Дротенко Валентина Іванівна

        

Дротенко Валентина Іванівна – завідувач кафедри культурології та мистецької освіти, кандидат філософських наук, доцент. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію «Проблеми дійсності діалектики». Автор біля 70 наукових та навчально-методичних праць.

          Сфера наукових зацікавлень: філософія культури; проблеми діалектики, культурології.

 

 

Перелік публікацій

Підручники з грифом університету

 1. Дротенко В.І., Муляр Н.М. Основи матеріальної культури: підручник / Валентина Дротенко, Наталія Муляр. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 254 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Дротенко В.І. Культурологія: навчальний посібник / Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2005. – 80 с.
 2. Дротенко В.І. Стилістика світової художньої культури: навчальний посібник / Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2006. – 72 с.
 3. Дротенко В.І. Історія української науки: навчальний посібник / Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2006. – 76 с.
 4. Дротенко В.І. Історія української філософської думки: навчальний посібник / Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 36 с.
 5. Дротенко В.І., Костюк Л.Б. Українознавство: навчальний посібник / Валентина Дротенко, Лариса Костюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 79 с.
 6. Дротенко В.І. Кіномистецтво і телебачення: навчальний посібник / Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012.– 116 с.
 7. Дротенко В.І. Історія української культури: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання) галузі знань «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, 6.020302 Історія, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.010101 Дошкільна освіта, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010106 Соціальна педагогіка] / Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 136 с.
 8. Дротенко В. І., Муляр Н.М. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання: [тексти лекцій] / Валентина Дротенко, Наталія Муляр. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 114 с.
 9. Дротенко В.І. Історія мистецтв: тексти лекцій [для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, галузі знань 0202 Мистецтво напрямів підготовки 6.020202 Хореографія, 6.020205 Образотворче мистецтво] / Валентина Дротенко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 148 с.
 10. Дротенко В.І., Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»: навчально-методичний посібник / Валентина Дротенко, Лариса Костюк, Наталія Муляр. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 242 с.
 11. Дротенко В.І., Савчин Г.В. Філософія культури і мистецтва : тексти лекцій [для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 024 «Хореографія»] / Валентина Дротенко, Галина Савчин. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. – 64 с.
 12. Дротенко В.І., Кекош О.М. Сакральне мистецтво : тексти лекцій [для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»] / Валентина Дротенко, Олег Кекош. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. – 68 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Дротенко В.І. Становлення інтегрованої системної методології дослідження нелінійних процесів у сучасній культурі / Валентина Дротенко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2008. – № 11 (46). – С. 23-26.
 2. Дротенко В.І. Методологічний синтез культурологічного та українознавчого знання в освіті / Валентина Дротенко // Щомісячний науково-методичний журнал «Початкова школа». – 2009. – №10 (484). – С. 6-8.
 3. Дротенко В.І. Суб’єктивність самосвідомості / Валентина Дротенко // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 300-307.
 4. Дротенко В.І. Культура мислення і культура творчості / Валентина Дротенко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – №8 (91). – С. 50-54.
 5. Дротенко В.І. Гносеологічний простір поняття «модернізація» / Валентина Дротенко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №9 (116). – С.31-36.
 6. Дротенко В.І., Гуйда Ю.Б. Суб’єктність як модальний оператор особистості / Валентина Дротенко, Юрій Гуйда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред. колегія: І.Д.Пасічник, М.О.Зайцев та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 20. – С.13 – 17.
 7. Дротенко В.І. Парадигма концепту «суб’єктність» / Валентина Дротенко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 111 – 117.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Дротенко В.І. Креативность субъективности / Валентина Дротенко // Мышление и деятельность: Сборник материалов Второй международной конференции памяти Э.В.Ильенкова / Под ред. проф. Е.В.Мареевой. – М.: Изд-во СГУ, 2011. – C.415-421.
 2. Дротенко В.І. Притягательна ли сила безобразного? / Валентина Дротенко // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: материалы II Международной научно-практической конференции / М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный університет»; пед. фак.; редкол.: З.В.Лукашеня (гл.ред.), А.Э.Руднева (отв.ред.), З.Н.Кветко. – Барановичи: РИО БарГУ, 2013. – С.54-61.
