Скалич Любов Йосипівна

Скалич Любов Йосипівна

Скалич Любов Йосипівна – кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. 2007 року захистила дисертацію “Діагностика та формування творчого математичного мислення молодших школярів”. Автор 60 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: формування творчих здібностей учнів початкових класів; робота з обдарованими дітьми.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Луцик Д.В., Скалич Л.Й., Калита Н.І. Загальні основи педагогіки. Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 136 с.
 2. Луцик Д.В., Скалич Л.Й., Калита Н.І. Загальні основи педагогіки [для студентів галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”]. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 136 с.
 3. Білецька Л.С., Гірняк С.П., Кутняк І.М., Скалич Л.Й. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя початкових класів: Методичні матеріали [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта та “Спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 7.01010201 Початкова освіта] / Любов Білецька, Світлана Гірняк, Іван Кутняк, Любов Скалич. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 180 с.
 4. Скалич Л.Й., Калита Н.І. Загальні основи педагогіки. Навчальний посібник для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. Видання 3, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 136 с.
 5. Скалич Л.Й., Калита Н.І. Основи наукових досліджень: матеріали для практичних занять і самостійної роботи / Любов Скалич, Наталія Калита. – Дрогобич: Редакційно-       видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 56 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 16 від 27.09.2017 року).

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Скалич Л.Й. Національне виховання учнів початкових класів // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Г.Левченко, Н.Скотна та ін. – 2012. – №8 (91). – С.81-83.
 2. Скалич Л.Й. Ідеї розвивального навчання учнів початкової школи у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Випуск 41. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 145-150.
 3. Скалич Л.Й. Теоретичні аспекти професійної компетентності майбутнього вчителя / Любов Скалич // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. – Вип. 38. – Кривий Ріг, 2013. – С. 102-105.
 4. Скалич Л.Й. Традиційні та нетрадиційні принципи навчання у їх взаємозв’язку / Любов Скалич // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Вип. 22. – Острог, 2013. – С. 178-181.
 5. Проць М.М., Скалич Л.Й. Театрально-ігрова діяльність дошкільнят як вид художньо-мовленнєвої діяльності / Марія Проць, Любов Скалич // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко,  Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С. 80-84.
 6. Cкалич Л.Й., Яворська Л.І. Питання розвитку мовлення дошкільників у сучасній науці / Любов Скалич, Лілія Яворська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І.Коцан (гол. ред.), А.Цьось, С.Гаврилюк та ін. – 2014. – №6 (283). – С.58-61.
 7. Скалич Л. Науково-пошукова діяльність як чинник професійно-особистісного розвитку студента/ Любов Скалич, Уляна Юречко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». -2016. – №6 (137). – С.  76-79.
 8. Скалич Л.Й. Роль педагога у становленні особистості дитини за методикою Марії Монтессорі / Любов Скалич // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. –   2017. – №9 (152). – С.110-115.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Зимульдінова А., Скалич Л.: Дидактические условия развития младших школьников // ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE. – 6. – Mokslinių straipsnių rinkinys. – Kaunas, 2010. – C. 660-666.
 2. Калита Н., Скалич Л.: Проблема виховного ідеалу в дискурсі сучасної педагогіки // Наука. Образование. Технологии-2010: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, 21-22 октября 2010 г., Барановичи, Респ. Беларусь / редкол. А.В. Никишова (гл. ред.). – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – С. 106-108.
 3. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Скалич Л.Й. Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Любов Скалич // Scientific forizons-2015: Матеrials of the international scientific and practical conference. – Volume 6. – Sheffield:  Science and Education Ltd, 2015. – C.31-38

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Пантюк М.П., Зимульдінова А.С, Скалич Л.Й. Науково-експериментальна робота кафедри як шлях до професійного зростання педагога нової ґенерації (до 35-річчя кафедри педагогіки та методики початкової освіти) / Микола Пантюк, Алла Зимульдінова, Любов Скалич // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.14. – С.289-295 (0,6 др. арк.).
Оновлено: 22 Листопад, 2017