Надім’янова Тетяна Василівна

Надім’янова Тетяна ВасилівнаНадім’янова Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. Захистила дисертацію “Просвітницька діяльність закарпатських будителів у ХІХ столітті”. Автор – 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: реалізація завдань здоров’язберігаючих технологій у початковій школі.

 

Перелік публікацій

Монографії

Надім’янова Т.В. Культурно-просвітницька діяльність закарпатських будителів у ХІХ столітті: Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 220 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Надім’янова Т.В. Методичні матеріали до проведення семінарських занять з теоретичних основ педагогіки (для студентів ф-ту фіз. вих-ня). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 110 с.
 2. Надім’янова Т.В. Педагогіка. Методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 109 с.
 3. Дипломні і магістерські роботи з педагогіки та фахових методик: Методичний посібник для студентів напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності “Початкове навчання” ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” / Укладачі: Ковальчук В.Ю., Луцик Д.В., Федурко М.Ю., Баб’як-Білецька Л.С., Зимульдінова А.С., Костюк Л.Б., Надім’янова Т.В., Проць М.М., Садова І.І., Шубак Г.В. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 72 с.
 4. Надім’янова Т.В. Теоретичні основи педагогіки. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 188 с.
 5. Луцик Д., Зимульдінова А., Надім’янова Т., Шубак Г. Курсові роботи з дисциплін педагогічного циклу. Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 23 с.
 6. Надім’янова Т.В. Методичні матеріали до проведення семінарських занять з теоретичних основ педагогіки (для студентів ф-ту фіз. вих-ня). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 110 с.
 7. Надім’янова Т.В. Педагогіка. Методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 109 с.
 8. Надім’янова Т. В. Педагогіка : тексти лекцій [для студентів галузі знань Фізичне виховання. Спорт і здоров’я людини] / Т. В. Надім’янова. – Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 236 с.
 9. Надім’янова Т.В. Педагогічна майстерність: методичні рекомендації до семінарських занять / Тетяна Надім’янова. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015 – 44 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Надім’янова Т.В. Формування фізичної духовної культури дітей у сім’ї як виховна мета // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури і спорту / Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – Серія №15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С.417-419.
 2. Надім’янова Т.В. Збереження здоров’я через превентивну освіту і виховання / Тетяна Надім’янова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Київ, Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 7 (33). – Т. 2 (Н-Я.). – С.10-13.
 3. Надім’янова Т.В. Превентивне виховання як аспект здоров”язбереження учнівської молоді / Тетяна Надім”янова // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №6 (137). – С.62-67.
 4. Надім’янова Т.В.  Ефективність процесу фізичного виховання у початковій шко-  лі  / Тетяна Надім’янова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/». – Випуск 5 К (86) 2017. – С.218-221.     
 5. Надім’янова Т.В. Самостійна освітня діяльність молодшого школяра як важлива передумова оволодіння знаннями / Тетяна Надім’янова // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін.  – № 8 (151)  серпень. – 2017. – С.74-79.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Надім’янова Т.В. Вплив школи і сім’ї у формуванні основ здорового способу життя молодшого школяра / Тетяна Надім’янова // Актуальні питання гуманітарних наук: між-вузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогіч-ного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С.283-288
Оновлено: 22 Листопад, 2017