 3. Дротенко В.І. Психологічні та професійні особливості покоління міленіалів / Валентина Дротенко // Valentyna Drotenko. Psychological and professional peculiarities of millennial generation / Red. S. Shchudlo, P. Dlugosz. – Drohobuch- Przemysl: Shvydkodruk, 2014. – Nr 5. – S. 57-61.
 4. Дротенко В.И., Савчин Г.В. Синестезия как начало и принцип развития целостности художественно-эстетического сознания / Валентина Дротенко, Галина Савчин // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы / Материалы III Международной научно-практической конференции (Барановичи, 30 сентября 2016 года) / Редакционная коллегия: З. В. Лукашеня (гл. ред.), Н. Г. Дубешко, А. Э. Руднева. – Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования «Барановичский государственный университет», 2017. – 224 с. – С. 138 – 141.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Дротенко В.І. Дійсність та опосередкування: про дійсність діалектики / Валентина Дротенко // Проблеми філософії (Міжвідомчий науковий збірник).– Вип.93. Специфіка сучасного соціального пізнання. – Київ: «Либідь», 1992.– С. 45-51.
 2. Дротенко В.І. Антропный принцип в контексте философской диалектики (античность, высокая классика) / Валентина Дротенко // Людина та її дійсність: Філософсько-антропологічні дослідження / Філософські пошуки. Вип. Ш. Львів – Одеса: Cogito – Центр Європи, 1997. – С. 60-63.
 3. Дротенко В.І. Творчість. Символізм. Культура / Валентина Дротенко // Творчість Ігоря Сєверяніна в контексті культури срібного віку: Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої 110-літтю від дня народження І.Сєверяніна. – Дрогобич, 1997.– С. 12-15.
 4. Дротенко В.І. До питання естетичного змісту античної діалектики / Валентина Дротенко // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах // Матеріали людинознавчих філософських читань. Вип. IV. – Львів: «Край», 1997. – С. 224-227.
 5. Дротенко В.І. Деякі аспекти методології та методики українознавства / Валентина Дротенко // Проблеми гуманітарних наук // Наукові записки. Вип. II. – Дрогобич, 1998. – С. 3-10.
 6. Дротенко В.І. Концепция действительности основания в философии Владимира Соловьева / Валентина Дротенко // Творчість Володимира Соловйова в контексті культури срібного віку: Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Володимира Соловйова. – Дрогобич, 1998. – С. 23 –26.
 7. Дротенко В.І. Актуальні проблеми діалектики культури / Валентина Дротенко // Національна ідея: історія і сучасність (Навчально-методичне видання).– Дрогобич, 1999.– С. 60-66.
 8. Дротенко В.І. Философия культуры и методика культурологии в творчестве В.Розанова // Творчість Василя Розанова в контексті культури срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня смерті філософа. – Дрогобич: Вимір, 1999. – С. 38 -43.
 9. Дротенко В.І. Антропология стиля в эстетической теории символизма Андрея Белого / Валентина Дротенко // Творчість Андрія Бєлого в контексті культури срібного віку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження філософа, письменника. – Дрогобич: Вимір, 2000. – С. 25 –29.
 10. Дротенко В.І. Елементи філософської етнології в українській етнографії Х1Х ст. і перспективи її розвитку / Валентина Дротенко // Етнос. Культура. Нація: Матеріали міжнародної наукової конференції 29 – 31 жовтня 1998. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, 1999. – С. 44-47.
 11. Дротенко В.І. Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 –18 жовтня 2002 р. Вип. Ш. – Дрогобич, 2002. – С. 106-114.
 12. Дротенко В.І. Український фемінізм кінця 19 – початку 20 століття та сучасність / Валентина Дротенко // Український жіночий рух: здобутки і проблеми. Збірник наукових праць за матеріалами першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 –20 жовтня 2001 р. Вип.1. – Дрогобич: «Коло», 2002. – С. 96-100.
 13. Дротенко В.І. До проблеми дискурсивного і понятійного мислення в культурології / Валентина Дротенко // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта – 2004». Том 3. Філософія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 9-12.
 14. Дротенко В.І. Методологічні основи культурологічної освіти / Валентина Дротенко // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – С.61-67.
 15. Дротенко В.І. Нові інформаційні технології та становлення метакультури сучасності / Валентина Дротенко // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2005. – С. 474-478.
 16. Дротенко В.І. Теоретико-методологічні основи проблеми «Постмодернізм та нові інформаційні технології» в молодіжній субкультурі / Валентина Дротенко // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2006. – С. 77-80.
 17. Дротенко В.І. Е. Ільєнков про роль протиріччя у визначенні конкретно-всезагального / Валентина Дротенко // Ільєнківські читання – 2006 / Матеріали VШ Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2006. – С. 61-67.
 18. Дротенко В.І. Проблема ідеалу людини в класичній філософії / Валентина Дротенко // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 33-39.
 19. Дротенко В.І. Теоретичні основи культурології як самостійної наукової дисципліни / Валентина Дротенко // Український етнос у полікультурному просторі. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 17-26.
