Білан Тетяна Орестівна

        

Білан Тетяна Орестівна – кандидат філософських наук, доцент. У 1998 році захистила дисертацію «Проблема виховного ідеалу в українській філософії на рубежі ХІХ – початку ХХ ст.: М.Драгоманов, О.Пчілка, Л.Українка».  Працює над докторською дисертацією «Взаємодія філософської та літературної традицій в інтеракціях виховного ідеалу». Автор біля 90 наукових та навчально-методичних праць.

          Сфера наукових зацікавлень: культурологія, історія філософії, художня культура.

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Білан Т.О. Особистісний вимір українського виховного ідеалу: контекст філософської та літературної традиції / Тетяна Білан // Українська філософсько-літературна традиція: екзистенціальні проблеми / В. Скотний, Л. Гамаль, Т. Білан та ін. – Дрогобич: Вимір, 2008.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Білан Т.О., Кутняк І.М. Шкільний курс художньої культури і методика його викладання [для студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво»]: навчальний посібник / Тетяна Білан, Іван Кутняк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 270 с.

 

Підручники з грифом університету

 1. Білан Т.О. Історія зарубіжного образотворчого мистецтва: підручник / Тетяна Білан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного універ-ситету імені Івана Франка, 2017. – 208 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Білан Т.О. Історія театру: навчальний посібник / Тетяна Білан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 128 с.
 2. Білан Т.О., Петрів О.В. Культурологія: навч. посіб. / Тетяна Білан, Оксана Петрів – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – 176 с.
 3. Білан Т.О. Методика викладання українознавства: матеріали до семінарських занять [для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»]: навчальний посібник / Тетяна Білан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010. – 194 с.
 4. Білан Т.О. Історія зарубіжного мистецтва: матеріали до семінарських занять: навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / Тетяна Білан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 187 с.
 5. Білан Т.О. Шкільний курс художньої культури і методика його викладання: тексти лекцій [для студентів заочної форми навчання підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»] / Тетяна Білан. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 74 с.
 6. Білан Т.О. Шкільний курс художньої культури і методика його викладання: матеріали для самостійної роботи фахівців ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02020401 Музичне мистецтво (спеціалізація: «Художня культура») / Тетяна Білан. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 116 с.
 7. Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. 1 [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 160 с.
 8. Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Т.І. Пантюк, М.П. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Й. Скалич, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.
 9. Укладачі дидактичного матеріалу до української абетки: Т.О. Білан, С.П. Гірняк, Р.З. Даниляк, А.С. Зимульдінова, Н.І. Калита, Л.Б. Колток, І.М. Кутняк, С.І. Луців, Н.М. Муляр, Т.В. Надім’янова, Л.Й. Скалич, М.П. Пантюк, Т.І. Пантюк, О.В. Петрів, І.І. Садова, Л.Г. Стахів, Г.О. Філь, Г.В. Шубак.
 10. Від ґудзика – до ґаджета: Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки: у 2 ч. – Ч. ІІ [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с.
 11. Білан Т.О. Сучасне образотворче мистецтво України: навчальний посібник / Тетяна Білан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 102 с.

 

