Силюга Людмила Петрівна

Силюга Людмила Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України. Закінчила аспірантуру при Інституті прикладних проблем механіки та математики імені Я.С.Підстригача. 1996 року захистила дисертацію “Багатоточкова задача для безтипних і параболічних диференціальних рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними”. Автор 137 наукових та навчально-методичних праць.

   

Сфера наукових зацікавлень: проблема вивчення логіко-математичної підготовки майбутнього вчителя до викладання математики в початковій школі.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук В.Ю., Баб’як-Білецька Л.C., Стасів Н.І, Силюга Л.П. Математика. Модуль 6. Елементи геомет­рії. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Баб’як-Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2011. – 62 с.
 2. Ковальчук В.Ю., Баб’як-Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Математика. Модуль 11. Множина раціо­наль­них чисел. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Баб’як-Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2011. – 56 с.
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Методичні прийоми розв’язування текстових задач складанням рівнянь Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Дрогобич: Коло, 2011. – 36 с.
 4. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Математика. Модуль 4. Відповідності. Відношення. Відображення. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Дрогобич: Коло, 2012. – 54 с.
 5. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Практикум розв’язування задач з математики. Іменовані числа. Дії з іменованими числами. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Дрогобич: Коло, 2012. – 60с.
 6. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П.Математика. Модуль 5. Основні елементарні функції та їх властивості. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2013. – 55с.
 7. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П.Математика. Модуль 12. Множина дійс­них чисел Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2013. – 77с.
 8. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Математика. Модуль 9. Системи числення Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”/ Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів. – Дрогобич: Коло, 2014. – 55 с.
 9. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П.Математика. Модуль 10. Подільність натуральних чисел Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2014. – 71с.
 10. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П.Вибрані питання математики та методики її викладання: Елементи аналітичної геометрії. Геометричні перетворення. Навчальний посібник для студентів освітнього ступеня “Магістр” спеціальності 8.01010201 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2015. – 51с.
 11. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П., Кобрій В.Й. Практикум розв’язування задач з математики. Задачі з геометричним змістом. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Володимир Кобрій. – Дрогобич: Коло, 2015. – 45с.
 12. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П. Математика. Розділ 8. Теоретико-множинний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 82с.
 13. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л..С. Математика. Розділ Аксіоматичний підхід до поняття  цілого невід’ємного числа /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія  Стасів,  Любов Білецька: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – с.52
 14. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І, Силюга Л.П.Застосування теорії множин та логіки  до визначення  понять  шкільного курсу  математики /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія  Стасів, Людмила Силюга: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.  – Дрогобич: Коло, 2016. – 100с.
 15. Ковальчук В.Ю., Стасів Н.І., Білецька Л.С., Силюга Л.П. Математика. Розділ 11. Множина раціональних чисел. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (ба-калаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Володимир Ковальчук, Наталія Стасів, Любов Білецька, Людмила Силюга. – Дрогобич: Коло, 2017. – 62 с.
 16. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П., Жигайло О.О. Формування геометричної складової предметної математичної компетентності учнів початкової школи. Навчальний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта /Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга, Оксана Жигайло. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 50 с.).

