Савчин Галина Віталіївна

        

Савчин Галина Віталіївна – старший викладач. Здобувач наукового ступеня кандидата філософських наук при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Працює над дисертаційним дослідженням «Синестезія як принцип розвитку художньо-естетичної свідомості». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

         Сфера наукових зацікавлень: філософія мистецтва, живопис, декоративно-прикладна діяльність.

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Сидор М. Б., Савчин Г.В. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник [для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації «Образотворче мистецтво»] / Михайло Сидор, Галина Савчин. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 110 с.
 2. Савчин Г.В., Ясеницька Ж.В. Композиція: навчальний посібник [для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації «Образотворче мистецтво»] / Галина Савчин, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 62 с.
 3. Савчин Г.В., Ясеницька Ж.В. Рисунок: методичні рекомендації до проведення практичних занять: навчальний посібник / Галина Савчин, Жанна Ясеницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 44 с.
 4. Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В. Живопис: методичні рекомендації до проведення практичних занять [для студентів 1-4 курсів] / Жанна Ясеницька, Галина Савчин. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 56 с.
 5. Савчин Г.В. Живопис: методичні рекомендації до виконання індивідуальних творчих завдань / Галина Савчин. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 36 с.
 6. Савчин Г. В., Никорак О.І. Композиція: тексти лекцій / Галина Савчин, Олена Никорак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педаго-гічного університету імені Івана Франка, 2017. – 66 с.
 7. Дротенко В.І., Савчин Г.В. Філософія культури і мистецтва : тексти лекцій [для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»  та 024 «Хореографія»] / Валентина Дротенко, Галина Савчин. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім.. І.Франка, 2018. – 64 с.
 8.  

  Сидор М.Б., Савчин Г.В. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з образотворчого мистецтва та методики його викладання [для здобувачів другого (магістерського) РВО галузі знань 01. Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта] / Михайло Сидор, Г. В. Савчин. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 44 с.

