Жигайло Оксана Омелянівна

 Жигайло Оксана Омелянівна – кандидат психологічних наук, доцент. Закінчила аспірантуру при Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка. Захистила дисертацію “Структурно-динамічні особливості Я – концепції, її формування  в молодшому шкільному  віці” в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України. Автор 108 наукових та навчально-методичних праць.

   

Сфера наукових зацікавлень: шляхи та методи удосконалення умінь та навичок студентів  факультету початкової та мистецької освіти з методики викладання математики.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю.,  Шаран О.В., Жигайло О.О. Особливості позаурочної роботи з математики у початковій школі: розв’язування завдань підвищеної складності. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук,  Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 84 с.
 2. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 1. Загальна методика викладання математики. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук,  Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 152 с.
 3. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. Шаран О.В. Особливості творчої роботи на уроках математики у початковій школі: методика використання дидактичних ігор. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук,  Олександра Шаран, Оксана Жигайло. Дрогобич: Посвіт, 2012. – 702 с.
 4. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень: курс лекцій Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”/Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран.– Дрогобич: Посвіт, 2013. – 292с.
 5. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 2. Методика навчання розв’язування задач Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 124 с
 6. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Технологія викладання математики. Навчально-методичний посібник для магістрів спеціальності “Дошкільна освіта”/ Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 144 с.
 7. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Десяток”, “Сто”. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 118с.
 8. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Тисяча”, “Багатоцифрові числа”. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”  / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 88 с.
 9. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Десяток”, “Сто”. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   напряму підготовки “Початкова освіта”/Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 120 с.
 10. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О., Шаран О.В. Методика викладання математики. Частина 4. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел і арифметичних дій над ними у концентрах “Тисяча”, “Багатоцифрові числа”. Навчально-методичний посібник для для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  напряму підготовки “Початкова освіта”// Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 88 с.
 11. Ковальчук В.Ю., Шаран О.В., Жигайло О.О. Методика викладання математики. Частина 5. Методика вивчення дробів, величин, алгебраїчного та геометричного матеріалу у початковій школі. Навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   напряму підготовки “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 98 с.
 12. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи. Навчальний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти   Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта]/Педагогіка / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 76 с.
 13. Ковальчук В.Ю., Жигайло О.О. Технологія навчання освітньої галузі «Математики» у початковій школі. Навчальний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти   Спеціальності 013 Початкова освіта Галузі знань 013 Освіта]/Педагогіка/ Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 76 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Жигайло О.О. Психолого-педагогічні аспекти формування креативного мислення дітей молодшого шкільного віку // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С.393-401 (0,8 д.а.)
 2. Жигайло О.О. Формування професійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів / Оксана Жигайло // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал– 2012. – № 6   (89). – С.78-81 (0,4 д.а.).
 3. Жигайло О.О. Професійна компетентність вчителя початкових класів як загальна умова педагогічної діяльності / Оксана Жигайло // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск  25. Педагогіка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.  – С.30-40 (0,9 д.а.).
 4. Жигайло О.О. Формування психолого-педагогічної компетентності як складової фахової підготовки вчителя початкових класів / Оксана Жигайло // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць. Випуск 31. –К.: Гнозис, 2013. – С.311-317 (0,7 др. арк.).
 5. Жигайло О. Особливості формування методично-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Оксана Жигайло // Молодь і ринок, Щомісячний науково-педагогічний журнал- Дрогобич, – 2016. –С.78-82.(0,4 д.а.).
 6. Жигайло О.О. Розвиток та шляхи удосконалення математичного мовлення молодших школярів / Оксана Жигайло // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.389-398 (0,5 др. арк.).
 7. Жигайло О.О.  Підготовка вчителів початкової школи до використання квест-технологій на уроках математики / Оксана Жигайло // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. –  № 8 (151). – С.70-74 (0,5 др. арк.)
 8. Жигайло О.О. Використання інноваційних технологій  у позакласній роботі з математики вчителями початкових класів / Оксана Жигайло // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск LXXIV. – Том 1 / гол. ред. В.Л.Федяєва. – Херсон: Гельветика, 2016. – С. 114-119  (0,5 др. арк.).

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Жигайло О., Сарабаха Г. Особливості застосування елементів концепції В.Я. Дяченка про колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі / О. Жигайло, Г. Сарабаха // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького  державного  педагогічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. Дрогобич. – Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 255-262. (0,4 др. ар.)
 2. Жигайло О., Друль О. Педагогічні основи використання інформаційно-комуні­кА­ційних технологій навчання у початковій школі / О. Жигайло, О.Друль // Актуальні питання гума­нітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного  педагогічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря Дрогобич. – Посвіт, 2012. – Вип. 10. – С. 209-214. (0,3 др. ар.)
 3. Жигайло О., Сиренько І. Сучасні тенденції розвитку методики викладання мате­ма­тики початкової школи / О. Жигайло, І.Сиренько // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжву­зівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного  педа­гог­­ічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря Дрогобич. – Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 260-256. (0,3 др. ар.)
 4. Жигайло О., Гриньців М. Варіативність форм використання управління обчислю­вальною діяльністю молодших школярів на уроках математики / О. Жигайло, М. Гриньців //Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького  державного  педагогічного  університету імені Івана Франка/ Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря Дрогобич. – Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 245-251. (0,3 др. ар.)
 5. Жигайло О. Формування математичної компететності дошкільників засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Оксана Жигайло // Педагогічна освіта: теорія і практика Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський – Вип. 17 (2-2014). – С.340-344. (0,3 др. ар.)
 6. Жигайло О., Рудник Т. Особливості використання навчальних посібників на різних етапах уроку математики у початковій школі / Оксана Жигайло, Тетяна Рудник // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжву­зівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного  педа­гог­­ічного  університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич. – Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С.316-322. (0,3 др. ар.)
 7. Жигайло О.О. Розвиток та шляхи удосконалення математичного мовлення молодших школярів / Оксана Жигайло // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.389-398 (0,5 др. арк.).

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Жигайло О.О. Дослідження особливостей поведінково-мотиваційної складової Я-концепції молодших школярів як суб’єктів навчальної діяльності / Оксана Жигайло // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А.Коменского / Ред. кол.: О.В.Гукаленко (гл. ред.), Е.В.Бондаревская, Н.Б.Евтух и др. – 2011. – № 10. – C.171- 174 (0,4 д.а.).
 2. Жигайло О. Розвиток творчої особистості школяра у процесі вивчення математики /Оксана Жигайло // Найновіші наукові досягнення – 2014: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. Софія: “Бял ГРАД-БГ” ОДД, 2014. – Т.17. Педагогічні науки. – С.59-62 (0,4 др. ар.).
 3. Жигайло О.О. Методичні підходи до формування психолого-педагогіної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Оксана Жигайло // Materialy XI Między-narodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2015” Volume Psychologia i socjologia. Pedagogiczne nauki. – Przеmysl: Nauka i studia, 2015. – str. 54-56 (0,3 др. арк.).
 4. Жигайло О.О. Особливості організації і методики проведення позакласної роботи з математики з використанням елементів квест-технологій /Оксана Жигайло//.Вісник. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць  молодих вчених  ДДПУ / [редактори—упорядники В.Ільницький, А.Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 0Вип. 18. – С. 87 – 94. (0,7 др. арк.).
 5. Ковальчук В.Ю. Модернізація сучасної педагогічної освіти: світоглядні аспекти / Володимир Ковальчук // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та ін. – 2019. – №9 (176) вересень. – С.23-27 (0,4 др. арк.) / 5 c. (Index Copernicus).
Оновлено: 18 Лютий, 2020