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Білан Т.О. До проблеми «національного» в українській літературі / Тетяна Білан // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск третій. – Дрогобич, 2001.
 2. Білан Т.О. Інтеграція знань у контексті художньо-мистецької освіти / Тетяна Білан // Молодь і ринок. – 2008. – № 11 (46).
 3. 3. Білан Т.О. Проблеми формування виховного ідеалу в творчості Лесі Українки / Тетяна Білан // Актуальні проблеми духовності. Збірник наукових праць. Випуск 11. – Кривий Ріг, 2010. – С. 160-168.
 4. Білан Т.О. Виховний ідеал у контексті реалій сьогодення / Тетяна Білан // Матеріали 21-х Міжнародних людинознавчих філософських питань «Гуманізм. Людина. Політика», 8-9 жовтня 2010. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – С. 131-135.
 5. Білан Т.О. Сучасний виховний ідеал у світлі філософської та літературної традиції / Тетяна Білан // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 5. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.– С. 317-329.
 6. Білан Т.О. Виховний ідеал у світлі філософської та літературної інтерпретації / Тетяна Білан // Наукові записки. – Серія «Філософія». – Випуск 9. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 317-326.
 7. Білан Т.О. Виховний ідеал в контексті літературно-філософської традиції / Тетяна Білан // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редкол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Здоровенко та інші. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять сьомий. – Філософія. – С. 75-87.
 8. Білан Т.О. Концепт “світ людини”: духовно-моральний та естетичний аспекти / Тетяна Білан // Людинознавчі студії: Збірник наук. праць ДДПУ / Ред. кол.: Т.Біленко (гол. редактор), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – С. 249-254.
 9. Білан Т.О. Модель людини в інтеракціях літературно-філософської традиції / Тетяна Білан // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог, Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 11. – С.118-127.
 10. Білан Т.О. Театральне мистецтво в контексті художньо-мистецького знання / Тетяна Білан // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С.106-110.
 11. Білан Т.О. Інтеграційна складова художньо-мистецького знання / Тетяна Білан // Людинознавчі студії: Збірник наук. праць ДДПУ. Ред. кол. Т.Біленко (гол. редактор), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2013. – Випуск двадцять восьмий. Філософія. – С.123-136.
 12. Білан Т.О., Петрів О.В. Символічність людського буття в інтенціях фольклорного слова / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 3 (98). – С.89-93.
 13. Білан Т.О. Художньо-мистецькі основи педагогічної освіти / Тетяна Білан // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №6 (113). – С. 57-60.
 14. Білан Т.О. Інтертекстуальні рефлексії театрального мистецтва / Тетяна Білан // Вісник Львівського університету. – 2016. – Серія «Мистецтвознавство». Випуск 17. – С. 30 – 37.
 15. Білан Т.О.  Інтеграційна складова художньо-мистецької підготовки учителя початкової школи / Тетяна Білан // Молодь і ринок. – №10 (153) жовтень, 2017. – С. 41 – 45.
 16. Білан Т.О. Мистецтво як чинник творчо-особистісної спрямованості освіти / Тетяна Білан // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 76 – 80.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Білан Т.О., Петрів О.В. Художественное слово театрального искусства в контексте этнокультурного измерения / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: материалы II Международной научно-практической конференции / М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный університет»; пед. фак.; редкол.: З.В.Лукашеня (гл.ред.), А.Э.Руднева (отв.ред.), З.Н.Кветко. – Барановичи: РИО БарГУ, 2013. – С. 20-25.
 2. Білан Т.О., Петрів О.В.Культурологічні та мовознавчі складові поезії Івана Франка / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Человек – культура – язык: международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / под ред. Е.Е.Стефанского. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2014. – С. 66-71.
 3. Білан Т.О. Когнітивно-культурні складові духовного світу молоді / Тетяна Білан // Tetyana Bilan Youth policy: problems and prospects: / Red. S.Shchudlo, P.Dlugosz. – Drohobuch- Przemysl: Shvydkodruk, 2014. – Nr 5. – S. 254-259.
 4. Білан Т.О., Петрів О.В. Екзистенціальні модуси людського буття в романі В. Винниченка «Сонячна машина» / Тетяна Білан, Оксана Петрів // Сохранение национальной идентичности белорусского народа: прошлое, настоящее, перспективы: материалы Республиканской научной конференции, 21 апреля 2016 г., г. Барановичи, Республика Беларусь. – Барановичи: РИО БарГУ, 2016. – 266 с. – С. 72 – 77.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Білан Т.О. Леся Українка і її концепція особистості / Тетяна Білан // Дні науки: Матеріали конференції. Київський університет імені Тараса Шевченка. Філос. ф-т. – К., 1997. – С. 66-70.
 2. Білан Т.О. Відображення виховного ідеалу в українському мистецтві / Тетяна Білан // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах: Матеріали людинознавчих філософських читань. Вип. 4. – Львів, 1997. – С. 165-170.
 3. Білан Т.О. Національно-ментальні особливості виховання / Тетяна Білан // Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник. Вип. 23. – К., 1998. – С. 3-13.
 4. Білан Т.О. Леся Українка про засади та шляхи формування творчої особистості / Тетяна Білан // Формування і діяльність творчої особистості: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 62-70.
 5. Білан Т.О. Національно-ментальні засади виховання / Тетяна Білан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. «Філософія. Політологія». Вип.. 27. – К., 1998. – С. 14-24.
