↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Володимир Юльянович

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, контактний телефон(0324) 41-34-07

e-mail: mmvmpn@ukr.net

Рік заснування кафедри – 1998

Попередні назви кафедри – кафедра математики та методики викладання математики, початкового навчання

Професорсько-викладацький склад кафедри 11 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 10 кандидатів наук: 5 доцентів,  4  старші викладачі, 1 викладач.

   

 

Ковальчук Володимир Юльянович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:
v.kovalchuk@dspu.edu.ua

 

 

Стасів Наталія Іванівна –  кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
n.stasiv@dspu.edu.ua
natalia-stasiv@ukr.net

 

 

Білецька Любов Степанівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:

l.biletska@dspu.edu.ua

babjakls@ukr.net

 

 

Силюга Людмила Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:
l.sylyuga@dspu.edu.ua

 

Шаран Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

o.sharan@dspu.edu.ua
sharan_oleks@ukr.net

 

Жигайло Оксана Омелянівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

o.zhigailo@dspu.edu.ua
okzhigajlo@ukr.net

 

Салань Наталія Володимирівна  

Винницька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:

n.vynnytska@dspu.edu.ua

 zolota-аппрпраo-a  

 

Кутняк Ольга Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:

o.kutnyak@dspu.edu.ua
o.zolota@gmail.com

 

Мойко Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:

o.moiko@dspu.edu.ua

 Стасів Надія Юріївна  

Стасів Надія Юріївна – кандидат фізико-математичних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:

nd.stasiv@dspu.edu.ua
n-stas@ukr.net

фото  

Василиків Іван Богданович – кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:

i.vasylykiv@dspu.edu.ua
ivan-v@i.ua

 

Задорожна Людмила Степанівна – діловод кафедри.

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри

Шляхом реорганізації кафедри природничо-математичних дисциплін (завідувач доцент Курдидик С.В.) та відповідно до наказу ректора №198-А від 1 вересня 1998 року було створено кафедру математики та методики викладання математики початкового навчання (завідувач – доцент В.Ю.Ковальчук).

У цей час навчальний процес забезпечували два кандидати педагогічних наук (Ковальчук В.Ю., Василенко І.Я), два кандидати фізико-математичних наук (Стасів Н.І., Силюга Л.П.), чотири старші викладачі Пристай Ф.І., Кіт Я.І., Білецька Л.С., І.М. Іванців,  два викладачі Літовченко О.А., Баран І.С.). Курс було взято на розширення та поглиблення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, на подальше вдосконалення навчального процесу, його методичне забезпечення.

На кафедрі сьогодні працює один доктор наук, професор (В.Ю.Ковальчук); п’ять  кандидатів фізико-математичних наук: три доценти (Н.І.Стасів, Л.П.Силюга, Л.С.Білецька); один старший викладач (О.А.Кутняк); один викладач (Н.Ю.Стасів); чотири кандидати педагогічних наук: один доцент (О.В.Шаран), три старші викладачі (Н.В. Винницька, І.Б.Василиків, О.С.Мойко);  один кандидат психологічних наук, доцент (О.О.Жигайло);  діловод (Л.С.Задорожна).

Відповідно до ухвали вченої ради університету від 17 грудня 2015 року  кафедру  математики та методики викладання математики початкового навчання перейменовано на кафедру математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – професор В.Ю.Ковальчук).

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Проблеми нового змісту освіти та методики навчання і виховання.

       Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Наукові онови неперервної освіти та виховання в умовах розбудови української національної школи.

       Тематика НДР кафедри:Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності у процесі вивчення математичних дисциплін

       Термін виконання теми: 2016-2020 рр.

       Керівник: Ковальчук Володимир Юльянович, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

 

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності у процесі вивчення математичних дисциплін

 • Формування інноваційного стилю діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін математичного циклу (Ковальчук В.Ю.);
 • Використання технології розвивального навчання у процесі підготовки учителів початкової школи до інноваційної діяльності (Силюга Л.П.);
 • Активізація інноваційної діяльності майбутніх учителів початкової школи в умовах проблемного навчання математики (Стасів Н.І.);
 • Формування готовності майбутніх учителів до використання ігрових методів навчання математики у початковій школі (Білецька Л.С.);
 • Використання інформаційних технологій у процесі формування у студентів готовності до інноваційної діяльності на уроках математики та інформатики у початковій школі (Шаран О.В.);
 • Застосування інтерактивних технологій у процесі підготовки учителів початкової школи до інноваційної діяльності (Жигайло О.О.);
 • Підготовка майбутніх учителів початкової школи до  використання  хмарних  технологій у процесі  вивчення  математики та інформатики (Кутняк О.А.);
 • Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій (Винницька Н.В.);
 • Професійна  підготовка  майбутнього  вчителя  початкової  школи до використання інноваційних технологій (Мойко О.С.):
 • Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності у процесі вивчення  інформатичних дисциплін (Василиків І.Б.);
 • Методичні особливості застосування Smart-технологій  на уроках інформатики у початковій школі  (Стасів Н.Ю.).

 

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта:

 • математика;
 • методика навчання освітньої галузі «Математика»;
 • практикум розв’язування сюжетних  задач;
 • практикум розв’язування логічних   задач;
 • інформатика та методика її  навчання  у ПШ;
 • практикум розв’язування  задач з математики;
 • інформатика з МН  у ПШ;
 • теоретичні основи початкового курсу  математики;
 • інформаційно-комунікаційні технології

Спеціалізація: Інформатика:

 • інформатика;
 • мережеві технології;
 • математичні основи інформатики;
 • елементи алгоритмізації;
 • інформаційні технології у професійній діяльності учителя початкової школи;
 • апаратне та програмне обслуговування  комп’ютерів;
 • МН інформатики у початковій школі.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

 • інформаційні технології у професійній діяльності.
 • інформаційно-комунікаційні технології.

