Муляр Наталія Михайлівна

        

Муляр Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2010 році захистила дисертацію «Морально-етичне виховання в українській сім’ї (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

          Сфера наукових зацікавлень: історія педагогіки, мистецтвознавство, художня культура.

 

 

Перелік публікацій

Підручники з грифом університету

 1. Дротенко В.І., Муляр Н.М. Основи матеріальної культури: підручник / Валентина Дротенко, Наталія Муляр. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 254 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Методика проведення занять з народознавства: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»  галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»  напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] / Лариса Костюк, Наталія Муляр. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 192 с.
 2. Дротенко В.І., Муляр Н.М. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання: [тексти лекцій] / Валентина Дротенко, Наталія Муляр. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 114 с.
 3. Дротенко В.І., Костюк Л.Б., Муляр Н.М. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»: навчально-методичний посібник / Валентина Дротенко, Лариса Костюк, Наталія Муляр. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 242 с.
 4. Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. 1 [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 160 с. Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Т.І. Пантюк, М.П. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Й. Скалич, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.
 5.  

  Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. ІІ [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с. Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Л.Й. Скалич, М.П. Пантюк, Т.І. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.

 6. Муляр Н.М., Марушка М.М. Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва: навчальний посібник / Наталія Муляр, Магдалина Марушка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Муляр Н.М. Морально-етичне виховання у родинно-сімейній культурі українців / Наталія Муляр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 5. – С. 13-16.
 2. Муляр Н.М. Розвиток поглядів на сімейне виховання у творчості видатних українських педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Наталія Муляр // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2006. – Випуск 13. Педагогіка. – С. 165-174.
 3. Муляр Н.М. Особливості морально-етичного виховання в українській сім’ї другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Наталія Муляр // Педагогічні науки. Випуск 46. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – С. 27-31.
 4. Муляр Н.М. Зміст виховання в українській сім’ї та місце у ньому морально-етичної складової / Наталія Муляр // Молодь і ринок. Щомісячний науковий педагогічний журнал. – № 12 (47) грудень. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 73-78.
 5. Муляр Н.М. Морально-етичний потенціал родинного виховання в Україні (історичний аспект) / Наталія Муляр // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Т. 239. – Київ, 2009. – № 81. – С. 143-151.
 6. Муляр Н.М. Морально-етичне виховання дитини у просторі «Церква – Родина» (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Наталія Муляр // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. Ред.: Мартинюк М. Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2009. – Ч. 1. – С. 146-151.
 7. Муляр Н.М. Ціннісні орієнтації української родини у морально-етичному вихованні дитини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Наталія Муляр // Молодь і ринок. Щомісячний науковий педагогічний журнал. – № 9 (56) вересень. – Дрогобич, 2009. – С. 119-124.
 8. Муляр Н.М. Література для позакласного читання як складова у формуванні духовності особистості молодшого школяра / Наталія Муляр // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – Випуск СІ (101). – С.191-197.
 9. Муляр Н.М. Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці / Наталія Муляр // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С.93-96.
 10. Муляр Н.М. Етнічна толерантність особистості у полікультурному просторі / Наталія Муляр // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – Випуск СІ (102). – С.147-154.
 11. Муляр Н.М., Костюк Л.Б. Методичні особливості проведення нестандартного уроку в курсі «Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”» / Наталія Муляр, Лариса Костюк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С.63-66.
 12. Муляр Н.М. Роль мистецтва у формуванні особистості учня початкової школи // Молодь і ринок: щомісячний науковий педагогічний журнал. – 2015. – № 2 (121) – С. 62-66.
 13. Муляр Н.М. Морально-етичне виховання дитини у просторі «Родина – Школа» (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Наталія Муляр // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск LXXIV. – Том 1 / гол. ред. В.Л.Федяєва. – Херсон: Гельветика, 2016. – С.51 – 54.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Муляр Н.М. Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках «Я у світі» у початковій школі / Наталія Муляр // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич. – Посвіт, 2014. – Вип. 8. – С. 269-274.
