Сидор Михайло Богданович

        

Сидор Михайло Богданович – кандидат мистецтвознавства, доцент. У 2011 році захистив дисертацію «Галицька придорожня каплиця другої половини ХІХ – ХХ століття: культурологічний аспект». Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

           Сфера наукових зацікавлень: дослідження малих архітектурних форм сакрального призначення; методика навчання й виховання особистості засобами образотворчого мистецтва; графіка, живопис, декоративно-прикладна діяльність.

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Сидор М.Б. Рисунок: методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу / Михайло Сидор. – Дрогобич: Каменяр, 2002. – 80 с.
 2. Сидор М.Б. Скульптура та пластична анатомія: методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсів «Скульптура» та «Пластична анатомія» / Михайло Сидор. – Дрогобич: Каменяр, 2002. – 59 с.
 3. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Пленер: методичні рекомендації до виконання практичних завдань навчально-творчої практики / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2005. – 46 с.
 4. Ясеницька Ж.В., Сидор М.Б., Дротенко В.І. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики з образотворчого мистецтва – Жанна Ясеницька, Михайло Сидор, Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. – 34 с.
 5. Сидор М.Б., Федів М.Й., Ясеницька Ж.В. Основи грамоти з образотворчого мистецтва. Словник термінів (для студентів спеціальності «Початкове навчання. ІІМСО. Образотворче мистецтво») / М. Сидор, М. Федів, Ж. Ясеницька. – Дрогобич, 2006 – 45 с.
 6. Дробчак Я.А., Даниляк Й.Т., Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Методика викладання трудового навчання, образотворчого мистецтва та музичного виховання у початкових класах. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з курсу – Ярослава Дробчак, Йосип Даниляк, Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич, Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. – 58 с.
 7. Сидор М. Б., Гриник Г.Р. Образотворче мистецтво з методикою викладання. Ознайомлення молодших школярів з мистецтвом пейзажу / М. Сидор, Г. Гриник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007 – 39 с.
 8. Сидор М. Б., Данилюк Г.М. Образотворче мистецтво з методикою викладання. Вивчення школярами декоративно-прикладного мистецтва Яворівщини / М. Сидор, Г. Данилюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 32 с.
 9. Сидор М. Б., Демків В.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання. Вивчення основ композиційної грамоти на уроках образотворчого мистецтва під час роботи з натури / М. Сидор, В. Демків. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 36 с.
 10. Сидор М. Б., Ясеницька Ж. В., Федів М.Й. Живопис. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань / М. Сидор, Ж.Ясеницька, М. Федів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 60 с.
 11. Сидор М.Б. Педагогічний малюнок. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Педагогічний малюнок» / Михайло Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 48 с.
 12. Сидор М.Б. Зображальні матеріали у навчальній та творчій діяльності молодших школярів / Михайло Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 43 с.
 13. Сидор М.Б. Вивчення формату як засобу творчого рішення зображень / Михайло Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 48 с.
 14. Сидор М.Б. Рисунок, живопис: Методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань / Михайло Сидор. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2012. – 98 с.
 15. Сидор М.Б. Художнє конструювання: навчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта» спеціалізація «Образотворче мистецтво» / Михайло Сидор. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2012. – 122 с.
 16. Сидор М.Б. Художньо-прикладна графіка: навчальний посібник [для ст. спеціальності «Початкова освіта»] / Михайло Сидор – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2012. – 152 с.
 17. Сидор М.Б. Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань [для студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Початкова освіта»] / Михайло Сидор. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 98 с.
 18. Сидор М. Б., Савчин Г.В. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник [для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації «Образотворче мистецтво»] / Михайло Сидор, Галина Савчин. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 110 с.
 19. Сидор М.Б. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань [для студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] / Михайло Сидор. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 76 с.
 20. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Методика викладання образотворчого мистецтва: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань [для студентів ОР «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта, спеціалізація: «Образотворче мистецтво»] / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 92 с.
 21. Комплексний державний іспит з фахових методик: методичні матеріали [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / Укладачі: М.П. Пантюк, М.Б. Сидор, Л.Г. Стахів, О.В. Шаран, Я.А. Дробчак, Л.Б. Лужецька. – Дрогобич, 2015. – 116 с.
