Мартинів Ольга Олексіївна

        

Мартинів Ольга Олексіївна – викладач. Здобувач наукового ступеня кандидата мистецтвознавства при Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка. Працює над дисертаційним дослідженням «Становлення і розвиток української наукової думки про національну танцювальну культуру». Автор біля 20 наукових та навчально-методичних праць.

           Сфера наукових зацікавлень: мистецтвознавство.

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Мартинів О.О., Кутняк І.М. Теорія і методика сучасного танцю: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» 7.01010201 Початкова освіта, 7.02020201 Хореографія] / Ольга Мартинів, Іван Кутняк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2012. – 46 с.
 2. Мартинів О.О., Фриз П.І. Основи хореографії: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 7.01010201 Початкова освіта] / Ольга Мартинів, Петро Фриз. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2013. – 39 с.
 3. Фриз П.І., Мартинів О.О., Мартинів Л.І. Теорія і методика народно-сценічного танцю: частина І: навчальний посібник [для підготовки фахівців освітнього ступеня “Бакалавр” галузі знань 0101 “Педагогічна освіта”, напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” Спеціалізація: хореографія] / Петро Фриз, Ольга Мартинів, Любомир Мартинів – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 93 с.
 4. Храмов І., Мартинів О. Методика виконання сучасного спортивного танцю: тексти лекцій / Ігор Храмов, Ольга Мартинів – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 61 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Мартинів О.О. Формування contemporary-dance на основі танцю модерн / Ольга Мартинів // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 19. – К.: Міленіум, 2011. – С. 269-275.
 2. Мартинів О.О. Вклад В.Верховинця у становлення та розвиток українського народного танцю / Ольга Мартинів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С.130-133.
 3. Мартинів Л.І., Мартинів О.О. Ідеї національного музичного виховання у діяльності першого галицького композитора М. Вербицького / Любомир Мартинів, Ольга Мартинів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К : Міленіум, 2013. – № 3. – 220 с. – С. 158-161.
 4. Мартинів О. О. Творчість Марти Грем в контексті становлення танцю модерн / Ольга Мартинів // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 8 (163). – C. 132 – 135.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Чаус О.О. Особливості роботи педагога в хореографічному молодіжному колективі / Ольга Чаус // Проблеми сучасної освіти і культури в контексті європейських вимог: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 241-245.
 2. Чаус О.О. Східна танцювальна культура в контексті розвитку мистецтва танцю в Україні / Ольга Чаус // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Галина Філь, Лілія Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 176-178.
 3. Чаус О.О. Танцювальний рух – першоелемент, основа хореографічного твору, в якому розкриваються національні цінності / Ольга Чаус // Гармонія національних та загальнолюдських цінностей, їх формування в учнів початкових класів, поглиблення їх у студентів: Наукові записки. – Вип. 7. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 140-147.
 4. Чаус О.О. Танець модерн і танцювальна імпровізація як складові сучасної хореографічної культури / Ольга Чаус // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Етнос. Культура. Нація». – Дрогобич: Вимір, 2010. – С. 372-378.
 5. Мартинів О.О. Роль танцю модерн і contemporary-dance у становленні творчої особистості / Ольга Мартинів // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Збірник матеріалів Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції. – Суми: Вінніченко М.Д., 2011. – 252 с. – С.212-214.
 6. Мартинів О.О. Аналіз французького шансону та музичного імпресіонізму / Ольга Мартинів // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 308 с. – С.295-303.
 7. Мартинів О.О. Особливості розвитку європейської музичної культури / Ольга Мартинів // Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. – Частина 2. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 308 с. – С.277-284.
 8. Мартинів О.О. Синтез «системи виразності» Франсуа Дельсарта та танцювальної пластики Айседори Дункан у контексті розвитку американського модерн-танцю / Ольга Мартинів // Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань «Гуманізм. Людина. Час», 21-22 жовтня 2011 року / Відповід. за вип. проф. В.Здоровенко. – Дрогобич: Швидкодрук, 2011. – 303 с. – С.271-275.
 9. Мартинів О.О. Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури / Ольга Мартинів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 109-113.

 

 

Оновлено: 12 Жовтень, 2018