Гладкий Микола Іванович

        

Гладкий Микола Іванович – кандидат історичних наук, доцент. У 2004 році захистив дисертацію «Традиційне скотарство населення в середньому Поліссі (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття)». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

          Сфера наукових зацікавлень: етнологія України, фольклор України, краєзнавство.

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Гладкий М.І. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Історико-етнологічне дослідження. Монографія. – Дрогобич: Вимір, 2007. – 198 с.
 2. Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан, М. Гладкий та ін. / за ред. О.В. Петрів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Гладкий М.І. Демографія. Навчальний посібник. Частина 1 / Микола Гладкий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 49 с.
 2. Гладкий М.І. Українська народна іграшка: навчальний посібник / Микола Гладкий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 45 с.
 3. Гладкий М.І. Демографія: навч. посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань: 0301. Соціально-політичні науки, напрямку підготовки: 6.030102. Психологія; 6.030103. Практ. психологія; галузі знань 0101. Пед. освіта, напрямку підготовки: 6.010106. Соціальна педагогіка] / Микола Гладкий. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 85 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Гладкий М.І. «Кричалки» як локальне фольклорне явище / Микола Гладкий // Молодь і ринок. – 2008. – № 11. – С.79-82.
 2. Гладкий М.І. Різдвяно-новорічна звичаєвість села Доброгостів / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: «Коло», 2010. – Випуск ХІІІ. – С. 257-265.
 3. Гладкий М.І. Традиції колядування в селі Доброгостів / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Дрогобич: Коло, 2011. – Випуск ХІV – ХV. – С. 423-432.
 4. Гладкий М.І. Парубоцька забава «Тріпак» та новорічні святкування в с. Вороблевичі / Микола Гладкий // Народознавчі Зошити: Двомісячник Інституту народознавства НАН України. – 2011. – №2. – С.279-283.
 5. Гладкий М.І. Етнографічна практика та питання навчально-методичного забезпечення / Микола Гладкий // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Том 1 (31). – С.308-312.
 6. Гладкий М.І. Величання господаря та господині в українських колядках (на матеріалах с. Доброгостів) / Микола Гладкий // Народознавчі Зошити: Двомісячник Інституту народознавства НАН України. – 2013. – № 1. – С. 94-98.
 7. Гладкий М.І. Доброгостів: бібліо- історіо- графічний огляд літератури / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. –Випуск ХVІІ – ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 409-424.
 8. Гладкий М.І. Виховний потенціал українських колядок / Микола Гладкий // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №6 (113). – С.26-31.
 9. Гладкий М.І. Національно-визвольна боротьба українців у ХХ ст. у фольклорній традиції жителів села Уличне / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Гол. редкол. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. Микола Галів, Василь Ільницький. – Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.373 – 382.
 10. Гладкий М.І. Учнівські «зошити друзів» та проблеми виховання дітей молодшого шкільного віку / Микола Гладкий // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 53-54.
 11. Гладкий М.І. Рукописні фольклорні збірки як джерело для дослідження усної народної творчості (на матеріалах села Доброгостів) / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Гол. ред. Л.Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М.Галів, В.Ільницький, В.Футала. – Вип. ХІХ – ХХ. Дрогобич: Коло, 2017. – С.468 – 472.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Гладкий М.І. Діяльність санаторно-туристичного комплексу «Трускавець. 365» в популяризації історико-культурної спадщини карпатського регіону України / Микола Гладкий // Східноєвропейський історичний вісник. Спеціальний випуск [головний редактор В.Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.170 – 178.
 2. Гладкий М.І. Виставки дітей та молоді в Палаці мистецтв музею «Дрогобиччина» упродовж 2005 – 2007 років // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/materiali-konfe-rencij-tasemi-nariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Гладкий М.І. Традиції першого вигону худоби у поліщуків / Микола Гладкий // Народознавчі Зошити: Двомісячник Інституту народознавства НАН України. – 1996. – № 2. – С. 130-135.
 2. Гладкий М.І. Деякі аспекти традиційного тваринництва поліщуків Київщини / Микола Гладкий // Полісся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 1996. – С. 334 – 337.
 3. Гладкий М.І. Традиційне скотарство Київського Полісся / Микола Гладкий // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. – Вип. 1. Київське Полісся. – С. 8-24.
