↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Завідувач кафедри – Федурко Марія Юліанівна, доктор філологічних наук, професор
Поштова адреса – вулиця Л.Курбаса, 2, м. Дрогобич, контактний телефон(0324) 41-34-07
e-mail: fildys@i.ua
Рік заснування кафедри – 2006.
Професорсько-викладацький склад кафедри: 9 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 6 – кандидати наук (4 доценти, 2 старші викладачі), 2 старші викладачі.

 

 

Федурко Марія Юліанівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:

fedurkomaria@dspu.edu.ua

Філь Галина Олександрівна  

Філь Галина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

filgalina@dspu.edu.ua

Гірняк Світлана Петрівна  

Гірняк Світлана Петрівна – доктор філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

s.girnjak10@dspu.edu.ua

Котович Віра Василівна  

Котович Віра Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

virakotovych@dspu.edu.ua

Луців Світлана Ігорівна  

Луців Світлана Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

s.lutsiw@dspu.edu.ua

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна  

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

oekravchenko@dspu.edu.ua

 

Огар Анна Осипівна кандидат філологічних наук, старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:

annaogar@dspu.edu.ua

 dsdsf  

Петрів Оксана Василівна – кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

o_petriv@dspu.edu.ua

Лужецька Леся Богданівна  

Лужецька Леся Богданівна – старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:

lesyaluzhetska@dspu.edu.ua

Скварок Оксана Андріївна  

Скварок Оксана Андріївна – старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:

oksanaskvarok@dspu.edu.ua

 

Трусевич Жанна Юріївна – старший лаборант.

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри. Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі створена 1 вересня 2006 року шляхом реорганізації кафедри гуманітарних дисциплін педагогічного факультету відповідно до наказу ректора № 376 від 31 серпня 2006 року. Кафедру очолила доктор філологічних наук професор М.Ю.Федурко, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», головний редактор збірника наукових праць «Рідне слова в етнокультурному вимірі» та серії «Філологія» збірника наукових праць ДДПУ імені Івана Франка «Проблеми гуманітарних наук», член редколегії збірника наукових праць «Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки. Мовознавство».

                У складі кафедри налічувалося одинадцять осіб: доктор філологічних наук  професор М.Ю. Федурко; кандидати філологічних наук доценти Г.О. Філь, С.П. Гірняк, В.В. Котович; доцент М.М. Проць; старші викладачі Л.Б. Лужецька, О.А. Скварок, І.А. Шумей; старші лаборанти А.О. Огар, С.І. Луців, Т.Б. Заставний. 2007 року на кафедру переведено старшого викладача О.Е. Кравченко-Дзондзу. Із 2009 року на кафедрі працює викладач С.І.Луців (сьогодні – кандидат педагогічних наук, доцент). У різний час сумісниками кафедри були кандидат педагогічних наук доцент Л.О. Варзацька, викладач Н.Г. Ісак, кандидат філологічних наук доцент І.М. Уздиган. Із 2009 року старшими лаборантами кафедри працювали Л.Ю. Пагута, О.О. Бортник, Л.І. Яворська, І.О. Печерських. Сьогодні старший лаборант кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі – Ж.Ю. Трусевич.

Від початку створення кафедри захищено 3 кандидатські дисертації: С.І. Луців («Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської молоді в Україні (XVIІ – XVIII ст.», 2013), А.О. Огар («Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст.», 2014), О.Е. Кравченко-Дзондза («Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки», 20160). Доцент В.В. Котович упродовж 2016–2018 рр. навчалася в докторантурі при кафедрі української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2019 р. Гірняк С.П. захистила докторську дисертацію «Роль соціолекту інтелігенції Східної Галичини у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)».

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Гуманістичні проблеми: взаємодія людини і суспільства.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Проблеми нового змісту освіти та методики навчання і виховання.

Тематика НДР кафедри: Український мовний простір: лінгвосоціокультурний та дидактичний аспекти.

Термін виконання теми: 2017-2021 рр.

Керівник: Федурко Марія Юліанівна, завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор.

 • Дериваційні засоби й моделі в лінгвокультурному прочитанні. (Федурко М.Ю.).
 • Слово-концепт як провідний елемент фразеологізації мовних виразів у контексті сучасної лінгвокульторології (Філь Г.О.).
 • Соціолект галицької інтелігенції кінця ХІХ – початку ст. ХХ як специфічний ідіом (Гірняк С.П.).
 • Власні назви галицького краю як об’єкт лінгвокульторології (Котович В.В.).
 • Комунікативна-компетентність як актуальна проблема сучасного педагогічного дискурсу (Кравченко-Дзондза О.Е.).
 • Інноваційні технології на уроках української мови та читання початковій школі як засіб соціокультурного становлення осоистості (Луців С.І.).
 • Художній дискурс як засіб вербалізації концептів (Огар А.О.).
 • Лінгвокультурний концепт «Свобода» в українській мовній картині світу (Петрів О.В.)
 • Лінгвокульторологічні та соціокультурні аспекти сучасного семантичного словотвору (Скварок О.А.).