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І. Використання ін­фор­маційних ком­п’ю­терних техно­ло­гій у процесі вив­чення математики в початковій школі / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів. – Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – №21 (232). – Ч.І. – С.79-88 (0,9 д.а.)
 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Особливості форму­вання екологічної культури учнів по­чат­кових класів за­со­бами математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія №20. – Біологія: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2013. – №5. – С.251-255 (0,5 др. арк.).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Формування функціональної компетентності учнів початкових класів під час вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія № 17. – Теорія і практика навчання і виховання: Зб. нау­кових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгома­нова, 2014. – № 24. – С.87-90 (0,5 др. арк.).
 3. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Розвиток алгоритмічної культури учнів початкових класів в умовах комп’ютеризації навчання / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Ред. кол.: Курило В.С. (гол. ред.), Савченко С.В., Бурьян М.С. та ін. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – №21(280). – С.114-119. (0,5 др. арк.).
 4. Силюга Л.П. Реалізація технології розвивального навчання Л.В.Занкова у процесі вивчення математики у початкових класах / Людмила Силюга // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С.44-47 (0,4 др. арк.).
 5. Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Народна математика як основа виховання культури української нації / Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – №8 (91). – С.59-62 (0,4 д.а.)
 6. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація технології проблемного навчання у процесі вивчення математики у початковій школі /Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №7 (138). – С.6-10. (0,4 др. арк.).
 7. Силюга Л.П., Понзель І.І. Особливості використання прийомів варіювання умови задачі у початковому курсі математики / Людмила Силюга, Іванна Понзель // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. –  № 8 (151). – С.80-84 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.).
 8. Силюга Л.П., Іваник С.В. Сюжетні задачі як засіб формування логіко-математичної компетентності учнів початкової школи / Людмила Силюга, Світлана Іваник // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Випуск LXXXI. – Том 2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С.61-64.
 9. Силюга Л.П., Січак М.І. Психолого-педагогічний аспект наступності у вивченні математики у 4-ому і 5-ому класах / Людмила Силюга, Марія Січак // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5.Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 60. – Том 2.: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – С.114-118.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Силюга Л.П., Половка Д.П.Самостійна  робота  учнів  з  математики  в  навчаль­ному  процесі  початкової  школи / Людмила Силюга, Діана Половка // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип.30. – С.280-283 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 4 с. / авт. уч. 2 с. (Index Copernicus).
 2. Силюга Л.П., Вепрів Т.М. Дидактичні принципи виховання інформаційної культури учнів початкової школи / Людмила Силюга, Тарас Вепрів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2019. – № 8 (176) вересень. – С.71-74   (0,4 др. арк./0,2 др. арк.) 4 с. / авт. уч. 2 с. (Index Copernicus).
 3. Силюга Л.П. Розвивальний компонент змісту математичної освіти вчителя початкової школи / Людмила Силюга // Педагогічні науки: Збірник науковиї праць Херсонського державного університету / Ред. кол.: В.Л.Федяєва (гол. редактор), Н.В.Слюсаренко (заст. гол. ред.), О.В.Чабан (відп. секретар) та ін. – Херсон: Херсон. держ. ун-т, 2019. – Випуск LХХХVІІІ. – С.126-131 (0,4 др. арк.) 6 с. (Index Copernicus).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Оптимізація пізнава­ль­ної діяльності учнів початкових кла­сів шляхом ство­рення навча­льних ситуацій на уроках математики // Materiály VII mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ pokrok na přelomu tysyachalety –2011”.–Dil Pedagogika/ Hudrba a život: Praga. a zivot: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science” s.r.o, 2011 –P.74-76 (0,3 д.а.).
 2. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Стасів Н.І., Силюга Л.П. Роль простих задач як дидактичного засобу навчання учнів початкових класів. Materiály VIIІ mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012”. – Dil Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o. – 2012. – P.29-31 (0,3 др. арк.).
 3. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Реалізація принципу проблемності у навчанні математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Materialy Х miedzy­na­rodowej naukowi-prak­tiycznej conferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2014”. – Volume Pedagogiczne nauki: Przemysl. Nauka і studia, 2014 – P.16-19 (0,4 др. арк.).
 4. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Білецька Л.С., Стасів Н.І. Мотивація учіння як основа діяльнісного підходу до вивчення математики на факультеті початкової освіти / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів // Materiály ХІ Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Wscodnie partneerstwo – 2015”. – Wolume 2. Pedagogiсzne nauki. Historia. Filozofia. Fslologiczne nauki. Pilologia i sosjologia: Przemysl: Nauka i studia, 2015 – 41-45 (0,4 др. арк.).
 5. Ковальчук В., Стасів Н., Білецька Л., Силюга Л. Особливості проведення дослідницької роботи майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення математики / Володимир Ковальчук, Наталія Стасів, Любов Білецька, Людмила Силюга // Materiály ХІ In-ternational scientific and practical conference, “Proceedings of academic scincee”, – 2015. Volume 4. Pedagogical sciences. Sheffield: Science and education LTD, 2015 – P.3-5 (0,4 др. арк.).
 6. Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І.. Формування ключових математичних компетентностей учнів під час вивчення алгебраїчного матеріалу в початковій школі Materialy XI mezinarodni vedeco-practika konference “Zpravy vedecke – 2015”
 7. Силюга Л.П. Основні методи впровадження технології інтерактивного навчання математики на факультеті початкової освіти / Людмила Силюга // Materiály Х mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Moderni vymozenosti vedy – 2014”. – Dil 19. Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o., 2014. – P.6-8   (0,3 др. арк.).
 8. Силюга Л.П., Петришак Ю.З. Методичні аспекти використання моделювання сюжетних задач у початковому курсі математики / Людмила Силюга, Юлія Петришак / Образование и наука ХХІ века – 2017: Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ОДД, 2017. – Т.18. Педагогічні науки. – С.16-19 (0,4 др. арк./0,2 др. арк.).
 9. Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. Розвивальний компонент сучасного уроку математики в початковій школі / Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька // Materiály ХІV Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Naukowa przestrzen Europy  – 2018”. – Wolume 6: Przemysl: Nauka i studia, 2018 – 86-89.  (0,4 др. арк.).
Оновлено: 18 Лютий, 2020