 2. Муляр Н.М. Актуальність та можливості впровадження історичного досвіду морально-етичного виховання в життя сучасної української родини / Наталія Муляр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології СумДПУ імені А.С.Макаренка. – № 10 (44), 2014. – С. 250-258.
 3. Муляр Н.М. Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі» початкової школи / Наталія Муляр // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 12. – Дрогобич, 2015 р. – С.284-290.
 4. Муляр Н.М. Актуальні проблеми сучасної української сім’ї у контексті морально-етичного виховання / Наталія Муляр // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка . – Випуск 16. – Дрогобич, 2016 р. – С. 359-365.
 5. Муляр Н.М. Морально-етичне виховання дитини у просторі «Родина – Школа» (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Наталія Муляр // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск LXXIV. – Том 1 / гол. ред. В.Л.Федяєва. – Херсон: Гельветика, 2016. – С.51 – 54.
 6. Муляр Н.М. Просторовість архітектури крізь призму історії культури / Наталія Муляр // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – С. 101 – 106.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Муляр Н.М. Методичні особливості формування основ правового виховання на уроках «Я у світі» у початковій школі / Наталія Муляр // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznei konferencji «Nauka I inowacja – 2015» Volume 6. Pedagogiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia. – S. 6-9.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Муляр Н.М. Місце морально-етичних цінностей у житті сучасної сім’ї / Наталія Муляр // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: матеріали Міжнародної наукової конференції. Збірник наукових праць. – Івано–Франківськ, 2005. – С. 247-251.
 2. Муляр Н.М. Загальна характеристика української сім’ї у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Наталія Муляр // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 157-167.
 3. Муляр Н.М. Роль сучасної української сім’ї у формуванні морально-етичних цінностей дитини / Наталія Муляр // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2007. – С. 136-139.
 4. Муляр Н.М. Вплив школи на формування морально-етичного складника змісту сімейного виховання (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Наталія Муляр // Модернізація педагогічної освіти якосноваінтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Г. Філь, Л. Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 117-121.
 5. Муляр Н.М. Родинно-побутова культура як засіб збереження та передачі морально-етичних цінностей другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Наталія Муляр // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 192-198.
 6. Муляр Н.М. Морально-етичні цінності як виховний потенціал української родини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Наталія Муляр // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.146-154.
 7. Муляр Н.М. Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва / Наталія Муляр // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 3. – Дрогобич, 2012 р. – С. 114-121.
 8. Муляр Н.М. Модель матері в змісті родинного виховання другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Наталія Муляр //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич. – Посвіт, 2013. – Вип. 6. – Ч.II. – С.91-98.
 9. Муляр Н.М. Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Наталія Муляр // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 4. – Дрогобич, 2013. – 266 с. – С.196-202.
 10. Муляр Н.М. Особливості соціалізації учня початкової школи на уроках «Я у світі» / Наталія Муляр // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 10. – Дрогобич, 2014 р. – С. 253-259.
 11. Муляр Н.М. Роль мистецтва у формуванні особистості учня початкової школи / Наталія Муляр // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 12. Муляр Н.М. Українська художня культура як основа формування духовності особистості / Наталія Муляр // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.)).
 13. Муляр Н.М. Специфічні особливості мистецтва архітектури в історії культури // Етнос. Культура. Нація: Матеріали міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-kon-ferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.
 14. Муляр Н.М. Педагогічні умови виховання толерантного ставлення учнів початкової школи до культури рідного краю / Наталія Муляр // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції [редакто-ри-упорядники: І.Зимомря, В.Іль-ницький]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт,  2016. – С.177 – 179.
 15. Муляр Н.М., Скалько Н.Методика формування навичок дружньої взаємодії учнів початкової школи на уроках «Я у світі» / Наталія Муляр, Наталя Скалько // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції [редактори-упорядники: А.Душний, М.Махмудов, В.Ільницький, І.Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.288 – 290.
 16. Муляр Н.М. Методичні рекомендації щодо організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках «Я у світі» (3 – 4 класи) / Наталія Муляр // Фун- даментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції [редактори-упорядники: А.Душний, М.Махмудов, В.Ільницький, І.Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.290 – 292.
Оновлено: 16 Жовтень, 2018