 9. Савчин Г. В., Никорак О.І. Сучасне декоративно-прикладне мистецтво. Частина 1: тексти лекцій / Галина Савчин, Олена Никорак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Савчин Г.В. Сучасні технології художньо-творчого розвитку учнів / Галина Савчин // Молодь і ринок. – 2008. – № 11. – С. 120-123.
 2. Савчин Г.В. Соціальна природа чуттєвого змісту свідомості / Галина Савчин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філософські науки». – Луцьк: ВНУ ім. Л.Українки. – 2011. –№24 (221). – С.55-59.
 3. Савчин Г.В. Проблема синестезії в системі філософських наук / Галина Савчин // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С.136-138.
 4. Савчин Г.В. Історико-філософський екскурс вивчення феномена «мислення» / Галина Савчин // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Філософія. Соціологія. Політологія». – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 22(4). – С.12-20.
 5. Савчин Г.В. Діалектика сприймання і мислення як естетичний феномен / Галина Савчин // Наукові записки. Серія Філософія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 14. – С. 89-94.
 6. Савчин Г.В. Історія естетичного – логіка розвитку людської чуттєвості / Галина Савчин // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка. − Київ: ВПК «Політехніка». − 2013.− №3 (39). − С. 32-37.
 7. Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В. Сучасні технології художньо-творчого розвитку учнів / Жанна Ясеницька, Галина Савчин // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С.115-120.
 8. Савчин Г.В. Синестезія як принцип розвитку художньо-естетичної свідомості / Галина Савчин // Молодий вчений. – 2018.– №3 (55). –392 с. – С. 263 – 266.
 9. Ясеницька Ж.В., Савчин Г.В. Основи дизайну в змісті підготовки художника / Жанна Ясеницька, Галина Савчин // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 123 – 127.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Савчин Г.В. Синестезия как основание культуры человеческой чувственности / Галина Савчин // Э.В.Ильенков: диалектика и культура (к 90-летнему юбилею): Материалы XVI Международной научной конференции «ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» / Под общ. ред. докт. филос. наук, проф. Е.В.Мареевой. − Москва: Изд-во СГУ, 2014. − С. 358-363.
 2. Савчин Г.В. Категорія синестезії та спосіб розвитку суб’єктивності / Галина Савчин // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa. – 2016. – 3(7). – С. 119-123.
 3. Дротенко В.И., Савчин Г.В. Синестезия как начало и принцип развития целостности художественно-эстетического сознания / Валентина Дротенко, Галина Савчин // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы / Материалы III Международной научно-практической конференции (Барановичи, 30 сентября 2016 года) / Редакционная коллегия: З. В. Лукашеня (гл. ред.), Н. Г. Дубешко, А. Э. Руднева. – Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования «Барановичский государственный университет», 2017. – 224 с. – С. 138 – 141.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Савчин Г.В. Формування творчої активності молодших школярів засобами декоративного мистецтва / Галина Савчин // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Філь Г., Стахів Л. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С.153-156.
 2. Савчин Г.В. Феномен синестезії в науці та мистецтві / Галина Савчин // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 80-85.
 3. Савчин Г.В. Поняття «творчість» та її роль у формуванні особистості в філософії Е.В.Ільєнкова / Галина Савчин // ІІ Міжнародна наукова конференція: Соціально-гуманітарні педагогіки вищої школи, м. Харків, ХДАДМ, 15-16 квітня 2010 р./ збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2010. – С.250-252.
 4. Савчин Г.В. Николай Бердяев про аналитические искания постижения кризиса искусств / Галина Савчин // Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 16. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2010 р./ Ред. колегія: В.С.Возняк (головний редактор), В.В.Лімонченко, В.С. Мовчан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – C. 446-451.
 5. Савчин Г.В. Мистецтво – самопізнання – ідеал / Галина Савчин // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 187-197.
 6. Савчин Г.В. Система символів декадансу культури як проект творчості нових форм / Галина Савчин // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20–21 квіт. 2011 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 2. – С.168-171.
 7. Савчин Г.В. Особливості розвитку образотворчого мистецтва Італії епохи «Титанів» / Галина Савчин // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С.193-200.
 8. Савчин Г.В. Вплив італійського Ренесансу на розвиток української культури / Галина Савчин // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі: Збірник наукових праць. Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С.54-61.
 9. Савчин Г.В. Феномен синестезії у творчості художників В.Кандінського та М.Чюрльоніса / Галина Савчин // Ставропігійські філософські студії. Збірник наукових праць з музикознавства, психології та педагогіки. Випуск 6 / Упорядник О.П.Опанасюк. – Львів: Ставропігіон, 2012. – С.278-289.
 10. Савчин Г.В. Естетичний вимір художньої творчості / Галина Савчин // Друга всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р.): у 3-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч.2. – С.123-126.
 11. Савчин Г.В. Нравственные идеалы искусства в философии И.Канта / Галина Савчин // Історія філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження) / Ред. колегія: В.К.Ларіонова (гол. ред.), О.Б.Гуцуляк. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – С.169-175.
 12. Савчин Г.В. Синестезія як фундаментальна властивість естетичної свідомості / Галина Савчин // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 13. Савчин Г.В. Синестезія як феномен художньої культури сьогодення / Галина Савчин // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.).
 14. Дротенко В.І., Савчин Г.В. Теоретичне усвідомлення розумності сприймань: методологія дослідження феномену синестезії / Валентина Дротенко, Галина Савчин // Гуманізм. Людина. Свідомість.: Матеріали 27-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2015 р./ Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), О.А. Ткаченко, В.В. Лімонченко. – Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2015. – С.25-36.
 15. Савчин Г.В. Синестезія як єдність сприймання та уяви / Галина Савчин // Творчість М.О. Лосського у контексті філософії та культури російського Срібного віку : Матеріали Міжнародної наукової конференції 2015 р. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), Г.Є. Аляєв, В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич: Швидкодрук, 2016. – С. 202-205.
 16. Савчин Г.В. Синестезія як своєрідне новоутворення в просторі суперечливої взаємодії сприйняття та уявлення / Галина Савчин // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/ prouniv/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kulturana-ciya/.
 17. Савчин Г.В. Синестезія – уява – свідомість / Галина Савчин // Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21 – 22 квітня 2017 р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С.111 – 113.
Оновлено: 16 Жовтень, 2018