Костюк Лариса Богданівна

        

Костюк Лариса Богданівна – кандидат філософських наук, доцент. У 2008 році захистила дисертацію «Філогенетичні закономірності розвитку ментальності українців». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

     Сфера наукових зацікавлень: філософія, культурологія, українознавство,  проблеми методики навчання освітньої галузі «Суспільствознавство».

 

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Костюк Л.Б. Проблема світоглядної ментальності в українській філософсько-літературній традиції / Оксана Петрів // Українська філософсько-літературна традиція: екзистенціальні проблеми / В. Скотний, Л. Гамаль, Т. Білан та ін. – Дрогобич: Вимір, 2008.

 

Посібники з грифом університету

 1. Костюк Л.Б. «Я і Україна» з методикою викладання: навчально-методичний посібник / Лариса Костюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 82 с.
 2. Проць М.М., Дробчак Я.А., Жигайло О.О., Костюк Л.Б. та ін. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з фахових методик: навчально-методичний посібник / Марія Проць, Ярослава Дробчак, Оксана Жигайло, Лариса Костюк та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010 – 31 с.
 3. Федурко М.Ю., Зимульдінова А.С., Костюк Л.Б. Дипломні і магістерські роботи з педагогіки та фахових методик: методичний посібник / Марія Федурко, Алла Зимульдінова, Лариса Костюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 71 с.
 4. Дротенко В.І., Костюк Л.Б. Українознавство: навчальний посібник / Валентина Дротенко, Лариса Костюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 79 с.
 5. Костюк Л.Б. Етногеографія України: навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.010102 Початкова освіта, 6.020302 Історія, 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 6.030601 Менеджмент, 6.040106 Екологія] / Лариса Костюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 106 с.
 6. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Методика проведення занять з народознавства: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»  галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»  напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] / Лариса Костюк, Наталія Муляр. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 192 с.
 7. Дротенко В.І., Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»: навчально-методичний посібник / Валентина Дротенко, Лариса Костюк, Наталія Муляр. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 242 с.
 8. Костюк Л.Б. Методологія наукових досліджень у галузі мистецької освіти: навчальний посібник [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 02 «Культура і мистецтво»] / Лариса Костюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 124 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Костюк Л.Б. Вивчення українського характеру у світлі проблем філософії освіти / Лариса Костюк // Діалог культур. Україна у світовому контексті. Філософія освіти: Збірник наукових праць. – Львів: В-во «Світ», 1999. – Випуск  4. – С. 254-264.
 2. Костюк Л.Б. Визначення онтологічного змісту та гносеологічної сутності понять «ментальність» і «менталітет» / Лариса Костюк // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), В.Скотний, В.Здоровенко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – Випуск дев’ятнадцятий. Філософія. – С. 15-24.
 3. Костюк Л.Б. Етнічна ментальність українців як основа соціокультурної інтеграції / Лариса Костюк // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Випуск 66. – С. 83-89.
 4. Костюк Л.Б. Проблема методології історико-типологічного дослідження етнічної ментальності / Лариса Костюк // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.В. Лях. – К., 2008. – Випуск 68. – С. 184-194.
 5. Костюк Л.Б. Етногенез як контекст розвитку етнічної ментальності українців / Лариса Костюк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – № 12 (47). – С. 59-63.
 6. Костюк Л.Б. Індивідуалізм української ментальності як суспільний феномен / Лариса Костюк // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редкол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Здоровенко та інші. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять сьомий. – Філософія. – С. 35-45.
 7. Костюк Л.Б. Етнічна ментальність українців: соціокультурна традиція та проблеми ідентичності / Лариса Костюк // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 10. – С.113-120.
 8. Костюк Л.Б. Етнічна історія як чинник функціонування української ментальності / Лариса Костюк // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск двадцять дев’ятий. Філософія / Ред. кол.: Т.Біленко (гол. ред.), В.Здоровенко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.– С. 61-73.
 9. Костюк Л.Б. Методологічні аспекти історико-типологічного дослідження етнічної ментальності / Лариса Костюк // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог, Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 11. – С. 287-298.
 10. Костюк Л.Б. Українська народнопоетична творчість як складова художньої культури та спосіб відображення ментальності / Лариса Костюк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С.101-105.
 11. Костюк Л.Б. Самоорганізація як принцип еволюції етнічної ментальності / Лариса Костюк // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), В.Здоровенко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять перший. Філософія. – С. 14-29.