024 Хореографія:

 • інформаційні технології у професійній діяльності.
 • інформаційно-комунікаційні технології.

 

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта:

 • методика навчання математичної  освітньої  галузі у початковій школі;
 • сучасні методичні  засади навчання  математики  у початковій  школі;
 • формування прийомів   моделювання  на уроках  математики у початковій школі;
 • інноваційні  технології у позакласній роботі з математики у початковій  школі;
 • формування культури  логічного  мислення  на уроках математики у початковій  школі;
 • комп’ютерні тестові технології;
 • технології навчання математичної  освітньої  галузі  в початковій  школі.

Спеціалізація: Інформатика:

 • елементи структурного програмування;
 • безпека інформаційних систем;
 • застосування комп`ютерних технологій у освітньому процесі початкової школи.
 • інтернет-сервіс у роботі  вчителя початкової школи


Наукова діяльність.

З 2011 до 2015 року викладачі кафедри працювали над проблемою «Теоретико-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення математичних дисциплін».

З 2016 року викладачі кафедри досліджують тему “Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності у процесі вивчення математичних дисциплін”.

 Наукові зацікавлення викладачів спрямовані на дослідження психолого-педагогічних умов, форм і методів підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інноваційної педагогічної діяльності у  процесі вивчення математичних дисциплін.

Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На кафедрі систематично діють науковий (керівник – Стасів Н.І.) та методичний семінари (керівник –  Жигайло О.О. ).

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з методик викладання математики та інформатики у початковій школі.

З 2006 до 2016 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри видрукувано 45 навчально-методичних посібників; 5 монографій; 13 наукових збірників.

         

Виховна діяльність.

Викладачі кафедри беруть участь в організації виховних заходів, святкових вечорів в академічних групах і на факультеті. Кафедрою проведено виховні заходи:

 • Поїздки краєзнавчого характеру;
 • Математичний вечір «У країні цікавич чисел».
 • Тренінг «Використання STEM – підходу в освітньому процесі початкової школи: на прикладі  робототехніки» Тренінг проводять (викладачі кафедри,  викладачі    робоклубу «Винахідник» – Іваник Н.В., Лагодич М.І.);
 • Виставка «Математичних лепбуків» студентів-магістрів денної та заочної форм навчання

 

Конференції, проведені кафедрою:

Викладачі кафедри брали участь у підготовці та проведенні конференцій:

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-річчю педагогічного факультету “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів”. Проблемне поле конференції: проблеми модернізації педагогічної освіти; механізми модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів (Дрогобич, 2009).
 • Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи”. Проблемне поле конференції: теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти; сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір; механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (Дрогобич,2014).
 • Он-лайн студентська конференція «Інформаційне суспільство: реалії та проблеми» (Дрогобич-Слов’янськ, 2016, 2017 рр.).
 • Інтернет-конференція «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем» ( Дрогобич, 15 травня 2019).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи»». Проблемне поле конференції: використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів в початковій ланці освіти. (Дрогобич, 2019).

 

         Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у тісній співпраці з провідними науково-педагогічними установами. Зокрема: кафедрою педагогіки та методики початкового навчання національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; кафедрою методики початкового навчання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів; лабораторією математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України; кафедрою алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка; Інститут вищої освіти АПН України, відділом соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді, кафедрою педагогічних технологій початкового навчання Південно-Українського університету імені К.Д.Ушинського; відділами диференціальних рівнянь і математичної фізики та функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача; Львівським обласним науково-методичним інститутом освіти, кафедрою соціальної психології факультету соціології та психології Київського Національного університету імені Т.Г.Шевченка; кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

         Міжнародна співпраця.

Налагоджено зв’язки з:

 • комплексом загальноосвітніх шкіл №2 імені Маркіяна Шашкевича (м.Перемишль, Польша);
 • міжнародною слов’янською академією освіти імені Я.А.Колменського (м.Тирасполь, Придністров’я);
 • інститутом міжнародних відносин Державної Східноєвропейської Вищої школи (Перемишль, Польща).

Проведено засідання кафедри з проблем впровадження сучасних педагогічних технологій у процес підготовки студентів до викладання початкового курсу математики  за участі доктора  Клауса Петера Айхлера (Гамбург, Німеччина),

Викладачі кафедри брали участь у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, Л.С.Білецька) та  у Міжнародних науково-практичних конференціях: “Czlowiek w procesie wychowania. Wspoczesne dylematy pedagogiki” (Вища школа економіки та інновацій, м.Люблін, Польща, 2011), “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012” (м.Прага, Чехія); “Moderni vymozenosti vedy – 2014”.(м.Прага, Чехія);   «Найновіші наукові досягнення – 2014, 2017» (м.Софія, Болгарія), “Wscodnie partneerstwo – 2015”. (Перемишль, Польща), “Proceedings of academic scincee”, – 2015. (Sheffield: Science and education LTD, Великобританія , 2015, 2017);  “Nauka i inowacja – 2015” (Перемишль, Польща), Publishing House «Education and Science», 2017, м.Прага, Чехія), Publishing House «Education and Science», 2017, м.Прага, Чехія), Publishing House «Education and Science», (2017, 2019 м.Прага, Чехія); Publishing House «Education and Science» (2019 м.Прага, Чехія).

Враховуючи сучасний етап розвитку педагогіки вищої школи, колектив кафедри зосереджує свою діяльність на пошуку нових шляхів творчої співпраці викладачів і студентів, на гуманізації і демократизації педагогічного процесу.

Оновлено: 1 Липень, 2020