Мартинів Любомир Ігорович

        

Мартинів Любомир Ігорович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач, провідний концертмейстер. В 2019 році захистив дисертацію на тему: «Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобиччини». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

           Сфера наукових зацікавлень: мистецтвознавство, професійна музична освіта Дрогобиччини.

 

 

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Кутняк І.М., Околович І.М., Мaртинів Л.І. Гра на музичному інструменті: навчальний посібник для студентів спеціальності «ПМСО. Хореографія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Дрогобич, 2010. 121 с.
 2. Кутняк І., Мартинів Л., Околович І. Основи теорії музики: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. 70 с.
 3. Кутняк І.М., Околович І.М., Мартинів Л.І. Народна музична творчість: навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 7.01010201 Початкова освіта спеціалізація: «Хореографія»]. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. 90 с.
 4. Кутняк І., Околович І., Мартинів Л. Музичне мистецтво з методикою навчання: навчальний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціалізація: хореографія]. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 118 с.
 5. Фриз П.І., Мартинів О.О., Мартинів Л.І. Теорія і методика народно-сценічного танцю: частина І: навчальний посібник [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» Спеціалізація: хореографія]. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 93 с.
 6. Кутняк І.М., Околович І.М., Мартинів Л.І. Методика музичного виховання: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта]. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. 90 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Мартинів Л.І. Громадська, виконавська та педагогічна діяльність К. Сятецького в соціокомунікативному та культурологічному вимірах. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. Вип. 7. С. 125–134.
 2. Мартинів Л.І. Перший декан музично-педагогічного факультету Дрогобицького педуніверситету Василь Якуб’як (музикант, педагог і діяч). Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 19. К.: Міленіум, 2011. С. 362–368.
 3. Мартинів Л.І. Діяльність І. Лаврівського у контексті розвитку музичної освіти і виховання в Галичині. Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 20. К.: Міленіум, 2011. С. 368–373.
 4. Мартинів Л.І. Яків Сорокер як організатор музичного життя Дрогобича та дослідник україніки. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка «Музикознавчі студії»: збірка статей. Вип. 26. Львів: ЗУКЦ, 2012. 312 с. С. 182–190.
 5. Мартинів Л.І. Нова сторінка творчості Василя Якуб’яка (до 100-х роковин з дня народження). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. 2012. № 8 (91). С. 144–148.
 6. Мартинів Л.І., Мартинів О.О. Ідеї національного музичного виховання у діяльності першого галицького композитора М. Вербицького. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. К.: Міленіум, 2013. № 3. С. 158–161.
 7. Мартинів Л.І. Культурно-просвітницька діяльність Романа Сов’яка. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2012-2013. Вип. 26-27. 398 с. С. 116–120.
 8. Околович І.М., Мартинів Л.І. Пластичні властивості мовної музичної інтонації та значення інтонаційної теорії для музичного виховання. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. 2014. №7 (114). С. 106–110.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Мартинів Л.І. Становлення особистості засобами музики. Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Галина Філь, Лілія Стахів. Дрогобич: Посвіт, 2009. С. 273–277.
 2. Мартинів Л.І. Професійне самовдосконалення викладача вищої школи. Гармонія національних та загальнолюдських цінностей, їх формування в учнів початкових класів, поглиблення їх у студентів: Наукові записки. Вип. 7. Дрогобич: Посвіт, 2010. С. 58–65.
 3. Мартинів Л.І. Музичне сприймання та проблеми його розвитку в дітей шкільного віку. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Етнос. Культура. Нація». Дрогобич: Вимір, 2010. С. 398–404.
 4. Мартинів Л.І. Музична культура України найдавніших часів. Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. Частина 2. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 308 с. С. 71–78.
 5. Мартинів Л.І. Європейська музична культура. Гуманізація змістового компонента дисциплін художньо-естетичного циклу у середній та вищій школі. Збірник наукових праць. Частина 2. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 270 с. С. 284–295.
 6. Мартинів Л.І. Роль осередків музичної культури і виховання в Україні кінця ХVІ – ХVІІІ століття. Молода наука України – третє тисячоліття: Матеріали V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції «Молода наука України – третє тисячоліття». Частина ІІ (м. Запоріжжя, 20-22 квітня 2011 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта». Запоріжжя, 2011. С. 21–23.
 7. Мартинів Л.І. Музична освіта Дрогобича в аспекті спадкоємності та новаторства традицій (на прикладі творчої діяльності Яківа Сорокера). Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань «Гуманізм. Людина. Час», 21-22 жовтня 2011 року / Відповід. за вип. проф. В.Здоровенко. Дрогобич: Швидкодрук, 2011. С. 164–169.
 8. Мартинів Л.І. Формування музично-педагогічної думки в Україні. Мистецькі пошуки: Науково-методичний журнал. Суми : Вінниченко М. Д., 2011. С. 96–100.
 9. Мартинів Л.І. Роль творчості співака К. Сятецького в культурно-мистецькому житті Дрогобиччини. Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 15-16 берез. 2012 р.). Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. 340 с. С. 59–62.
 10. Мартинів Л.І. Роман Сов’як – хоровий диригент, громадський діяч, неопасіонарна особистість. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. 2012. 308 с. С. 194–197.
 11. Мартинів Л.І. Творчий портрет педагога, диригента, декана музично-педагогічного факультету Лева Коцана. Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Вип. 1. Дрогобич: Посвіт, 2012. С. 405–411.
 12. Мартинів Л.І. Постать Лева Коцана в контексті вивчення музичної культури Дрогобиччини. Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / Режим доступу http://ddpu.drohobych.net/pro-univ/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/
 13. Мартинів Л.І. Осередки професійної музичної освіти в системі української культури. Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури: колективна монографія / В.І. Дротенко, О.В. Петрів, Т.О. Білан та ін. / за ред. О.В. Петрів. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. 162 с.
 14. Мартинів Л.І.  Степан Дацюк – диригент, педагог, керівник (до 70-річчя від дня народження). Етнос. Культура. Нація: Матеріали міжнародної інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2016 року / Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/ prouniv/nauka-v-universiteti/materiali-konferencij-ta-seminariv/x-konferenciya-etnos-kulturana-ciya/
 15. Мартинів Л.І. Музичне життя Дрогобича в 1970-х: персоналі стичний вимір. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. праць [Електронне видання] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова редкол.), О.О. Роготченко (гол. ред.), А.О. Пучков (заст. гол. ред.) та ін. К.: ІПСМ НАМ України, 2016. Вип. 12. 288 с. : іл. С. 201–212.

 

Оновлено: 10 Грудень, 2019