Ясеницька Жанна Володимирівна

        

Ясеницька Жанна Володимирівна – старший викладач. Працює над дисертаційним дослідженням «Підготовка учителів початкових класів до роботи з художньо-обдарованими дітьми». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

          Сфера наукових зацікавлень: історія стародавнього Галича, живопис як вид мистецтва.

 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Пленер: методичні рекомендації до виконання практичних завдань навчально-творчої практики / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2005. – 46 с.
 2. Дробчак Я.А., Даниляк Й.Т., Ясеницька Ж.В. Збірник дидактичних матеріалів до проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкове навчання» / Ярослава Дробчак, Йосип Даниляк, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2005. – 66 с.
 3. Ясеницька Ж.В., Сидор М.Б., Дротенко В.І. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики з образотворчого мистецтва – Жанна Ясеницька, Михайло Сидор, Валентина Дротенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. – 34 с.
 4. Сидор М.Б., Федів М.Й., Ясеницька Ж.В. Основи грамоти з образотворчого мистецтва. Словник термінів (для студентів спеціальності «Початкове навчання. ІІМСО. Образотворче мистецтво») / М. Сидор, М. Федів, Ж. Ясеницька. – Дрогобич, 2006 – 45 с.
 5. Дробчак Я.А., Даниляк Й.Т., Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Методика викладання трудового навчання, образотворчого мистецтва та музичного виховання у початкових класах. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з курсу – Ярослава Дробчак, Йосип Даниляк, Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич, Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. – 58 с.
 6. Сидор М. Б., Ясеницька Ж. В., Федів М.Й. Живопис. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань / М. Сидор, Ж.Ясеницька, М. Федів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 60 с.
 7. Ясеницька Ж.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання. Навчально-методичний посібник до виконання практичних завдань і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності «ПМСО. Початкове навчання» / Жанна Ясеницька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 24 с.
 8. Ясеницька Ж.В., Петрів О.В. Архітектура: словник термінів [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.020204 Музичне мистецтво, 6.010102 Початкова освіта та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.010102 Початкове навчання] / Жанна Ясеницька, Оксана Петрів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 41 с.
 9. Савчин Г.В., Ясеницька Ж.В. Композиція: навчальний посібник [для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації «Образотворче мистецтво»] / Галина Савчин, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 62 с.
 10. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Методика викладання образотворчого мистецтва: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань [для студентів ОР «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта, спеціалізація: «Образотворче мистецтво»] / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 92 с.
 11. Савчин Г.В., Ясеницька Ж.В. Рисунок: методичні рекомендації до проведення практичних занять: навчальний посібник / Галина Савчин, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 44 с.
 12. Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В. Живопис: методичні рекомендації до проведення практичних занять [для студентів 1-4 курсів] / Жанна Ясеницька, Галина Савчин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 56 с.
 13. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Образотворче мистецтво з методикою навчання: курс лекцій. Навчально-методичний посібник / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 144с.
 14. Сидор М.Б., Ясеницька Ж.В. Педагогічний малюнок. Частина 1: Тексти лекцій / Михайло Сидор, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогоби-цького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 112 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ясеницька Ж.В. Концепт «традиція – інновація» у контексті декоративно-ужиткового мистецтва / Жанна Ясеницька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – № 12 (47). – С. 52-55.
 2. Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В. Сучасні технології художньо-творчого розвитку учнів / Жанна Ясеницька, Галина Савчин // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С. 115-120.
 3. Оршанський Л.В., Нищак І.Д., Ясеницька Ж.В. Естетичне виховання особистості: від Сократа до Даттона / Леонід Оршанський, Іван Нищак, Жанна Ясеницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – № 3(67). – С.231 – 242.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Ясеницька Ж.В. Особливості формування педагогічної майстерності вчителя образотворчого мистецтва / Жанна Ясеницька // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Вип. 16. – Дрогобич: Просвіт, 2016. – С. 480-486.
 2. Оршанський Л.В., Нищак І.Д., Ясеницька Ж.В. Естетичне виховання особистості: від Сократа до Даттона / Леонід Оршанський, Іван Нищак, Жанна Ясеницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – № 3(67). – С.231 – 142.
 3. Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В. Основи дизайну в змісті підготовки художника / Жанна Ясеницька, Галина Савчин // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 123 – 127.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Ясеницька Ж.В. Сучасні наукові підходи до організації навчально-виховного процесу вивчення предметів художньо-естетичного циклу / Жанна Ясеницька // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2002 року. – Випуск 3. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2002.
 2. Ясеницька Ж.В. Проблема творчого розвитку особистості / Жанна Ясеницька // Український етнос у полікультурному просторі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – С. 181-193.
 3. Ясеницька Ж.В. Українське народне малярство: традиції і сучасність / Жанна Ясеницька // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 474-479.
 4. Ясеницька Ж.В. Колористика мистецької долі / Жанна Ясеницька // Міжнародна науково-практична конференція «Михайло Фіголь: життя і творчість (на пошанування 80-ї річниці від дня народження)». – Івано-Франківськ, 2007. – С. 26-31.
 5. Ясеницька Ж.В. Педагогічний малюнок як складова професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва / Жанна Ясеницька // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010.
 6. Ясеницька Ж.В. Особливості архітектурних стилів в українській художній культурі / Жанна Ясеницька // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 33-50.
 7. Ясеницька Ж.В. Становлення та розвиток художньої освіти Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ століття / Жанна Ясеницька // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 8. Ясеницька Ж.В. Західноукраїнська школа живопису у контексті української художньої культури мистецтва / Жанна Ясеницька // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.)).
 9. Ясеницька Ж.В. Дизайн як складова художньо-педагогічної освіти / Жанна Ясеницька // Етнос. Культура. Нація: Матеріали міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/ materiali-kon-ferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.

 

Оновлено: 16 Жовтень, 2018