 6. Білан Т.О. Внесок Лесі Українки в розробку концепції «нової людини» / Тетяна Білан // Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник. Вип. 24 – К., 1998. – С. 3-12.
 7. Білан Т.О. Роль творчості Лесі Українки у формуванні виховного ідеалу / Тетяна Білан // Матеріали 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як предмет міждисциплінарних досліджень та навчання». – Київ, 1998. – С. 111-115.
 8. Білан Т.О. До програмного забезпечення шкільного курсу «Народознавство» / Тетяна Білан // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 жовтня 1998 року. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України, 1999.– С. 326-329.
 9. Білан Т.О. До проблеми вивчення українознавства в середній та вищій школі / Тетяна Білан // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2002 року. – Випуск 3. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2002. – С. 242-247.
 10. Білан Т.О. «Жіноча» рецепція національної культури / Тетяна Білан // Жіночий рух: здобутки і проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск І. – Дрогобич, 2002. – С. 234-237.
 11. Білан Т.О. До проблеми формування українознавчої (народознавчої) компетенції / Тетяна Білан // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск 4. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 11-20.
 12. Білан Т.О. Народознавство та історія української літератури як суміжні дисципліни / Тетяна Білан // Український етнос у полікультурному просторі. Збірник наукових праць. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Дрогобич, 2006. – 217 с.
 13. Білан Т.О. До питання формування світоглядних орієнтирів студентської молоді / Тетяна Білан // Етнос. Культура. Нація: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2006. – С. 65-71.
 14. Білан Т.О. Деякі аспекти формування світоглядних орієнтирів молоді / Тетяна Білан // Молодіжна політика: Проблеми і перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 10-11 травня 2007 року. / Наук. ред. С.Щудло. – Дрогобич: Вимір, 2007. – 385 с.
 15. Білан Т.О. Методика викладання українознавства: до проблеми змістового наповнення програми / Тетяна Білан // Українська освіта в світовому часопросторі. Міжнародний конгрес, який проводить Науково-дослідний інститут українознавства МОН України: Збірник наукових праць НДІУ. – Київ, 2007.
 16. Білан Т.О. Формування світоглядної культури майбутнього учителя засобами мистецтва / Тетяна Білан // Молодіжна політика: Проблеми і перспективи. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008.
 17. Білан Т.О. Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва / Тетяна Білан // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – С.87-102.
 18. Білан Т.О. Художньо-мистецькі знання в контексті підготовки учителів початкових класів / Тетяна Білан // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки учителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю педагогічного факультету / Упор. Галина Філь, Лілія Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 204-208.
 19. Білан Т.О. Етнокультурний вимір українського виховного ідеалу / Тетяна Білан // Рідне слово в етнокультурному просторі: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 345-353.
 20. Білан Т.О. Сучасний виховний ідеал у світлі філософської та літературної традиції / Тетяна Білан // Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”. Львів, 15-16 квітня, 2010 р. – Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, 2010. – 174 с. – С.23 / Режим доступу: http://lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy_dkl_ 2010. pdf..
 21. Білан Т.О. Театральне мистецтво як складова художньої культури / Тетяна Білан // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 328-333.
 22. Білан Т.О. Українська театральна культура від найдавніших часів до XVIII століття / Тетяна Білан // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 92-105.
 23. Білан Т.О. Театральне мистецтво Сходу / Тетяна Білан // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 194-199.
 24. Білан Т.О. Мова театрального мистецтва в контексті етнокультурного виміру / Тетяна Білан // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор.: М.Федурко, В.Котович, Г.Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С. 277-282.
 25. Білан Т.О. Театральне мистецтво в контексті культурологічного знання / Тетяна Білан // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: Друга всеукраїнська наукова конференція. – В 3-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч.2. – С. 103-105.
 26. Білан Т.О. Літературно-філософська традиція в етнокультурному вимірі / Тетяна Білан // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 298-306.
 27. Білан Т.О. Виховний ідеал в контексті художнього сприйняття / Тетяна Білан // Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/.
 28. Білан Т.О. Проблема інтеграції знань у контексті художнього сприйняття / Тетяна Білан // Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 162 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 14 від 15.10.2015 р.).
 29. Білан Т.О. Виховний ідеал в контексті художнього сприйняття / Тетяна Білан // Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року // Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universi-teti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kultura-naciya/.
 30. Білан Т.О. Ціннісні характеристики в контексті мистецько-філософської традиції / Тетяна Білан // Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2 червня, 2017 р., м. Київ: Вступне слово В.І. Рябченка. – Київ, 2017. – 153 с. // Режим доступу http://ihed.org.ua/images/biblioteka/zbirnik_Osobistist-studenta-i-seredovishe_2017-153s.pdf.
Оновлено: 12 Жовтень, 2018