Кутняк // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. Випуск 41. – Київ: Український Центр духовної культури, 2004. – С. 184-194.
 4. Кутняк І.М. Свобода в ціннісних смислах буття: раціональний та ірраціональний аспект / Іван Кутняк // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка / Ред. колегія: Біленко Т., Скотний В., Мовчан В. та ін. – Дрогович: Вимір, 2004. – Випуск 13. Філософія. – С. 14-24.
 5. Кутняк І.М. Нативізм ментальності у формуванні етнічно-культурної активності людини / Іван Кутняк // Научное пространство Европы. – Софія, 2008. – Том 14. – С. 90-94.
 6. Кутняк І.М. Свобода як особистісна і загальнолюдська цінність / Іван Кутняк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – №11 (46). – С. 8-12.
 7. Кутняк І.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань / Іван Кутняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». – Випуск 27. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2009. – С. 145-149.
 8. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань у початковій школі: проблеми, пошуки, відкриття / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць.–Вип.ХLV / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. –С. 203-207.
 9. Кутняк І.М. Шляхами наукового і методичного зростання / Іван Кутняк // Початкова школа. – № 10. – Київ, 2009. – С. 2-3.
 10. Кутняк І.М., Філь Г.О, Зимульдінова А.С., Технологія використання творів-мініатюр Василя Сухомлинського на уроках читання в початкових класах / Галина Філь, Алла Зимульдінова, Іван Кутняк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини / ред. кол: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 41. – С. 133-138.
 11. Кутняк І.М. Ментальність як визначальна характеристика свідомості суб’єкта / Іван Кутняк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С. 37-41.
 12. Кутняк І.М. Інноваційні технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів / Іван Кутняк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №9 (116). – С. 27-31.
 13. Кутняк І.М., Околович І.М. Національні та культурно-історичні умови створення української музично-виховної системи  / Іван Кутняк, Іван Околович // Педагогічні науки: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол.: І.О.Смолюк (гол. ред.), Р.А.Арцишевський, Е.С.Вільчковський та  ін. – 2016. – Том 1. – № 1 (303). – С.112-118.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Кутняк І.М. Доминанты украинской мировоззренческой деятельности в философском наследии Григорія Сковороды / Іван Кутняк // ŽMOGUS KALBOS ERDĖVJE: Moksliniu straipsniu rinkinys. –  5(1). – Kaunas, 2009. – С.231-237.
 2. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Інтегроване вивчення предметів як новітня технологія в процесі підготовки спеціалістів нової генерації / Алла Зимульдінова, Іван  Кутняк, Галина Філь // Наука. Образование. Технологии – 2009: Материалы Международной научно-практической конференции. – В 2 частях. – Часть 1. – Барановичи: РИО БарГУ, 2009. – С. 167-169.
 3. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у контексті модернізації системи освіти / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // Materially УІ mezinarodni vedeck-practica cоnference «ZPRAVY VEDECKE IDEJE – 2010». – Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010 – С. 84-90.
 4. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Сучасні педагогічні технології в структурі психолого-педагогічної підготовки спеціалістів нової генерації / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // «Наука. Образование. Технологии-2010». Материалы ІІІ Междурародной научно-практической конференции, 21-22 октября 2010 г. – Барановичи, Респ. Беларусь / Редкол. А.В. Никишова (гл.ред.). – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – С. 65-67.
 5. Кутняк І.М., Зимульдінова А.С., Філь Г.О. Технологія взаємозв’язку образотворчого мистецтва та читання на уроках в початкових класах / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // Материалы Международной научно-практической конференции «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы // Научное электронное издание. Барановичи. – 29-30 сентября 2011 г. – Сертификат № 81/2012.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Кутняк І.М. Проблеми дослідження історії середньовічного Дрогобича у працях А. Ісаєвича / Іван Кутняк // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1995. – С. 32-38.
 2. Кутняк І.М. Борис Грінченко – сподвижник української національної ідеї / Іван Кутняк // Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2002. – С. 159-162.
 3. Кутняк І.М. Розвиток творчих здібностей студентів при вивченні українознавчих дисциплін / Іван Кутняк // Проблеми освіти. – № 31. – Київ, 2003.
 4. Кутняк І.М. Формування навчальної діяльності студентів і проблеми гуманізації освіти / Іван Кутняк // Актуальні філософські культурологічні проблеми сучасності. Збірник наукових праць. Випуск 11. – Київ, 2003.
 5. Кутняк І.М. Принципи дидактичного оформлення навчального змісту і проблеми розвивально-орієнтованого навчання / Іван Кутняк // Гуманітарна освіта на межі століть Збірник наукових праць. Випуск 7. – Київ, 2003.
 6. Кутняк І.М. Духовно-культурні легітимації національної свідомості / Іван Кутняк // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (до 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка): Матеріали Міжнародної наукової конференції «Людина-Світ-Культура». – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 403-406.
 7. Кутняк І.М. Наступність у вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами фольклору / Іван Кутняк // Наступність і перспективність навчально-виховної роботи між дошкільними освітніми установами, сім’єю та школою в умовах реформування освіти в Україні. Наукові записки. – Вип. 2. – Дрогобич, 2005. – С. 20-22.
 8. Кутняк І.М. Антропологічні детермінанти національної свідомості / Іван Кутняк // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 53-65.
 9. Кутняк І.М. Логос національної ідеї в системі екзистенційних самовизначень / Іван Кутняк // Український етнос у полікультурному просторі. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 21-44.
 10. Кутняк І.М. Педагогічні технології на основі ефективності управління педагогічним процесом / Іван Кутняк // Наукові записки «Шляхи реалізації завдань інноваційних педагогічних технологій на рівні ЗОШ І ступеня» (випуск четвертий). – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 56-60.
 11. Кутняк І.М. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителя загальноосвітньої школи І ступеня / Іван Кутняк // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Галина Філь, Лілія Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. –С. 253-257.
 12. Кутняк І.М. Національно-духовний чинник у структурі свідомості: до проблем само ідентифікації особистості / Іван Кутняк // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010.
 13. Кутняк І.М. Український театр XX століття / Іван Кутняк // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С.116-135.
 14. Кутняк І.М. Вплив музично-слухових вражень на основні види музичної діяльності на уроках музичного мистецтва в початковій школі / Іван Кутняк // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 15. Кутняк І.М. Поняття «життєвого світу» в феноменології Едмунда Гуссерля / Іван Кутняк // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисци­плінарному контексті: Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конфе­ренії, 19-20 листопада 2015 року / [редактори-упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.21-23.
 16. Кутняк І.М., Околович І.М.Внесок українських композиторів у розвиток му-зичної культури / Іван Кутняк, Іван Околович // Етнос, Культура. Нація: Матеріали Між-народної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.
 17. Кутняк І.М. Ментальність як одна із визначальних характеристик свідомості су-б’єкта / Іван Кутняк // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-прак-тичні рішення та підходи: Збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної кон-ференції [редактори-упорядники: А.Душний,  М.Махмудов, В.Ільницький, І.Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – C.251 – 253.
Оновлено: 27 Листопад, 2017