Кутняк Іван Михайлович

Кутняк Іван МихайловичКутняк Іван Михайлович – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України.

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Білецька Л. С. Педагогічнак практика в системі підготовки вчителя початкових класів : Методичні матеріали / Л.С.Білецька, С.П.Гірняк, Л.Й.Скалич, І.М.Кутняк. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 176 с.
 2. Кутняк І.М., Околович І.М., Мартинів Л.І. Гра на музичному інструменті [для студентів спеціальності “ПМСО. Хореографія” ОКР “Бакалавр”]. Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 44 с.
 3. Зимульдінова А.С., Колток Л.Б., Кутняк І.М. Порівняльна педагогіка. Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 118 с.
 4. Підготовка до державної атестації: Методичні поради для студентів факультету початкової освіти [для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” спеціальності “Початкова освіта”]. Навчально-методичний посібник / Укладачі: І.М.Кутняк, Р.З.Даниляк / Іван Кутняк, Руслана Даниляк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 230 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Кутняк І.М. Шляхами наукового і методичного зростання // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С.2-3.
 2. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань у початковій школі: проблеми, пошуки, відкриття // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLV / За заг. ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С.203-207.
 3. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету / Серія “Педагогіка і психологія”. – Випуск 27. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, – С. 145-149.
 4. Філь Г.О., Зимульдінова А.С., Кутняк І.М. Технологія використання творів-мініатюр Василя Сухомлинського на уроках читання в початкових класах // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини / ред. кол: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск – С.133-138 с.
 5. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Внесок Яна Амоса Коменського у розвиток сучасних освітніх закладів України / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 45. – С.288-294.
 6. Кутняк І.М. Шляхи реалізації управлінської діяльності початкової школи / Іван Кутняк // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №6. (136). – С. 13-18.
 7. Кутняк І.М. Шляхи реалізації управлінської діяльності початковї школи / Іван Кутняк, Галина Філь // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №7. (137). – С. 35-40.
 8. Кутняк І.М. Формування соціокультурних цінностей в освітньому процесі сучасної початкової школи / Іван Кутняк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. –    2017. – №8 (151). – С.65-70.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Філь Г.О., Кутняк І.М. Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения в украинском и русском языках: этнокультурный аспект // Славянские языки и культуры в современном мире: Труды и материалы Международного научного симпозиума. – М.: МАКС Пресс, 2009. – С. 296.
 2. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у контексті модернізації системи освіти // Materialy VI mezinárodni vĕdecko-praktická conference “ZPRÁVY VĔDECKÉ IDEJE – 2010”. – Praha Publishing House “Education and Science” s.r.o, 2010. – C. 84-90.
 3. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Сучасні педагогічні технології в структурі психолого-педагогічної підготовки спеціалістів нової генерації // Наука. Образование. Технологии-2010: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, 21-22 октября 2010 г., Барановичи, Респ. Беларусь / редкол. А.В. Никишова (гл. ред.). – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – С.65-67.
 4. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Педагогічні ідеї Бориса Грінченка та проблеми сучасної освіти / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // Бъдещите изследвания – 2014: Материали за Х Международна научна практична конференция. – Том 19. Педагогически науки. – София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2014. – C.30-41.
 5. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Кутняк І.М. Східнослов’янські фразеологічні одиниці з колоративом як репрезентанти національних культур / Марія Федурко, Галина Філь, Іван Кутняк // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского / Ред. кол.: О.В. Гукаленко (гл. ред.), Е.В. Бондаревская, Н.Б. Евтух и др. – 2011. – № 10. – C. 27-31.
 6. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Innovatives pädagogisches Verfahren in der Grundschule der Ukraine Integriertes Erlernen der Schuifächer nach Wissenschaftszweigen / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Іван Кутняк // Збірник наукових праць Віденського педагогічного інституту “Forschungsperspektiven 4”. – Wien, 2012. – C.149-160.
 7. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Актуальність педагогічних ідей Івана Франка на сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Іван Кутняк // Образованието и науката на ХХІ век-2013: Материали за ІХ Международна научна практична конференция. – Том 7. Педагогически науки. – София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2013. – C.83-89.
 8. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Педагогічні ідеї Бориса Грінченка та проблеми сучасної освіти / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // Бъдещите изследвания – 2014: Материали за Х Международна научна практична конференция. – Том 19. Педагогически науки. – София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2014. – C.30-41.
 9. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Кутняк І.М. Східнослов’янські фразеологічні одиниці з колоративом як репрезентанти національних культур / Марія Федурко, Галина Філь, Іван Кутняк // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского / Ред. кол.: О.В. Гукаленко (гл. ред.), Е.В. Бондаревская, Н.Б. Евтух и др. – 2011. – № 10. – C. 27-31.
 10. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Innovatives pädagogisches Verfahren in der Grundschule der Ukraine Integriertes Erlernen der Schuifächer nach Wissenschaftszweigen / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Іван Кутняк // Збірник наукових праць Віденського педагогічного інституту “Forschungsperspektiven 4”. – Wien, 2012. – C.149-160.
 11. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Актуальність педагогічних ідей Івана Франка на сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Іван Кутняк // Образованието и науката на ХХІ век-2013: Материали за ІХ Международна научна практична конференция. – Том 7. Педагогически науки. – София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2013. – C.83-89.
 12. Філь Г.О., Кутняк І.М., Луців С.І. Формирование навыков каллиграфического письма учеников начальной школы средствами изобразительного искусства / Галина Філь, Іван Кутняк, Світлана Луців // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Барановичи, 2017. – C.179-183.
Оновлено: 23 Листопад, 2017