 4. Гладкий М.І. Специфіка тваринництва Бойківщини в етнографічній спадщині Івана Франка / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич:«Вимір», 1997. – Вип. 2. – С. 168-171.
 5. Гладкий М.І. До питання про структуру навчального плану із спеціальності «Народознавство» / Микола Гладкий // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 жовтня 1998 року. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України, 1999. – С. 321-326.
 6. Гладкий М.І. Ментальність як вияв природно-історичного духу нації / Микола Гладкий // Національна ідея. Історія і сучасність. – Дрогобич, 1999. – С. 8-17.
 7. Гладкий М.І. Організація та форми випасу худоби / Микола Гладкий // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. –Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – Вип. 2. Овруччина. – С. 33-44.
 8. Гладкий М.І. Скотарські замовляння поліщуків / Микола Гладкий // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. –Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – Вип. 2. Овруччина. – С. 273-292.
 9. Гладкий М.І. Традиційне скотарство поліщуків: підсумки збору польових матеріалів / Микола Гладкий // Етнос. Культура. Нація. Збірник наукових праць за матеріалами Другої Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2000 року. – Випуск 2. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2000. – С. 83-88.
 10. Гладкий М.І. Породи домашніх тварин у господарствах поліщуків / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: «Вимір», 2000. – Випуск IV. – С. 169-178.
 11. Гладкий М.І. Іван Іванцюра. Доброгостів: історико-мемуарний нарис / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: «Вимір», 2001. – Випуск V. – С. 451-455.
 12. Гладкий М.І. Тваринницькі будівлі та їх облаштування / Микола Гладкий // Народознавчі Зошити: Двомісячник Інституту народознавства НАН України. – Львів, 2001. – № 3. – С. 549-554.
 13. Гладкий М.І. Вивчення української народної культури у ВНЗ: здобутки і втрати, проблеми і перспективи / Микола Гладкий // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2002 року. – Випуск 3. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2002. – С. 231-241.
 14. Гладкий М.І. Народні замовляння Ганни Войтенко із села Велика Рача (на межі з радіоактивно забрудненою зоною) / Микола Гладкий // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2003. – Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетеріва. – С. 37-48.
 15. Гладкий М.І. Історико-етнографічні та фольклорні аспекти повстаньського руху в Україні 40 – 60-х рр. ХХ століття: підсумки етнографічно-фольклорної практики студентів / Микола Гладкий // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: «Коло», 2003. – Вип.VII. – С. 454-464.
 16. Гладкий М.І. Традиції сінозаготівлі у поліщуків / Микола Гладкий // Етнічна культура українців. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 171-185.
 17. Гладкий М.І. Українська народна іграшка як складова етнокультури та засіб виховання дитини / Микола Гладкий // Український етнос у полі культурному просторі. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – С. 135-145.
 18. Гладкий М.І. Народна коломийкарка Олена Продан та її творчість / Микола Гладкий // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 128-135.
 19. Гладкий М.І. Музеї як осередки художньої культури / Микола Гладкий // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С.141-165.
 20. Гладкий М.І. Величання парубка та дівчини в контексті традицій колядування (на матеріалах села Доброгостів) / Микола Гладкий // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С.239-246.
 21. Гладкий М.І. Традиційне скотарство середнього Полісся другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.. / Микола Гладкий // Берегиня: Всеукраїнський народознавчий щоквартальник. – 2010. – № 3. – С. 34-50.
 22. Гладкий М.І. Національно–патріотичні мотиви в колядках Дрогобиччини / Микола Гладкий // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. Частина 2. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 118-129.
 23. Гладкий М.І. Рукописні фольклорні збірки як джерело для дослідження усної народної творчості / Микола Гладкий // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 24. Гладкий М. І. Сюжетні мотиви та образність колядок і щедрівок / Микола Гладкий // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.).
 25. Гладкий М.І. Організація праці громадських пастухів та її оплата в поліських селах на рубежі ХІХ – ХХ ст. / Микола Гладкий // Дослідження та збереження традиційної культури Полісся (1994 – 2014) : здобутки й перспективи. Збірник наукових праць. – К., 2015. – С. 400-411.
 26.  Гладкий М.І. Образ берези в народних віруваннях українців / Микола Гладкий // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universi-teti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.

 

Оновлено: 16 Жовтень, 2018