 22. Сидор М.Б. Рисунок: тексти лекцій до розділу «Малювання голови людини». Навчальний посібник / Михайло Сидор. – Дрогобич: ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 116 с.
 23. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання: курс лекцій. Навчально-методичний посібник / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 144 с.
 24. Сидор М.Б. Рисунок. Частина 1: Тексти лекцій до розділу «Художньо-образна мова рисунка» [для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02. «Культура і мистецтво» спеціальності 023. «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 132 с.
 25. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Педагогічний малюнок. Частина 1: Тексти лекцій / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогоби-цького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 112 с.
 26. Сидор М. Б. Методичні рекомендації для виконання і захисту кваліфікаційної роботи [для здобувачів другого (магістерського) РВО галузі знань 02. Культура і мистецтво спеціальності 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація] / Михайло Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 60 с.
 27. Сидор М. Б. Графічний дизайн: навчальний посібник [для підготовки фахівців другого (магістерського) РВО галузі знань 02. Культура і мистецтво спеціальності 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація] / Михайло Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 55 с.
 28. Сидор М. Б. Теорія і практика рисунку: навчальний посібник [для підготовки фахівців другого (магістерського) РВО галузі знань 02. Культура і мистецтво спеціальності 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація] / Михайло Сидор. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 156 с.
 29. Сидор М.Б. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з образотворчого мистецтва та методики його викладання [для здобувачів другого (магістерського) РВО галузі знань 01. Освіта / Педагогіка спеціальності 013. Початкова освіта] / Михайло Сидор, Галина Савчин. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 44 с
 30. Сидор М. Б. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник [для підготовки фахівців другого (магістерського) РВО галузі знань 02. Культура і мистецтво спеціальності 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація] / Михайло Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 112 с.
 31. Сидор М. Б. Техніки і технології монументального мистецтва: навчальний посібник [для підготовки фахівців другого (магістерського) РВО галузі знань 01. Освіта / Педагогіка спеціальності 013. Початкова освіта] / Михайло Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 88 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сидор М.Б. Аналіз сучасних тенденцій у викладанні образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі / Михайло Сидор // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – № 12 (47). – С. 56-59.
 2. Сидор М.Б. Особливості комплексного підходу в декоративному вирішенні галицьких придорожніх каплиць / Михайло Сидор // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: РВВ ЛНАМ, 2008. – Вип. 19. – С. 380-391.
 3. Сидор М.Б. Облаштування внутрішнього простору та навколишнього середовища придорожніх каплиць Галичини / Михайло Сидор // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів: РВЦ НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.12. – С. 187-191.
 4. Сидор М.Б. Засоби формування архітектурно-декоративного образу галицьких придорожніх каплиць / Михайло Сидор // Народознавчі Зошити: Двомісячник Інституту народознавства НАН України, 2009. – № 5 – 6 (89 – 90). – С. 748-756.
 5. Сидор М.Б. Галицькі придорожні каплиці: типологічні групи та формотворчий устрій / Михайло Сидор // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 19 – 20. – С. 109-118.
 6. Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця як матеріалізований вираз побожності / Михайло Сидор // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 21 – 22. – С. 3-9.
 7. Сидор М.Б. Галицькі придорожні каплиці у системі функціональної структуризації малих архітектурних форм сакрального призначення / Михайло Сидор // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С.89-92.
 8. Сидор М.Б. Функціональна типологія галицьких придорожніх каплиць / Михайло Сидор // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2012 – 2013. – Вип. 26 – 27. – С. 344-349.
 9. Сидор М.Б. Культові придорожні об’єкти в контексті матеріалів курсу «Історія українського мистецтва» / Михайло Сидор // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С.69-72.
 10. Сидор М.Б. Реприза духовного концепту галицьких придорожніх каплиць у різних формах їх архітектурного вираження / Михайло Сидор // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ХДАДМ / Ред. кол.: Даниленко В.Я. (гол. ред.), Оленіна О.Ю. (заст. гол. ред.), Трегуб Н.Є та ін. – Харків : ХДАДМ. – 2014. – № 2. – С.114-118.