 20. Дротенко В.І. Семіотична свідомість як форма опосередкування зміни інтелектуальної епохи і культури / Валентина Дротенко // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 10 – 11 травня 2007 року. – Дрогобич: Вимір, 2007. – 385 с. – С. 169-175.
 21. Дротенко В.І. Молодіжна політика у сфері культурологічної освіти / Валентина Дротенко // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 18 – 19 квітня 2008 року. / Наук. Ред. С.А. Щудло. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 98-102.
 22. Дротенко В.І. Художня культура як компонент духовної культури і спосіб формування внутрішнього світу людини / Валентина Дротенко // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Зб. наук. праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – С. 6-44.
 23. Дротенко В.І. Проблеми розвитку етнічного складника культури в умовах модернізації суспільства / Валентина Дротенко // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету. –Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 52-55.
 24. Дротенко В.І. Методологічні основи трансдисциплінарного мислення / Валентина Дротенко // Етнос. Культура. Нація: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 45-50.
 25. Дротенко В.І. Виміри сучасних філософських стратегій освіти / Валентина Дротенко // Гуманізм. Людина. Політика: Матеріали 21-х Міжнародних людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – С. 125-127.
 26. Дротенко В.І. Суб’єктивність самосвідомості / Валентина Дротенко // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 300-307.
 27. Дротенко В.И. Э.В.Ильенков о процессе конкретизации идеала / Валентина Дротенко // Ильенковские чтения – 2010. Нет ничего практичнее хорошей теории: Материалы ХІІ Международной научной конференции (13 – 14 мая 2010 г.) / Под ред Б.В.Новикова. – К.: НТУУ «КПИ», 2010. – С. 137.
 28. Дротенко В.І. Мистецтво жити – пізнавати і творити / Валентина Дротенко // Філософ – учень школи, яка вчить любити істину. На пошану Ігоря Валентиновича Бичка, заслуженого професора КНУ ім. Тараса Шевченка, з нагоди 80ліття. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 95-106.
 29. Дротенко В.І. Стиль бароко в українській та європейській культурі / Валентина Дротенко // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 5-17.
 30. Дротенко В.І. Деконструкция эстетического сознания vs понимание воображения (интуиции) в диалектике / Валентина Дротенко // Єдність істини, добра і краси. Збірник на пошану професора Віри Серафимівни Мовчан / Ред. колегія: В.С.Возняк (головний редактор), О.А.Ткаченко, В.В.Лімонченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 66-75.
 31. Дротенко В.І. Культурна ідентичність як міра цивілізаційних процесів сучасності / Валентина Дротенко // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 32. Дротенко В.І. Поліхудожня свідомість особистості / Валентина Дротенко // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.).
 33. Дротенко В.І. Семіотична стратегія тексту у всесвіті необмеженого семіозису / Валентина Дротенко // Слово як осереддя буття. Збірник на пошану професора Тетяни Іванівни Біленко / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –  С. 69-74.
 34. Дротенко В. Конфлікт культурних ідентичностей як основа зіткнення цивілізацій / Валентина Дротенко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць / Ред. С.Щудло, П.Длугош. – Дрогобич – Жешув: «Трек ЛТД», 2015. – Вип. 6. – С. 21-26.
 35. Дротенко В.І., Савчин Г.В. Теоретичне усвідомлення розумності сприймань: методологія дослідження феномену синестезії / Валентина Дротенко, Галина Савчин // Гуманізм. Людина. Свідомість: Матеріали 27-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2015 р./ Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), О.А. Ткаченко, В.В. Лімонченко. – Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2015. – С. 25-36.
 36. Дротенко В.И. Идеальна представленность человека в человеке: проблема инобытия индивида / Валентина Дротенко // Гуманізм. Людина. Ідеальне: Матеріали Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2016 р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – 288 с. – С. 182-186.
 37. Дротенко В.І., Гуйда Ю.Б. Поняття «індивідуації» в психоаналітичній філософії куль-тури З.Фройда / Валентина Дротенко, Юрій Гуйда // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universi-teti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kulturana-ciya/.
 38. Дротенко В.І., Гуйда Ю.Б. Феномен суб’єктності: методологічні рефлексії / Валентина Дротенко, Юрій Гуйда // Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21 – 22 квітня 2017 р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С.58 – 63.
 39. Дротенко В.І. Концепт суб’єктності як методологічна основа філософії освіти / Валентина Дротенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г. Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри» / ред. рада: Ткаченко О.А. (гол. ред.) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.– С. 108 – 112.
 40. Дротенко В.І. Проблема ідентичності в культурі постмодерну / Валентина Дротенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали Х Міжнародної наукової конференції. (Острог, 18 – 19 травня 2018 року) / ред. кол. : І.Д.Пасічник, Д.М.Шевчук та ін.. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 19. – 198 с. – С. 146 – 149.

 

Оновлено: 12 Жовтень, 2018