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

     Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти :

 • практичний курс української мови;
 • сучасна українська мова з практикумом;
 • практикум з української мови;
 • основи культури і техніки мовлення;
 • дитяча література;
 • сучасна українська мова;
 • каліграфія;
 • методика навчання літературного читання у початковій школі;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи;
 • методика навчання української мови;
 • методика навчання української мови у початковій школі;
 • українська мова за професійним спрямуванням;
 • формування читацької культури учнів початкової школи;

   Другий (магістерський) рівень вищої освіти :

 • рецептивне і комунікативне вивчення рідної мови;
 • теорія і практика ораторського мистецтва у підготовці вчителя початкової школи;
 • сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів початкової школи;
 • моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі;
 • лінгводидактичні засади формування комунікативної компетенції учнів початкової школи;
 • технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі;
 • сучасні методичні засади навчання української мови у початковій школі;
 • моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі;
 • основи культури і техніки мовлення;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи;
 • каліграфія;
 • формування читацької культури учнів початкової школи;
 • методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі;

  

    Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу в тісній співпраці з відділом навчання української мови та літератури Інституту педагогіки АПН України; з Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, з Інститутом української мови НАН України, з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», з Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.

    Міжнародна співпраця.

Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях та наукових симпозіумах, які проводились за кордоном: Чеська республіка: «Parémie narodů slovanskych ІІІ» (Остравський університет в Остраві, 2006 рік: М. Федурко, Г. Філь), Parémie narodů slovanskych IV» (Остравський університет в Остраві, 2006 рік: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, С. Луців), «Україністика – минуле, сучасне, майбутнє» (Інститут славістики Брненеського університету імені Масарика, 2008 рік: М. Федурко, Г. Філь, О. Скварок, С. Луців); Литва: «Человек в языковом пространстве» (Каунаський гуманітарний факультет Вільнюського університету, 2007 рік: М. Федурко, Г. Філь); Республіка Білорусь: «Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов» (Брестський державний педагогічний університет імені О.С. Пушкіна, 2007 рік: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, С. Луців, А. Огар); «Язык и дискурс в статике и динамике» (Мінський лінгвістичний університет Республіки Білорусь, 2008 рік: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, С. Луців), «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы» (Барановицький державний університет, 2011 рік: М. Федурко, Г. Філь, С. Луців); Росія: Міжнародний науковий симпозіум «Славянские языки и культуры в современном мире» (Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, 2008 рік: М. Федурко, Г. Філь, С. Луців, А. Огар); Болгарія: «Славянска и балканська ономастика» (Великотирнавський університет св. Кирила та Методія, 2012 рік: В. Котович); Польща: «Мікротопонімія і макротопонімія» (Ономастичний комітет мовознавства Польської академії наук, 2012 рік;: М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, О. Кравченко-Дзондза); «Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості» (Краківський університет, 2019 р.; М. Федурко, Г. Філь, В. Котович, О. Кравченко-Дзондза, А.О. Огар); Придністров’я «Поликультурное славянское образовательное пространство: пути и форми интеграции» (Х Міжнародний конгрес «Слов’янський педагогічний собор», 2013 рік: М. Федурко, Г. Філь); Білорусія: «Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования» (Вітебський державний університет імені П.М. Машерова, 2016 рік: М. Федурко, В. Котович). Окрім того, члени кафедри друкують свої статті в наукових збірниках за кордоном, зокрема М. Федурко, Г. Філь, С. Луців (Республіка Чехія); Г. Філь (Болгарія); В. Котович (Словаччина); С. Гірняк (Польща); М. Федурко, С. Гірняк (Росія); Г. Філь (Мордовія); Г. Філь (Австрія).

Конференції, проведені кафедрою:

З 2007 року кафедра систематично (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Рідне слово в етнокультурному вимірі».

Наукові збірники:

 1. Рідне слово в етнокультурному вимірі : Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.Федурко, В.Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 340 с.
 2. Слово у мові та тексті : Наукові записки. – Випуск перший. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 80 с.
 3. Слово у мові та тексті : Наукові записки. – Випуск другий. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 98 с.
 4. Рідне слово в етнокультурному вимірі : Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.Федурко, В.Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – 456 с.
 5. Слово у мові та тексті : Наукові записки. – Випуск третій. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – 100 с.
 6. Слово у мові та тексті : Наукові записки. – Випуск четвертий. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 116 с.
 7. Рідне слово в етнокультурному вимірі : Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 516 с.
 8. Слово у мові та тексті : Наукові записки. – Випуск п’ятий. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 144 с.
 9. Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 560 с.
 10. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 172 с.
 11. Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 568 с.
 12. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, Посвіт, 2016. – 464 с.
 13. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 540 с.
 14. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 236 с.
 15. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 216 с. 

Виховна робота.

Викладачі кафедри беруть участь в організації виховних заходів, святкових вечорів в академічних групах і на факультеті. Традиційно кафедра проводить заходи до Дня рідної мови. Викладачі кафедри Л.Б. Лужецька та В.В. Котович організовують вечори поезії з презентацією авторських збірок, які надихають на творчість студентів: чимало з них є авторами власних збірок.

 

Оновлено: 1 Липень, 2020