 12. Костюк Л.Б. Геокультурні умови як один із аспектів філогенетичних закономірностей становлення ментальності українців / Лариса Костюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття : матеріали міжнародної наукової конференції (Острог, 4 – 5 квітня 2014). Частина 2 / ред. кол.: І.Д.Пасічник, Д.М.Шевчук та ін. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – 366 с. – С. 284-296.
 13. Муляр Н.М., Костюк Л.Б. Методичні особливості проведення нестандартного уроку в курсі «Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”» / Наталія Муляр, Лариса Костюк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 63-66.
 14. Костюк Л.Б. Етноментальний аспект української художньої культури як засіб самопізнання / Лариса Костюк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 8 (127). Серпень 2015. – С. 52-56.
 15. Костюк Л.Б. Індивідуалізм української ментальності: проблема ідентичності і культурна традиція / Лариса Костюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія. Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали Х міжнародної наукової конференції (Острог, 12-13 травня 2017 року) / ред. кол. І.Д.Пасічник, Д.М.Шевчук та ін.  – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія», 2017. – Вип. 18. – С. 85 –  88.
 16. Костюк Л.Б. Етноментальний аспект української художньої культури 60-х років ХХ ст. / Лариса Костюк // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 106 – 111.
 17. Муляр Н.М., Костюк Л.Б. Проектна технологія як один із методів інтегрування галузей «Суспільствознавство» та «Мистецтво» в освітньому процесі початкової школи / Наталія Муляр, Лариса Костюк // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – Рівне, 2018. – № 2(94). – С.130 – 133.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Костюк Л.Б. Синтез східнослов’янської міфоепіки і візантійського християнства / Лариса Костюк // Діалог культур. Україна у світовому контексті: Матеріали перших міжнародних філософсько-культурологічних читань. – Львів: Каменяр, 1996. – Випуск 2. – С. 111-113.
 2. Костюк Л.Б. Український індивідуалізм з точки зору моральних імперативів сучасності / Лариса Костюк // Гуманізм і моральність: екзистенційні виміри: Матеріали людинознавчих філософських читань. «Гуманізм. Людина. Моральність» (жовтень, 1996). – Львів: «Край», 1997. – С. 180-185.
 3. Костюк Л.Б. Вплив християнства на процес становлення української духовності / Лариса Костюк // Людина і гуманістична природа віри: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Випуск VІІ. – С. 135-140.
 4. Костюк Л.Б. Українська емоційність як одна з основ творчості / Лариса Костюк // Творчість як спосіб буття дійсного гуманізму: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції.– Київ: НТУУ «КПІ», 1999. – Ч.1.– С. 194-196.
 5. Костюк Л.Б. Фемінні риси української ментальності (до питання формування) / Лариса Костюк // Український жіночий рух: здобутки і проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року. – Випуск 1. – Дрогобич: Коло, 2002. – С. 116-121.
 6. Костюк Л.Б. Народнопоетична творчість як спосіб конкретно чуттєвого втілення ментальності / Лариса Костюк // Творчість врятує світ: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (22 – 23 травня 2003) – К.: «Політехніка», 2003. – С. 194-196.
 7. Костюк Л.Б. Геопросторове буття етносу як первинне середовище формування менталітету / Лариса Костюк // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 68-79.
 8. Костюк Л.Б. Господарсько-культурний тип як концепт української ментальності / Лариса Костюк // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 211-223.
 9. Костюк Л.Б. Менталітет як характеристика етносоціального суб’єкта в процесі етногенезу / Лариса Костюк // Український етнос у полікультурному просторі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – С. 51-71.
 10. Костюк Л.Б. Етнічна ментальність та менталітет як підстава формування національної ідентичності українців / Лариса Костюк // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (17 – 18 листопада 2007) / Наук. ред. О.М.Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – С. 331-342.
 11. Костюк Л.Б. Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю / Лариса Костюк // Гуманізація змістового компоненту дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 166-182.
 12. Костюк Л.Б. Особливості вивчення курсу «Я і Україна» з методикою викладання / Лариса Костюк // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкової школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Г.Філь, Л.Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 240-243.
 13. Костюк Л.Б. «Українознавство» як навчальна дисципліна ВНЗ / Лариса Костюк // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 333-340.
 14. Костюк Л.Б. Українське театральне мистецтво XIX століття / Лариса Костюк // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 308 с. – С.105-116.
 15. Костюк Л.Б. Етноментальний аспект української художньої культури як засіб самопізнання / Лариса Костюк // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 16. Костюк Л.Б. Українська художня культура як засіб самопізнання творчої реалізації особистості / Лариса Костюк // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.)).
 17. Костюк Л.Б.  Методологічні аспекти дослідження етнічної ментальності / Лариса Костюк // Етнос. Культура. Нація: Матеріали міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/ materiali-konferencij-ta-semina-riv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.

 

Оновлено: 12 Жовтень, 2018