Винницька Наталія Володимирівна

Винницька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Закінчила аспірантуру при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Захистила дисертацію “Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах ” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Автор 33 наукових та навчально-методичних праць.

   

Сфера наукових зацікавлень: Вплив інноваційних технологій на формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю., Салань Н.В., Стасів Н.Ю. Мережеві технології. Навчальний посібник для студентів фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта / Володимир Ковальчук, Наталя Салань, Надія Стасів – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 132с
 2. Ковальчук В.Ю., Салань Н.В. Застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі початкової школи. Навчальний посібник для студентів фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти   Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта / Володимир Ковальчук, Наталя Салань – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 78с.
 3. Ковальчук В.Ю., Салань Н.В. Безпека інформаційних систем. Навчальний посібник[для студентів фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти   Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта / Володимир Ковальчук, Наталя Салань – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 110с

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Салань Н.В. Розвиток логіко-математичних здібностей старшокласників засобами позашкільних закладів (з досвіду роботи гуртка «Юний Ерудит» Трускавецького будинку учнівської творчості) / Наталія Салань // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал – Вип. № 5 (100). – Дрогобич, 2013. – С. 166 – 170. (0,4 др. арк.).
 2. Салань Н.В. Інноваційні інформаційно-комунікативні технології у підготовці майбутнього педагога / Наталія Салань, Віра Городиська // Вісник Інституту розвитку дитини. – Вип. 26. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 53 – 58. (0,5 др. арк.).
 3. Салань Н.В. Підготовка майбутнього педагога до здійснення позаурочної роботи з математики як важливе завдання сучасних ВНЗ / Наталія Салань // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал – Вип. № 1. (108). – Дрогобич, 2014. – С. 124 – 128. (0,6 др. арк.).
 4. Салань Н.В. Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя фізико-математичних дисциплін / Наталія Салань // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, нац. пед. ун-т. імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск СХІІ (116). – С. 204 – 209.(0,5 др. арк.).
 5. Салань Н.В. Підготовка майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до організації гурткової роботи в закладах освіти / Н.В. Салань // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал – Вип. № 9 (116). – Дрогобич, 2014. – С. 164 – 168. (0,4 др. арк.).
 6. Салань Н.В. Педагогічний інструментарій підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи / Наталія Салань // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 48: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 165 – 170. (0,6 др. арк.).
 7. Салань Н.В. Модель формування готовності майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до організації гурткової роботи в закладах освіти / Наталія Салань // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.– Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 37 (90). – С. 326 – 335. (0,8 др. арк.).
 8. Салань Н.В. Сучасний стан підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи у закладах освіти / Наталія Салань // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка»– Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять перший. – С. 271-280. (0,8 др. арк.).
 9. Салань Н.В. Гурткова робота як важливий елемент сучасного навчально-виховного процесу з фізико-математичних дисциплін / Наталія Салань // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 50: зб.наук.пр. – К.: Вид-во НПУ імені М.П Драгоманова, 2014. – С. 212-217. (0,5 др. арк.).
 10. Салань Н.В.  Застосування ігрових технологій на уроках математики та інформа-тики у початковій школі / Наталя Салань // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – Випуск 4 (10) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Фізико-математичний факультет / редкол.: О.В.Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. – Суми: [СумДПУ      ім. А.С.Макаренка], 2016. – С.108-111  (0,3 др. арк.).
 11. Салань Н.В. Формування особистості школяра на уроках інформатики у почат-ковій школі / Наталя Салань // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць / ДВНЗ «ДДПУ»; гол. ред. проф. С.О.Омельченко; відп. ред. проф. Л.Г.Гаврілова. – Слов’янськ: ДДПУ, 2017 – Вип. 5. За матеріалами Міжнародної інтернет-конференції «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій». У 2-х ч.  – Ч.1. – С.69-76  (0,5 др. арк.).
 12. Салань Н.В.  Готовність майбутнього педагога до роботи в умовах інноваційного освітнього процесу / Наталя Салань // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. –  № 5 (148). – С.54-57 (0,4 др. арк.).

                 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Салань Н.В. Розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників у сучасних вітчизняних позашкільних закладах / Наталія Салань // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 6. – Ч. 2. – Дрогобич, 2013. – С. 141-147. (0,4 др. арк.).
 2. Салань Н.В.  Готовність майбутнього педагога до роботи в умовах інноваційного освітнього процесу / Наталя Салань // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. –  № 5 (148). – С.54-57 (0,4 др. арк.).
 3. Салань Н.В. Формування компетентностей учнів на гуртках математики/  Наталія Салань, Ольга Салань // Вісник. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць  молодих вчених  ДДПУ / [редактори—упорядники В.Ільницький, А.Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 18. – С. 111 – 116. (0,7 др. арк./0,4 др.арк.).

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Салань Н.В. Кружковая работа по физико-математическим дисциплинам как важная форма организации обучения / Наталия Салань // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Вип. № 2 (92). – Курск, 2014. – С. 232 – 234. (0,3 др. арк.).
 2. Салань Н.В. Гурткова робота з фізико-математичних дисциплін в контексті підготовки сучасного вчителя / Наталія Салань // KNOWLEDGE.EDUKATION. LAW. MANAGEMENT: Nauka.Oњwiata.Prawo. Zarz№dzanie. – Wydawca: Fundacja «Оњwiata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO». – №1 (9) / 2015marzec. – S. 237-242. (0,5 др. арк.).
Оновлено: 18 Лютий, 2020