Марушка Магдалина Михайлівна

        

Марушка Магдалина Михайлівна – викладач. Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Працює над дисертаційним дослідженням «Розвиток хореографічної освіти на Галичині (1919-1939 рр.)». Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

          Сфера наукових зацікавлень: методика роботи в дитячому хореографічному колективі.

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Фриз П.І., Марушка М.М. Теорія і методика роботи у дитячому хореографічному колективі: частина І: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта; галузі знань 0202 Мистецтво спеціальності 7.02020201 Хореографія] / Петро Фриз, Магдалина Марушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с.
 2. Фриз П.І., Марушка М.М. Теорія і методика класичного танцю. Частина І: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта; галузі знань 0202 Мистецтво напряму підготовки 6.020202 Хореографія] / Петро Фриз, Магдалина Марушка. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 72 с.
 3. Марушка М.М., Стецьків П.Т. Теорія і методика класичного танцю. – Частина I.: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 112 с.
 4. Муляр Н.М., Марушка М.М. Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва: навчальний посібник / Наталія Муляр, Магдалина Марушка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Марушка М.М. Прийоми імпровізації та акторської майстерності на уроках хореографії як одна з умов творчої реалізації учнів / Магдалина Марушка // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С.152-155.
 2. Квас О.В., Марушка М.М. Педагогічний потенціал сучасного танцювального мистецтва / Олена Квас, Магдалина Марушка  // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. –  2015. – №12 (131). – С.6-9.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Марушка М.М. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом / Магдалина Марушка // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А.Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.12. – С.119-123.
 2. Марушка М.М. Особливості становлення хореографічних щкіл на Галичині у міжвоєнний період // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 146 – 151.

 

 

Статті у наукових виданнях

 1. Марушка М.М. Гра як один з прийомів розвитку творчих здібностей на уроках хореографії / Магдалина Марушка // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич. – Посвіт, 2013. – Вип. 6. – Ч.I. – С.112-118.
 2. Марушка М.М. Ігровий прийом як головний аспект проведення занять з ритміки / Магдалина Марушка // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 3. Марушка М.М. Внесок Василя Авраменка у розвиток хореографічного мистецтва / Магдалина Марушка // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.).
 4. Марушка М.М.  Ритмічне виховання за системою Еміля Жак-Далькроза / Магдалина Марушка // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-univer-siteti/ materiali-kon-ferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.

 

Оновлено: 16 Жовтень, 2018