Садова Ірина Ігорівна

Садова Ірина ІгорівнаСадова Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент. 2009 року захистила дисертацію “Психологічні чинники виникнення педагогічних конфліктів у молодшому шкільному віці”. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: психологічні чинники виникнення конфліктів у системі “вчитель-учень” початкової школи, особливості виховання і навчання дітей з вадами фізичного і психічного розвитку.

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Садова І.І. Психолого-педагогічні чинники виникнення конфліктів у системі “вчитель – учні” початкової школи: Монографія / Ірина Садова. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 184 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Луцик Д.В., Скалич Л.Й., Садова І.І. Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 174 с.
 2. Дипломні і магістерські роботи з педагогіки та фахових методик: Методичний посібник для студентів напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності “Початкове навчання” ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” / Укладачі: Ковальчук В.Ю., Луцик Д.В., Федурко М.Ю., Баб’як-Білецька Л.С., Зимульдінова А.С., Костюк Л.Б., Надім’янова Т.В., Проць М.М., Садова І.І., Шубак Г.В. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 72 с.
 3. Луцик Д.В., Садова І.І. Теорія виховання. Навчально-методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 100 с.
 4. Садова І.І. Основи дефектології. Навчально-методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 82 с.
 5. Колток Л. Б. Методика позаурочної діяльності та соціально-виховної роботи. Навчально-методичний посібник [для студентів ОР “Бакалавр» напряму підготовки „Початкова освіта”] / Леся Колток, Ірина Садова. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 124 с.
 6. Садова І. Андрагогіка – педагогіка дорослих : навчально-методичний посібник [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта»] / Ірина Садова. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 92 с.
 7. Садова І. Андрагогіка – педагогіка дорослих : навчально-методичний посібник [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта»] / Ірина Садова. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 92 с.
 8. Садова І.І. Педагогічна конфліктологія: навчально-методичний посібник [для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 013   «Початкова освіта»] / Ірина Садова. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 134 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 23.02.2017 року).

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Садова І.І. Психологічні передумови виникнення конфліктних ситуацій у системі “учень-учень” та шляхи їх вирішення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Гол. ред. М.О. Носко. – Т. 2. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С.174-178.
 2. Садова І.І. Соціально-психологічні чинники конфліктів у системі “вчитель-учень” початкової школи // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського НУ імені І.Огієнка, Інституту психології імені Г.Костюка. – Випуск 13. – Кам’янець-Подільськ, 2011. – С.355-364.
 3. Садова І.І. Засоби формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів // Молодь і ринок. – 2011. – №5 (76). – С. 89-94.
 4. Садова І.І. Проблеми удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя у педагогічній теорії / Ірина Садова // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №1 (84) січень, 2012. – С. 15-20.
 5. Садова І.І. Професійна підготовка майбутніх учителів до розв’язування складних педагогічних ситуацій / Ірина Садова // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №3 (98) березень, 2013. – С.70-75.
 6. Садова І.І. Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки сучасного вчителя в умовах модернізації кредитно-модульної системи навчання / Ірина Садова // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С.41-45.
 7. Садова І.І. Педагогічний вплив у структурі суб’єкт-суб’єктних відносин учителя і учнів / Ірина Садова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17.Теорія і практика навчання та виховання [В.П.Андрущенко (гол. ред.), В.І.Бондар (відп. ред.), М.С.Севастюк (відп. секр.]. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Випуск 24. – С.212-218.
 8. Садова І.І. Сучасний рівень розвитку спеціальної освіти дітей з особливими потребами / Ірина Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Випуск 15 [ред. колегія: Л.Д.Березівська, М.С.Вашуленко, Л.П.Величко]. – Кам’янець-Подільський: КПНУ, 2013. – С.268-273. Садова І.І. Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки сучасного вчителя в умовах модернізації кредитно-модульної системи навчання / Ірина Садова // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко,  Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С.41-45.
 9. Садова І.І. Педагогічний вплив у структурі суб’єкт-суб’єктних відносин учителя і учнів / Ірина Садова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17.Теорія і практика навчання та виховання [В.П.Андрущенко (гол. ред.), В.І.Бондар (відп. ред.), М.С.Севастюк (відп. секр.]. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Випуск 24. – С.212-218.
 10. Садова І.І. Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності / Ірина Садова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 50: Збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 24. – С.207-212.
 11. Садова І.І. Впровадження розвивальних технологій навчання у вищій педагогічній школі / Ірина Садова // Наука і освіта. Науково-практичний журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – Одеса, 2014. – №3. – С.138-142.
 12. Садова І.І. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи/ Ірина Садова // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». -2016. – №6 (137). – С.  31-35.
 13. Садова І. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / Ірина Садова // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». -2016. – №6 (137). – С.  31-35.
 14. Садова І., Мураль Н. Виявлення порушення письма в учнів початкової школи / Ірина Садова, Наталія Мураль // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Випуск 22 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С.317-322      
 15. Садова І.І. Інклюзивна освіта  для дітей з особливими освітніми потребами  в умовах  сучасної початкової школи / Ірина Садова // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 8 (151). – С.106-111.
 16. Садова І.І. Арт-терапія як ефективна технологія соціалізації дітей з особливими потребами в сучасних умовах / Ірина Садова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С.270-279

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Садова І.І. Використання ізотерапії у корекційній роботі з дітьми, які мають особливі потреби / Ірина Садова // Materialy XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2015” Volume 7. Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Muzyka i życie. – Przеmys: Nauka i studia, 2015. – str.8-11

 

 Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Садова І.І. Особливості навчання дітей з порушеннями зору в умовах початкової школи / Ірина Садова //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник нау-кових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип.10. – Ч.ІІ. – С. 265-270 (0,4 др. арк.).
 2. Садова І.І. Ідея народності у педагогічній концепції Костянтина Ушинського / Ірина Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: КПНУ. – 2014. – С.109-114 (0,5 др. арк.).
 3. Садова І.І. Казкотерапія – сучасний метод роботи з дітьми, які мають особливі потреби / Ірина Садова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.11. – С.293-298 (0,4 др. арк.).
 4. Садова І.І. Використання арт-терапевтичних технологій корекції здоров’я у роботі з учнями початкової школи / Ірина Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Випуск 18 (1-2015). – Кам’янець-Подільський: КПНУ. – 2015. – С.268-274 (0,5 др. арк.).
 5. Садова І.І. особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С.313-318 (0,4 др. арк.).
 6. Садова І., Мураль Н. Виявлення порушення письма в учнів початкової школи / Ірина Садова, Наталія Мураль // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Випуск 22 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С.317-322       
 7. Садова І.І. Арт-терапія як ефективна технологія соціалізації дітей з особливими потребами в сучасних умовах / Ірина Садова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С.270-279.
Оновлено: 22 Листопад, 2017