 11. Сидор М.Б. Сакралізація внутрішнього середовища та навколишнього простору галицьких придорожніх каплиць як складова вираження їх духовної сутності / Михайло Сидор // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – № 2. – С. 179-185.
 12. Сидор М.Б. Архітектурно-стильова характеристика галицьких придорожніх каплиць / Михайло Сидор // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 28 – 29. – С. 3-9.
 13. Сидор М.Б. Освітні параметри творчості: до проблеми аналізу сучасного змісту навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі / Михайло Сидор // Молодь і ринок:  Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8 (151). – С.116 – 120.
 14. Сидор М.Б. Аспекти пізнання та оволодіння художнім рисунком як виразною формою професійного поступу художника / Михайло Сидор // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 54–59.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сидор М.Б. Часовни как неотъемлемая составляющая духовной и материальной куль-туры украинского народа / Михайло Сидор // Сохранение национальной идентичности бело-русского общества: прошлое, настоящее. Материалы Республиканской научной конференции (Барановичи, 21 апреля 2016года). – Барановичи: БарГУ, 2016. – С.195-200.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Сидор М.Б. Сакральна архітектура українського бароко / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 жовтня 1998 року. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України, 1999. – С. 111-116.
 2. Сидор М.Б. О. Новаківський і західноукраїнська школа живопису кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / Михайло Сидор // Національна ідея: історія і сучасність: Навчально-методичне видання. – Дрогобич, 1999. – С. 30-34.
 3. Сидор М.Б. Галицькі придорожні каплиці як елемент традиційної культури українців та проблема їх дослідження в українознавстві / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Другої Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2000 року. – Випуск 2. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2000. – С. 170-175.
 4. Сидор М.Б. Дуальний світ української придорожньої каплиці: божественне – земне, чоловіче – жіноче / Михайло Сидор // Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року. – Випуск 1. – Дрогобич: Коло, 2002. – С. 137-141.
 5. Сидор М.Б. Емоційно-художня виразність галицьких придорожніх каплиць / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2002 року. – Випуск 3. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2002. – С. 51-61.
 6. Сидор М.Б До проблеми вивчення галицьких придорожніх каплиць / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 176-180.
 7. Сидор М.Б. Національна ідея в образотворчому навчанні школярів / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 474-479.
 8. Сидор М.Б. Символіко-образний зміст українського орнаменту у процесі навчання школярів образотворчому мистецтву / Михайло Сидор // Український етнос у полікультурному просторі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – С. 205-214.
 9. Сидор М.Б. Декоративно-ужиткове мистецтво як художньо-естетична атрибутика / Михайло Сидор // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 249-269.
 10. Сидор М.Б. До проблеми вивчення молодшими школярами декоративно-прикладного мистецтва Яворівщини / Михайло Сидор // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 160-163.
 11. Сидор М.Б. Придорожня каплиця як форма прояву побожності на теренах Галичини / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 181-191.
 12. Сидор М.Б. Галицька придорожна каплиця як вираження побожності: етапи запровадження і розповсюдження / Михайло Сидор // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С.51-63.
 13. Сидор М.Б. Мала сакральна архітектура як невід’ємний компонент матеріальних та духовних надбань світової художньої культури / Михайло Сидор // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С.184-194.
 14. Сидор М.Б. Засоби формування архітектурно-декоративного образу галицьких придорожніх каплиць / Михайло Сидор // Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя. – Івано-Франківськ: «Супрун В.П .», 2013. – С. 240-251.
 15. Сидор М.Б. Елементи структури верхів галицьких придорожніх каплиць як засіб презентації їх культового змісту / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступ http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 16. Сидор М.Б. Галицька каплиця : культурологічний та особистісний вимір / Михайло Сидор // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан [та ін.] / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.).
 17. Сидор М. Б. Залучення молоді до дослідження традицій і досягнень декоративно-прикладної діяльності рідного народу (на прикладі Яворівщини) / Михайло Сидор // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-kon-ferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.
 18. Сидор М. Б. Творчість як невід’ємна складова професіоналізму майбутніх фахівців художнього профілю / Михайло Сидор // Вікова спадщина українського народу: регіональний аспект: Збірник наук. праць / Упор. Л. В. Сліпчишин; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова [та ін.]. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – С. 76 – 85.

 

 

Оновлено: 16 Жовтень, 2018