Петрів Оксана Василівна

        

Петрів Оксана Василівна – кандидат філософських наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. У 2006 році захистила дисертацію «Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії». Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

         Сфера наукових зацікавлень: історія філософії, соціальна філософія, культурологія, історія мистецтва

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Петрів О.В. Володимир Винниченко: філософський дискурс / Оксана Петрів // Монографія. – Дрогобич: Вимір, 2007. – 164 с.
 2. Петрів О.В. Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті української та європейської філософської традиції / Оксана Петрів // Українська філософсько-літературна традиція: екзистенціальні проблеми / В. Скотний, Л. Гамаль, Т. Білан та ін. – Дрогобич: Вимір, 2008. – С.123-165.

 

Підручники з грифом університету

 1. Петрів О.В. Образотворче мистецтво: підручник / Оксана Петрів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 300 с.
 2. Петрів О.В. Історія архітектури: підручник [для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво»  напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво] / Оксана Петрів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 272 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Петрів О.В. Світоглядні настанови українців у малих фольклорних жанрах: Навчальний посібник для підготовки фахівці ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Початкове навчання. Спеціалізація «Українознавство» / Оксана Петрів. – Дрогобич: Вимір, 2007. – 100 с.
 2. Білан Т.О., Петрів О.В. Культурологія: навч. посіб. / Тетяна Білан, Оксана Петрів – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – 176 с.
 3. Ясеницька Ж.В., Петрів О.В. Архітектура: словник термінів [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.020204 Музичне мистецтво, 6.010102 Початкова освіта та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.010102 Початкове навчання] / Жанна Ясеницька, Оксана Петрів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 41 с.
 4. Петрів О.В. Історія літератури: навч. посіб. / Оксана Петрів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 144 с.
 5. Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. 1 [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 160 с.Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Т.І. Пантюк, М.П. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Й. Скалич, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.
 6.  

  Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. ІІ [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с.Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Л.Й. Скалич, М.П. Пантюк, Т.І. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Петрів О.В. Антропологічні аспекти філософсько-культурологічної творчості Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Актуальні проблеми духовності. – Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С. 235-242.
 2. Петрів О.В. Особистісний вимір національного відродження у Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Проблеми гуманітарних наук. Науковий збірник ДДПУ ім. І.Франка. Випуск п’ятнадцятий. – Дрогобич, 2005. – С. 34-43.
 3. Петрів О.В. Національно-екзистенційні пошуки Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – Випуск шістнадцятий. Філософія. – С. 126-135.
 4. Петрів О.В. Філософсько-антропологічні феномени у творчості Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редкол. Т. Біленко (головний редактор), В. Скотний, В. Здоровенко та інші. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – Випуск двадцять перший. Філософія. – С. 153-163.
 5. Петрів О.В. Проблема сутності людського буття у філософській рефлексії Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Молодь і ринок. – 2008. – № 11. – С. 19-23.
 6. Петрів О.В. Осмислення буття людини у творчій спадщині Жана-Поля Сартра та Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Наукові записки. – Серія «Філософія». – Випуск 9.– Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С.23-34.
 7. Петрів О.В. Феномен людини у філософії західноєвропейського екзистенціалізму / Оксана Петрів // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редкол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Здоровенко та інші. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять сьомий. – Філософія. – С.144-156.
 8. Петрів О.В. Екзистенційний вимір людського буття в українській філософсько-літературній традиції / Оксана Петрів // Людинознавчі студії: Збірник наук. праць ДДПУ / Ред. кол.: Т.Біленко (гол. ред.), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – С.127-141.
 9. Петрів О.В. Мистецтво як універсальна форма відображення людського буття: історичний аспект / Оксана Петрів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С. 84-88.
 10. Білан Т.О., Петрів О.В. Символічність людського буття в інтенціях фольклорного слова / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 3 (98). – С. 89-93.
 11. Петрів О.В. Концепт «людина і суспільство» у філософській рефлексії Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Наукові записки. Серія Філософія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 14. – С. 84-88.
 12. Петрів О.В. Художнє сприйняття: проблема взаємодії автора і реципієнта / Оксана Петрів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 57-61.
 13. Петрів О.В. Ідейно-художні засади українського мистецтва початку ХХ століття / Оксана Петрів // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство.  – 2016. – Випуск 17. – С. 9-16.
 14. Петрів О.В. Етнокультурний вимір української художньої культури початку 20 ст. / Оксана Петрів // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 42 – 48.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Білан Т.О., Петрів О.В. Художественное слово театрального искусства в контексте этнокультурного измерения / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: материалы II Международной научно-практической конференции / М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный університет»; пед. фак.; редкол.: З.В.Лукашеня (гл.ред.), А.Э.Руднева (отв.ред.), З.Н.Кветко. – Барановичи: РИО БарГУ, 2013. – С. 20-25.
 2. Білан Т.О., Петрів О.В. Культурологічні та мовознавчі складові поезії Івана Франка / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Человек – культура – язык: международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / под ред. Е.Е.Стефанского. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2014. – С. 66-71.
 3. Білан Т.О., Петрів О.В. Экзистенциальные модусы человеческого бытия в романе Владимира Винниченко “Солнечная машина” / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее. Материалы Республиканской научной конференции (Барановичи, 21 апреля 2016 г.). – Барановичи: БарГУ, 2016. – С.72-77.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Петрів О.В. Типізація українського національного характеру / Оксана Петрів // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 жовтня 1998 року. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України, 1999. – С. 118-124.
 2. Петрів О.В. Володимир Винниченко у контексті української літературно-філософської традиції / Оксана Петрів // Проблеми гуманітарних наук. Наук збірник ДДПУ ім. І.Франка. Випуск тринадцятий – Дрогобич: Вимір, 2004. – С. 88-97.
 3. Петрів О.В. Методологічна основа вивчення літературно-філософської спадщини Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 155-164.
 4. Петрів О.В. Проблема особистісного буття у спадщині Володимира Винниченка та Жана-Поля Сартра / Оксана Петрів // Срібний вік: проблема особистості. Вип. 11. – Дрогобич, 2005. – С. 65-78.
 5. Петрів О.В. Ціннісний вимір національного у Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 230-241.
 6. Петрів О.В. Національне в особистісному бутті української людини (за Володимиром Винниченком) / Оксана Петрів // Український етнос у полікультурному просторі. Збірник наукових праць. – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 83-96.
 7. Петрів О.В. Щастя як цінність людського буття та шляхи його досягнення / Оксана Петрів // Молодіжна політика: проблеми і перспективи / Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич 10 – 11 травня 2007 року. / наук. ред. С.Щудло. – Дрогобич: Вимір. 2007. – С. 204-208.
 8. Петрів О.В. Мова і мовлення як екзистенційний вимір людського буття / Оксана Петрів // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.Федурко, В.Котович, Г.Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 311-318.
 9. Петрів О.В. Художня культура і світ людини / Оксана Петрів // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С. 53-86.
 10. Петрів О.В. Антропоцентричність української філософсько-літературної традиції / Оксана Петрів // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С.131-138.
 11. Петрів О.В. Фольклорне слово як феномен суспільної свідомості / Оксана Петрів // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 299-307.
 12. Петрів О.В. Взаємозв’язок людини і спільноти у філософсько-екзистенційних поглядах Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Матеріали 21-х Міжнародних людинознавчих читань «Гуманізм. Людина. Політика», 8 – 9 жовтня 2010. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – С. 179-182.
 13. Петрів О.В. Національне самовизначення особистості: до проблеми філософської рефлексії Володимира Винниченка / Оксана Петрів // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 170-180.
 14. Петрів О.В. Кордоцентризм в українській філософсько-літературній традиції / Оксана Петрів // Філософ – учень школи, яка вчить любити істину. На пошану Ігоря Валентиновича Бичка, заслуженого професора КНУ ім. Тараса Шевченка, з нагоди 80-ліття. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С.171-184.
 15. Петрів О.В. Вияв світосприйняття українців у малих фольклорних жанрах / Оксана Петрів // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор.: М.Федурко, В.Котович, Г.Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С. 346-352.
 16. Петрів О.В. Видатні живописці Іспанії та Росії / Оксана Петрів // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 208-222.
 17. Петрів О.В. Фламандський і голландський живопис / Оксана Петрів // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 247-256.
 18. Петрів О.В. Ірраціональний вияв сили образного слова: культурологічний аспект / Оксана Петрів // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: Друга всеукраїнська наукова конференція. – В 3-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч.2. – С. 87-89.
 19. Петрів О.В. Cприйняття мистецтва як співтворчість / Оксана Петрів // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 20. Петрів О.В. Особистісний вимір сприйняття та розуміння мистецтва / Оксана Петрів // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.).
 21. Петрів О.В.  Новаторські тенденції в українській художній культурі початку 20 ст. / Оксана Петрів // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universi-teti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kulturana-ciya/.
 22. Петрів О. Ціннісно-орієнтаційний потенціал мистецтва: сугестивний аспект / Оксана Петрів // Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2 червня, 2017 р., м. Київ: Вступне слово В.І. Рябченка. – Київ, 2017. – 153 с. // Режим доступу http://ihed.org.ua/images/biblioteka/zbirnik_Osobistist-studenta-i-seredovishe_2017-153s.pdf.
Оновлено: 16 Жовтень, 2018